No 2 (2011)

Table of Contents

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

ПР ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ТЕ ОРЕТ ИЧНИЙ АСПЕ КТ PDF (Українська)
N Batechko 6-10
ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА МАЙБУТНІХ КЕРІ ВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ІННОВАЦІЙ НОЇ ЕКОНОМІ ЧНОЇ ДІЯЛ ЬНОСТІ : НАПРЯМ И ДОСЛІ ДЖЕННЯ PDF (Українська)
О Binytska 12-15
НАУКОВИЙ ТЕ ЗАУРУС ПР ОБЛЕМ И ОСВІТ И ДОРОСЛИХ: ТЕ ОРЕТ ИЧНИЙ АНАЛІ З PDF (Українська)
Olga Sergeyeva 16-24
НАСЛІ ДУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТ ОД НАВЧАННЯ У ВАЛЬДОРФ СЬКІЙ ДОШКІЛ ЬНІЙ ОСВІТІ PDF (Українська)
L. Litvin 25-29
РОЗВИТОК ОСВІТ И ЯК СУСПІЛ ЬНОЇ ЦІ ННОСТІ : ІСТОРИКО- ФІЛ ОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС PDF (Українська)
D Dzvinchuk 31-35
КОНЦЕПЦІЯ МІ ЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІ В ОСВІТ НЬОГО ПР ОЦЕ СУ ДОБИ ПОСТМ ОДЕР НУ ТА ЇЇ СТР АТЕГІ ЧНІ ЦІЛІ PDF (Українська)
P Sauch 36-40

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

ФІЛ ОСОФІЯ ЄВРОІНТЕГР АЦІЇ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТ И УКРАЇНИ: ПР ОБЛЕМ И ТА ПЕР СПЕ КТИВИ PDF (Українська)
L Ovsyankina 41-44
ФІЛ ОСОФІЯ ОСВІТ И ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІ НА: УКРАЇНСЬКІ РЕ АЛІЇ PDF (Українська)
N Radchenko 45-48
ЦІЛІ , ЦІ ННОСТІ ТА ІДЕАЛИ ВИЩОЇ ОСВІТ И У ЧАСОВИХ ТР АНСФОРМ АЦІЯХ PDF (Українська)
О Kuzmenko 49-52
АНТР ОПОЛОГІ ЧНІ ВИМІР И ДУХОВНОСТІ В КОНТЕ КСТІ РОЗВИТКУ ФІЛ ОСОФСЬКО-ПЕ ДАГОГІ ЧНОЇ ДУМКИ PDF (Українська)
O Oleksyuk 54-57
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТ АЦІЯ ТВОРІ В МИСТЕЦТ В В ТЕ ОРІЇ ТА ПР АКТИЦІ НАУКОВОГО АНАЛІ ЗУ PDF (Українська)
O Lysenko 58-63

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE

ПР ОФЕ СІЙ НО-ОСОБИСТІ СНИЙ ДОСВІД МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ОСНОВИ ЙОГО ФАХОВОЇ КОМПЕТЕ НТНОСТІ PDF (Українська)
N Popovich 64-68
ЕСТЕТ ИЧНИЙ АНАЛІ З МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГР АЦІЇ МИСТЕЦ ЬКИХ ДИСЦИПЛІ Н PDF (Українська)
M Tkach 69-72
СТАНОВЛЕ ННЯ СИСТЕМ И ВИЩОЇ ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТ И В РЕ СПУБЛІЦІ БІЛ ОРУСЬ PDF (Українська)
V Kurylo, G Shchuka 74-79
ПР ОБЛЕМ А ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ПІ ДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІ В У США В ПОРІ ВНЯЛ ЬНІЙ ПЕ ДАГОГІЦІ PDF (Українська)
S Shandruk 80-84

QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION AND ITS EXPERT SUPPORT: THE EU EXPERIENCE

ПЕ ДАГОГІ ЧНА ІНТЕР НАТУРА ЯК СКЛАДОВА ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ПІ ДГОТОВКИ ФАХІ ВЦІ В В РЕ СПУБЛІЦІ КІПР PDF (Українська)
N Voyevutko 85-89
ОСВІТ ОЛОГІ ЧНІ АКЦЕ НТИ ОСВІТ НЬОЇ ПОЛІТ ИКИ PDF (Українська)
U Datsenko 91-95
РЕ АЛІ ЗАЦІЯ ТЕХ НОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙ НОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМ НИХ МОВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕ ДОВИЩА MOODLE PDF (Українська)
T Koval, O Shcherbina 97-104
ОРГ АНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙ НОГО КУРСУ АНГЛІЙ СЬКОЇ МОВИ ДЛЯ САМОСТІЙ НОЇ РБОТИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІ СТІ В PDF (Українська)
P Asoyants, T Byelyen`ka 105-109
ПСИХОЛОГО-ПЕ ДАГОГІ ЧНІ ОСНОВИ ЦІЛ ЬОВОГО РОЗВИТКУ ПР ОФЕ СІЙ НИХ ОРІ ЄНТИРІ В В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТ НІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF (Українська)
N Pobirchenko 117-121
ПР ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА ПЕ ДАГОГІ В: ДОСВІД МІ ЖДИСЦИПЛІ НАРНОГО ДОСЛІ ДЖЕННЯ
O Sergeyenkova 122-125
dynamics, age dynamics, professional self-determination, personality, interests and inclinations. PDF (Українська)
І Fornolyak 126-130
ПСИХОЛОГІ ЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАРТ НЕР СЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У МАЙБУТНІХ ПЕ ДАГОГІ В У PDF (Українська)
Svitlana Herasina 131-135