ПР ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ТЕ ОРЕТ ИЧНИЙ АСПЕ КТ

N Batechko

Abstract


Paradigmal approach in the training of higher schools lecturers from the scientific view and
pedagogical education has been analyzed. The conceptual basis of the training of higher school
lecturers from the humanistic, liberal education, anthropological and cultural paradigm has
been considered. The necessity of current educational paradigm change in the context of the
European integration and globalization processes has been substantiated


Keywords


paradigm, pedagogical paradigm, higher education, higher school lecturer, the humanization of higher education, personality.

References


Кун Т. Структура наукових революцій/ Т.

Кун.; пер. з англ. О. Васильєва. – К.: Port-

Royal, 2001. – 226с.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый сло-

варь русского языка/ С.И. Ожегов, Н.Ю.

Шведова. – 10 изд. – е. – М.: Азбуковник,

– 944 с.

Философский словарь / Под ред. и.

Т.Фралова. – 5-е изд. – М. Полит изд., 1987.

– 590 с.

Платонов К.В. Краткий словарь системы

психологический понятий учб. Пособие /

К.В. Платонов. – 2-е изд., перераб. и доп..

– М.: Высш. Шк., 1984. – с. 89

Огієнко О.І. Тенденції розвитку освіти до-

рослих у скандинавських країнах: моно-

графія / О.І. Огієнко / за ред. Н.Г. Ничка-

ло. – Суми: Еллада, 2008. – 444 с.

Корпетов Г.Б. общая педагогика: учеб. по-

собие / Г.Б. Корпетов. – М.: Изд-во УРАО,

– 192 с.

Краєвський В.В. Парад парадигм. Освіта.

(Україна – ХХІ століття). – К.: Рад. шк.,

– 61 с.

Державна Національна програма «Освіта

(Україна ХХІ ст.)». – К.: Рад.шк., 1994. – 61 с.

Бех І.Д. Теоретико-прикладний сенс ком-

петентнісного підходу в педагогіці / І.Д.

Бех // Педагогіка і психологія: Вісник АПН

України. – 2009. - №2. – с. 27-33.

Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади

гуманізації освіти / Г.О. Балл // Освіта і

управління. – 1999. – Г.З., №3. – с. 21-34.

Гончаренко С.У. Український педагогіч-

ний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Хомич Лідія. Парадигмальний підхід як

концептуальна основа вищої педагогічної

освіти / Л. Хомич// Професійна освіта:

ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук.

пр. – К. – Харків, 2009. – с. 172-178.

Позинкевич Р.О. До актуалізації науково-

методичних досліджень / Р.О. Позинке-

вич // Науковий вісник Волинського наці-

онального університету ім. Лесі Україн-

ки. – 2009. - №21. – с. 110-115.

Сисоєва С.О., Батечко Н.Г. Вища освіта

України: реалії сучасного розвитку / С.О.

Сисоєва, Н.Г. Батечко / Міністерство осві-

ти і науки, молоді та спорту України, Ки-

ївський університет ім. Бориса Грінчен-

ка, Національний університет біоресур-

сів і природокористування України – К.:

ВД ЕКМО, 2011. – 344 с.

Державна національна програма «Осві-

та (Україна ХХІ століття)». – К.: Рад. шк.,

– 61 с.

Кремень В.Г. Філософія людино центриз-

му в стратегіях освітнього простору //

В.Г. Кремень. – К.: Педагогічна думка. –

– 520 с.

Ильин В. Образование в ХХІ веке /

В.Ильин // Высшее образование в России.

– 2004. - №1. – с. 167-169.

Hansen K.P. Einleitung / Hansen K.P. //

Kulturbegriff und Methode; der Stille

Paradigmenwe.

Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії:

монографія. – Черкаси: Вид-во від ЧНУ

імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608

с.

Гофрот Анджей. Різні погляди на Європу

і проектування освітніх концепцій / Ан-

джей Гофрон // Вища освіта України. –

- №1. – с. 37-43.

Кремень В.Г. Трансформації особистос-

ті в суперечностях епохи / В.Г. Кремень

// Вища освіта України. – 2010. - №3. – с.

-17.


GOST Style Citations
Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 N Batechko