ПР ОФЕ СІЙ НО-ОСОБИСТІ СНИЙ ДОСВІД МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ОСНОВИ ЙОГО ФАХОВОЇ КОМПЕТЕ НТНОСТІ

N Popovich

Abstract


The article focuses of is professional-personal experience of the teacher of the music, being
is considered by a basis of its professional competence. The role of readiness of the teacher to the
realized professional work is certain; specificity modeling of professional work of the competitive
expert is proved; the essence of professional self-realization of the future teacher of music is
concretized.


Keywords


is professional-personal experience, future music master, professional competence, professional training, system of pedagogical formation

References


Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і ре-

алії: Наук.-метод. посібник. – К.: МАУП,

– 312 с.

Козир А.В. Компетентність як необхід-

ний компонент професійної майстернос-

ті викладачів мистецьких дисциплін // VI

Культурологічні читання пам’яті Володи-

мира Подкопаєва «Національний мовно-

культурний простір України в контек-

сті глобалізаційних та євроінтеграційних

процесів»: Зб. матеріалів Всеукраїнської

науково-практичної конференції. – К.:

ДАКККіМ, 2009. С.305 – 315.

Михаськова М.А. Формування фахової

компетентності як особистісної якості

майбутнього вчителя музики // Наукові за-

писки Ніжинського державного універси-

тету ім. М.Гоголя. - № 2. - Ніжин: НДПУ,

– С.35-39.

Овчарук О. Компетентності як ключ до

оновлення змісту освіти. – Стратегія ре-

формування освіти в Україні: Рекомен-

дації з освітньої політики. – К.: „К.І.С”,

– С. 57-81.

Олексюк О.М., Ткач М.М. Педагогіка ду-

ховного потенціалу особистості: сфе-

ра музичного мистецтва: Навч. посіб.

/О.Олексюк, М.Ткач – К.: Знання України,

– 264 с.

Підласий І.П. Практична педагогіка або

Три технології: інтерактивний підручник

для педагогів ринкової системи освіти /

І.П. Підласий. - К. : СЛОВО, 2004. - 616 с.

Пляченко Т. М. Науково-педагогічні засади

формування професійних компетентнос-

тей майбутнього вчителя музики / Т. М.

Пляченко // Вісник Черкаського універси-

тету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси

: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – Вип.

– С. 34 – 39.

Сериков В.В. Личностный поход в обра-

зовании: концепция и технологии / В.В.

Сериков. – Волгоград : Перемена, 1994. –

с.

Щолокова О.П. Система професійної під-

готовки студентів педагогічних вузів до

художньо-естетичної освіти школярів:

Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01;

00.04 / Щолокова Ольга Пилипівна;

Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К.,

– 43 с.


GOST Style Citations
Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 N Popovich