THE DIGITALIZATION OF TEACHER PROFESSIONAL TRAINING IN THE REPUBLIC OF POLAND, HUNGARY AND UKRAINE: THE FORMULATION OF THE PROBLEM

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.4.10

Keywords:

digitalization, education, information technology, professional training, scientific work

Abstract

The article formulates and identifies the problem of digitalization of teacher training in the Republic of Poland, Hungary and Ukraine, highlights research methods, reveals the methodological and theoretical basis of the study, identifies the source base of the study. A set of general scientific methods is used in the process of setting research issues: theoretical: analysis and synthesis in order to determine the main directions of research on the problem of digitalization of higher education; classification and generalization in order to highlight in the processes and phenomena of common features for the Republic of Poland, Hungary and Ukraine on the digital transformation of higher education; comparative analysis, identification and substantiation of trends in digitalization of higher education in the given countries; empirical: study of the legal framework for the digitalization of higher education in the Republic of Poland, Hungary and Ukraine; comparison on one basis, on several bases; description of factual information for the purpose of analytical interpretation and study of specific facts and phenomena. The leading idea of the research is determined, which is based on the position that the system of comparative analysis of the digitalization of teacher training in the Republic of Poland, Hungary and Ukraine requires a thorough monographic study of this problem in each country and substantiation of comparison criteria that determine the direction and content of research on the chosen problem in the Republic of Poland, Hungary and Ukraine.

Author Biography

Olesia Stoika, Uzhhorod National University, Narodna Sq, 3, 88000 Uzhhorod, Ukraine

PhD in Pedagogy, Assosiate Рrofessor, Assosiate Рrofessor of Foreign Languages Department, the Faculty of Foreign Phylology

References

Барбина Е. С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования. Київ: Вища школа, 1997. 153 с.

Батечко Н. Якість вищої освіти в контексті синергії наукових підходів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2017. № 3–4. С. 12–19. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2017(3-4)1219

Бех Ю. В. Філософські проблеми сучасного управління складними системами: ідеї, принципи і моделі : монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 404 с.

Білоус О. С. Системний підхід у формуванні творчої активності майбутнього педагога. Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2015. № 1 (9). С. 227–232.

Біляковська О. О. Компетентнісна парадигма якості професійної підготовки майбутніх вчителів в Україні та Республіці Польща. Наукові записки. Серія. Педагогічні науки. 2019. Вип. 183. С. 65–69.

Вінтюк Ю. В. Системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх психологів. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). С. 296–300.

Вовк Л. П. З’ясування дидактичної моделі науки і дисципліни. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2016. Вип. 53. С. 5–10.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Київ; Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.

Драч І. І. Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 44. С. 127–134.

Дубасенюк О. А., Вознюк О. В. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога: монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2011. 114 с.

Дубасенюк О. А., Семенюк Т. В., Антонова О. Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності: монографія. Житомир: Житомирський держ. пед. ун-т, 2003. 192 с.

Задорожна І. П. Компетентнісний підхід у сучасній системі мовної освіти. Вісник КНЛУ. 2008. Вип. 14. С. 10–14.

Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 10.11.2021).

Іонова О. М. Системний та синергетичний підходи у педагогічних дослідженнях. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. 50 с.

Краевский В. В. Методология педагогического исследования : пособие для педагога-исследователя. Самара: СамГПИ, 1994. 165 с.

Кремень В. Г. Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний аналіз. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 3. С. 3–19.

Лузан П. Г., Сопівник І. В., Виговська С. В. Основи науково-педагогічних досліджень. Київ: НУБіП, 2010. 219 с.

Марущак О. В. Структура системного підходу до професійної підготовки майбутніх вчителів технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2015. Вип. 41. С. 394–399.

Савченко О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Початкова школа. 2001. № 7. С. 1–4.

Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія. Хмельницький: ХГПА, 2008. 324 с.

Ракітянська Л. М. Наукові підходи як теоретико-методологічне підґрунтя педагогічних досліджень. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 163. С. 124–129. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/163/28.pdf (дата звернення: 12.11.2021).

Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищій школі. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 120 с.

Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015. 544 с.

Banach Cz. Edukacja nauczycielska dla reformy i rozwoju edukacji w Polsce. E. Sałata (Red.). Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy edukacji. Radom: ITE-PIB, 2001.

Walkowiak, Т. Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych nauczyciel. Qualification-competence models of future teachers’ education. 2016. Vol. 11. P. 86–103. URL:http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-3562f067-4a3d-4eed-976f-33639c563199 (дата звернення: 7.11.2021).

Grzesiak J. Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia. Kalisz-Konin: UAM, PWSZ, 2014. 622 s. URL: https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/grzesiak2015Wstep.pdf (дата звернення: 7.11.2021).

Kienig A., Suplicka A. Nowa perspektywa praktycznego kształcenia nauczycieli. Pedagogika Szkoły Wyższej. 2018. № 1 (22). S. 133–143. URL: https://wnus.edu.pl/psw/en/issue/877/article/14633/ (дата звернення: 6.11.2021).

Mieszalski S. O zawodowej wiedzy nauczyciela. Dylematy historycznie ugruntowane i ich konsekwencje. Ruch Pedagogiczny. 2015. № 4. S. 5–14.

Pearson A. T. Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Warszawa: WSiP, 1995. 181 s.

Sobieszczyk M., Wojciechowska K. Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela. Przegląd Pedagogiczny. 2015. № 1. S. 51–60.

Włoch S. «Uczymy inaczej» – teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. E. Musiał, J. Malinowska (red.). Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. S. 41–51.

References

Barbina, E. S. (1997). Formirovanie pedagogicheskogo masterstva uchitelia v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniia [Formation of teacher’s pedagogical skills in the system of continuous pedagogical education]. Vischa shkola.

Batechko, N. (2017). Yakist vishoyi osviti v konteksti sinergiyi naukovih pidhodiv [The quality of higher education in context of scientific approaches synergy]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 3–4, 12–19. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2017(3-4)1219

Bech, Yu. V. (2012). Fіlosofs’kі problemy suchasnogo upravlіnnia skladnymy systemamy: іdeii, printsypy і modelі: monografіia [Philosophical problems of modern management of complex systems: ideas, principles and models]. NPU іmenі M. P. Dragomanova.

Bіlous, O. S. (2015). Sistemnii pіdchіd u formuvannі tvorchoii aktyvnostі maibutn’ogo pedagoga [Systematic approach in shaping the future teacher’s creative activity]. Vіsnik Dnіpropetrovs’kogo unіversitetu іm. A. Nobelya. Serіia «Pedagogіka і psichologіya». Bulletin of Dnipropetrovsk University. A. Nobel. Series «Pedagogy and Psychology», 1 (9), 227–232.

Bilyakovska, O. O. (2019). Kompentntisna paradigma jakosti profesijnoi pidhotovky maibutnih vchiteliv v Ukraini ta Respublici Polscha [The Competence paradigm of quality of professional training of future teachers in Ukraine and the Republic of Poland]. Naukovy Zapisky. Seria. Pedahohichny Nauky, 26 (1), 119–124.

Vіntiuk, Yu. V. (2017). Sistemniy pіdchіd do formuvannya profesіynoyi kompetentnostі maybutnіch psichologіv [A system approach to formation of the future psychologists’ competence]. Molodii vchenii – Young Scientist, 5 (45), 296–300.

Vovk, L. P. (2016). Z’yasuvannya didaktichnoii modelі nauky і disziplіny [Finding out of didactics model of science and discipline]. Naukovii chasopis NPU іmenі M. P. Dragomanova. Serіya 5. Pedagogіchnі nauki: realіi ta perspektyvy, 53, 5–10.

Goncharenko, S. U. (2008). Pedagogіchnі doslіdzhennia: Metodologіchnі porady molodym naukovtsiam [Pedagogical research: Methodological advice to young scientists]. Vіnnitsia.

Drach, I. I. (2015). Kompetentnisno oriyentovani zavdannya yak vazhlivij chinnik formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnih fahivciv [Competence oriented tasks as the important factor of future specialists’ professional competence formation]. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osobistosti u vishij i zagalnoosvitnij shkolah, 44, 127–134.

Dubaseniuk, O. A., Semeniuk, T. V., Antonova, O. Ye. (2003). Profesіina pіdgotovka maybutn’ogo vchitelia do pedagogіchnoi dіial’nostі [Professional training of future teacher for pedagogical activity]: Monograph. Zhytomyr Ivan Franko State University.

Dubaseniuk, O. Vozniuk O. (2011). Kontseptualʹni pidkhody do profesiyno-pedahohichnoyi pidhotovky suchasnoho pedahoha [Conceptual approach to the pedagogical training of modern teacher]: Monograph. Zhytomyr Ivan Franko State University.

Zadorozhna, P. (2008). Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy systemi movnoyi osvity [Competence approach in the modern system of language education]. Kyiv National Linguistic University.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Ionova, O. M. (2011). Sistemnij ta sinergetichnij pidhodi u pedagogichnih doslidzhennyah [Systemic and synergetic approaches in pedagogical researches]. XNPU im. G. S. Skovorody.

Kraevsky, V. V. (1994). Metodologia pedagogicheskogo issledovania: posobie dlia pedagoga-issledovatelia [Methodology of pedagogical research]. SamGPI

Kremеn, V. G. (2013). Pedahohichna synerhetyka: ponyatiyno-katehorial’nyy analiz [Pedagogical synergetics: conceptual-categorical analysis]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsialnymy systemamy, 3, 3–19.

Luzan, P. G., Sopivnyk, I. V., Vygovska, S. V. (2010). Osnovi naukovo-pedagogichnih doslidzhen [The basis of pedagogical research]. NUBiP of Ukraine.

Maruschak, O. V. (2015). Struktura sistemnogo pіdchodu do profesіinoi pіdgotovky maybutnіch vchitelіv technologіy [The structure of a systematic approach to the professional training of future technology teachers]. Suchasnі іnformazіynі technologії ta іnnovazіynі metodiki navchannya u pіdgotovzі fachіvzіv: metodologіya, teorіya, dosvіd, problem, 41, 394–399.

Savchenko, O. Ya. (2001). Udoskonalennya profesіynoi pіdgotovky maybutnіch uchitelіv pochatkovich klasіv [Improving the professional training of future primary school teachers]. Pochatkova shkola, 7, 1–4.

Sysoyeva, S. O. (2008). Osvіta і osobystіst’ v umovach postіndustrіal’nogo svіtu [Education and personality in the post-industrial world]: Monogaf. HGPA.

Rakityanska, L. M. (2018). Naukovi pidhodi yak teoretiko-metodologichne pidgruntya pedagogichnih doslidzhen [Scientific approaches as theoretical and methodological basis for pedagogical research]. Naukovi zapiski. Seriya: Pedagogichni nauki, 163, 124–129.

Shabanova, Yu. O. (2014). Sistemnyi pіdchіd u vischіiy shkolі [A systematic approach in high school]. NGU.

Iaroshynska, O. O. (2015). Teoretichnі і metodichnі zasady proektuvannia osvіtn’ogo seredovischa profesіynoi pіdgotovky maybutnіch uchitelіv pochatkovoi shkoly [Theoretical and methodological principles of designing educational environment in future primary school teachers’ training]. Doctor’s thesis: 13.00.04. Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University.

Banach, Cz. (2001). Edukacja nauczycielska dla reformy i rozwoju edukacji w Polsce. In E. Sałata (Red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy edukacji. ITE-PIB.

Walkowiak, Т. (2016). Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych nauczyciel. Qualification-competence models of future teachers’ education, 11, 86–103. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-3562f067-4a3d-4eed-976f-33639c563199

Grzesiak, J. (2014). Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia. UAM, PWSZ. https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/grzesiak2015Wstep.pdf

Kienig, A., Suplicka, A. (2018). Nowa perspektywa praktycznego kształcenia nauczycieli. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1 (22), 133–143. https://wnus.edu.pl/psw/en/issue/877/article/14633/

Mieszalski, S. (2015). O zawodowej wiedzy nauczyciela. Dylematy historycznie ugruntowane i ich konsekwencje. Ruch Pedagogiczny, 4, 5–14.

Pearson, A. T. (1995). Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. WSiP.

Sobieszczyk, M., Wojciechowska, K. (2015). Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela. Przegląd Pedagogiczny, 1, 51–60.

Włoch, S. (2018). «Uczymy inaczej» – teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. In E. Musiał, J. Malinowska (red.), Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania (S. 41–51). Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Published

2021-12-29

How to Cite

Stoika, O. (2021). THE DIGITALIZATION OF TEACHER PROFESSIONAL TRAINING IN THE REPUBLIC OF POLAND, HUNGARY AND UKRAINE: THE FORMULATION OF THE PROBLEM. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (4), 86–93. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.4.10

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE