PECULIARITIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY FORMATION IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.4.7

Keywords:

Concept of «The New Ukrainian School», distance learning, individual educational space, individual educational trajectory, individual educational program, professional training of primary school teachers, selective educational component

Abstract

The article provides an analysis of the formative aspects in the individual educational trajectory (IET) of a student in the Program Subject Area “Primary Education” in accordance with the conditions of distance learning. The reasons for the relevance of the study are identified; factors of IET influence on professional and personal development of the future primary school teacher; the advantages of IET in terms of distance learning for teacher training. During the study, it has been provided the interpretation of the concepts of «individual educational trajectory», «individual educational program», «individual educational route» from the standpoint of modern research. The chronology of the introduction of IET in the educational process of free education in Ukraine is presented, in accordance with the changes in the professional training of primary school teachers. The peculiarities of IET formation in the context of professional training of primary school teachers under distance learning are substantiated: the content factor, which is considered in accordance with the Concept of «The New Ukrainian School», «Professional Standards for Primary School Teachers», presented in educational and vocational training program; the position of systematic representation of the block of the selective educational component is formed and the possibilities of introduction of personalized educational programs on the basis of the praxiological approach (integration of formal, non-formal and informal education) are analyzed; procedural and methodological factor due to innovative forms, methods and aims of teaching in the context of informational educational Internet space; the main resource for educational platforms, blogs, social networks, forums, YouTube, etc. have been outlined; the factor of personalization of the educational environment is based on the methodology of the environmental approach and determines its design from the standpoint of management of pedagogical systems and psychological and pedagogical features of student identification as a participant in the educational process; coordinating and monitoring factor of educational activity is aimed at establishing pedagogical interaction in the system of teacher-tutor and student, the formation of his professional reflection on their own educational results; personal factor is aimed at diagnosing the readiness to learn by distance technology, readiness to choose educational content within their own educational needs, the organization of independent work, media literacy.

Author Biography

Nataliya Yaremchuk, Ivan Franko National University of Lviv, 1 Universytetska Str., 79000 Lviv, Ukraine

PhD in Pedagogy, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School, Faculty of Pedagogical Education

References

Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності: Автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2019. 40 с.

Вакарчук І. Якість освіти і вільна траєкторія студента. Українська правда. 28 квітня 2009. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2009/04/28/3910314/ (дата звернення: 01.11.2021).

Годаванюк Т. Л. Індивідуальне навчання у вищій школі. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. 160 с.

Дрокіна А. С. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2020. 20 с.

Задорожна-Княгницька Л. В. Формування індивідуальної освітньої траєкторії магістрів – майбутніх менеджерів освіти у процесі професійної підготовки. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 20. Том 1. С. 125–130. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2020-20-1-26

Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 01.11.2021).

Каньковський І. Є. Індивідуальні освітні траєкторії як необхідність сучасного процесу професійної підготовки фахівця. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2013. Вип. 4. С. 62–65.

Кобильська О., Шевчук Л., Яшанов С. Використання інформаційно-освітнього середовища вишу для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій майбутніх педагогів. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2021. Вип. 16. С. 5–14. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246238

Коростіянець Т. П. До постановки проблеми індивідуальних освітніх траєкторій. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 19. С. 9–13.

Коростіянець Т. П. Індивідуальна освітня траєкторія студента: аналіз трактувань понять. Актуальні питання гуманітарних наук: збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 30. Том 4. С. 73–80. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212557

Краснощок І. П. Індивідуальна освітня траєкторія студента: теоретичні аспекти організації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. № 60. Т. 1. С. 101–107.

Кузенко О., Мацук Л. Професіограма сучасного вчителя початкових класів у руслі впровадження Концепції нової української школи. Освітній простір України. 2018. Вип. 13. С. 160–166. DOI: https://doi.org/10.15330/esu.13.160-166

Павлик О., Білоконна Н., Лисевич О. Професійна підготовка фахівця початкової освіти у нових реаліях. Український педагогічний журнал. 2020. № 4. С. 83–91. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-83-91

Нємець Л., Сегіда К., Логвинова М. Індивідуальні освітні траєкторії: роль у забезпеченні якості вищої освіти. Проблеми сучасної освіти. 2019. Вип. 10. С. 51–60.

Нещерет О. С. Організація індивідуальних освітніх траєкторій навчання в університеті. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. Вип. 13 (3). С. 116–119.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 03.11.2021).

Сисоєва С. О., Осадча К. П. Система дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. URL: http://www.universum.kiev.ua/attachments/article/234/url.pdf (дата звернення: 03.11.2021).

Сысоев П. В. Обучение по индивидуальной образовательной траектории. Теория и методика профессионального образования. 2013. № 2 (16). С. 13–24.

Сухенко Я. В. Індивідуальні освітні траєкторії педагогічних працівників та учнів: системний вимір феномену. Психологічний часопис. 2019. Vol. 5 Issue 6. С. 106–121. DOI: https://doi.org/10.31108/1.2019.5.6

Сухенко Я. В. Освітня траєкторія та реалізація особистісного потенціалу педагогічного працівника: особливості взаємозв’язку. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. С. 251–261. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i16/29.pdf (дата звернення: 01.11.2021).

Федорук П. І., Пікуляк М. В. Технологія побудови індивідуальної адаптивної траєкторії навчання у системі дистанційної освіти і контролю знань. Математические машины и системы. 2010. № 1. Т. 1. C. 68–76.

Хоружа Л., Братко М. Модель педагогічної освіти сучасного університету. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018. № 3–4 (56–57). С. 7–13. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.713

Шамунова К. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики. Фізико-математична освіта. 2020. Вип. 4 (26). С. 124–133. DOI: 10.31110/2413-1571-2020-026-4-021.

Шаров С., Шарова Т. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2017. № 2 (19). С. 149–154.

Шевчук Г. Й. Індивідуальна освітня траєкторія студента: суть і ключові аспекти організації. Педагогічні науки: збірник наук. праць. 2021. Вип. 95. С. 56–61. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2021-95-8

Янкович О. Праксеологічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України та Польщі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. № 3. С. 28–35. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.4

References

Andrievska, V. M. (2019). Teoretychni i metodychni zasady pidghotovky majbutnjogho vchytelja pochatkovoji shkoly do vykorystannja informacijno-komunikatyvnykh tekhnologhij u profesijnij dijaljnosti [Theoretical and Methodological Bases for Training Future Primary School Teachers to Use ICT in Their Professional Activities]: Extended abstract of Doctor’s thesis: 13.00.04. H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Vakarchuk, I. (2009, April 28). Jakistj osvity i viljna trajektorija studenta [Quality of education and free trajectory of the student]. Ukrainian Pravda. https://www.pravda.com.ua/articles/2009/04/28/3910314/

Ghodavanuk, T. L. (2010). Indyvidualjne navchannja u vyshhij shkoli [Individual education in high school]. NPU im. M.P. Draghomanova.

Drokina, A. S. (2020). Formuvannja informacijnoji kompetentnosti majbutnikh uchyteliv pochatkovoji shkoly v procesi profesijnoji pidghotovky [Forming Information Competence of Future Primary School Teachers in the process of Professional Training]: Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.04. Ukrainian Engineering Pedagogics Academy.

Zadorozhna-Knaghnycka, L. V. (2020). Formuvannja indyvidualjnoji osvitnjoji trajektoriji maghistriv – majbutnikh menedzheriv osvity u procesi profesijnoji pidghotovky [Building the individual educational trajectory of master students – future education managers through professional training]. Innovacijna pedaghoghika, 20 (1), 125–130. https://doi.org/10.32843/2663-6085-2020-20-1-26

Zakon Ukrajiny «Pro vyshhu osvitu» [Law of Ukraine «On higher education»] (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Kankovskiy, I. E. (2013). Indyvidualjni osvitni trajektoriji jak neobkhidnistj suchasnogho procesu profesijnoji pidghotovky fakhivcja [Individual educational trajectory as necessity of the modern process of professional specialist’ training]. Profesijna osvita: problemy i perspektyvy, 4, 62–65.

Kobylska, O., Shevchuk, L., Yashanov, S. (2021). Vykorystannja informacijno-osvitnjogho seredovyshha vyshu dlja realizaciji indyvidualjnykh osvitnikh trajektorij majbutnikh pedaghoghiv [Use of information and educational environment of higher education institution for implementation of individual educational tracts of future teachers]. Profesionalizm pedaghogha: teoretychni j metodychni aspekty. 16, 5–14. https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246238

Korostyanets, T. P. (2019). Do postanovky problemy indyvidualjnykh osvitnikh trajektorij [Before posing the problem of individual educational trajectories]. Innovative Pedagogy, 19, 9–13.

Korostyanets, T. P. (2020). Indyvidualjna osvitnja trajektorija studenta: analiz traktuvanj ponjatj [Individual educational trajectory of the student: analysis of interpretations of concepts]. Aktualjni pytannja ghumanitarnykh nauk: zbirnik naukovykh pracj molodykh vchenykh Droghobycjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni Ivana Franka. 30 (4), 73–80. https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212557

Krasnoshhok, I. P. (2018). Indyvidualjna osvitnja trajektorija studenta: teoretychni aspekty orghanizaciji [Individual educational trajectory of the student: theoretical aspects of the organization]. Pedaghoghika formuvannja tvorchoji osobystosty u vyshhij i zaghaljnoosvitnij shkolakh, 60 (1), 101–107.

Kuzenko, O., Matsuk, L. (2018). Profesioghrama suchasnogho vchytelja pochatkovykh klasiv u rusli vprovadzhennja Koncepciji novoji ukrajinsjkoji shkoly [Professiogram of a modern teacher of elementary school in the context of introducing the concept of a New Ukrainian school]. Educational space of Ukraine, 160–166. https://doi.org/10.15330/esu.13.160-166

Pavlyk, O., Bilokonna, N., Lysevych, O. (2020). Profesijna pidghotovka fakhivcja pochatkovoji osvity u novykh realijakh [Professional training of primary education specialist in new realities]. Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj zhurnal, 4, 83–91. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-83-91

Niemets, L., Sehida, K., Lohvynova, M. (2019). Indyvidualjni osvitni trajektoriji: rolj u zabezpechenni jakosti vyshhoji osvity [Individual educational trajectory: the role of quality assurance]. Problemy suchasnoji osvity, 10, 51–60.

Neshheret, O. S. (2017). Orghanizacija indyvidualjnykh osvitnikh trajektorij navchannja v universyteti [Organization of individual educational trajectory of education in university]. Physical and mathematical education, 13 (3), 116–119.

Nova ukrajinsjka shkola. Konceptualjni zasady reformuvannja serednjoji shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Sysoieva, S. O., Osadcha, K. P. Systema dystancijnogho navchannja: porivnjaljnyj analiz navchaljnykh mozhlyvostej [Distance learning system: a comparative analysis of learning opportunities]. http://www.universum.kiev.ua/attachments/article/234/url.pdf

Sysoyev, P. V. (2013). Obuchenye po yndyvydualjnoj obrazovateljnoj traektoryy [Individual education path]. Teoryja y metodyka professyonaljnogho obrazovanyja, 2 (16), 13–24.

Sukhenko, Y. V. (2019). Indyvidualjni osvitni trajektoriji pedaghoghichnykh pracivnykiv ta uchniv: systemnyj vymir fenomenu [Personal educational pathways of pedagogical workers and students: the systemic approach to the phenomenon]. Psychological journal, 5 (6), 106–121. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.6

Sukhenko, Y. V. Osvitnja trajektorija ta realizacija osobystisnogho potencialu pedaghoghichnogho pracivnyka: osoblyvosti vzajemozv'jazku [Educational pathway and realization of educator’s personal potential: peculiarities of interconnection]. Zbirnyk naukovykh pracj Instytutu psykhologhiji imeni Gh. S. Kostjuka NAPN Ukrajiny. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i16/29.pdf

Fedoruk, P. I., Pikulak, M. V. (2010). Tekhnologhija pobudovy indyvidualjnoji adaptyvnoji trajektoriji navchannja u systemi dystancijnoji osvity i kontrolju znan [Technology of construction of individual adaptive trajectory of learning in the system of distance education and control of knowledge]. Matematicheskie mashiny i sistemy, 1 (1), 68–76.

Khoruzha, L., Bratko, M. (2018). Modelj pedaghoghichnoji osvity suchasnogho universytetu [Model of pedagogical education of the modern university]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 3–4 (56–7), 7–13. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.713

Shamunova, K. (2020). Formuvannja ghotovnosti majbutnikh uchyteliv pochatkovoji shkoly do zastosuvannja elektronnykh osvitnikh resursiv u procesi pedaghoghichnoji praktyky [Readyness formation of primary school teachers to the usage of electronic educational resources in the process of pedagogical practice]. Physical and mathematical education, 4 (26), 124–133. 10.31110/2413-1571-2020-026-4-021

Sharov, S., Sharova, T. (2017). Formuvannja indyvidualjnoji osvitnjoji trajektoriji studenta zasobamy informacijnoji systemy [Forming of the individual educational trajectory of the student with the help of the information system]. Naukovyj visnyk Melitopoljsjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu, 2 (19), 149–154.

Shevchuk, Gh. J. (2021). Indyvidualjna osvitnja trajektorija studenta: sutj i kljuchovi aspekty orghanizaciji [Student’s individual educational path: the essence and key aspects of organization]. Pedagogical sciences, 95, 56–61. https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2021-95-8

Jankovych, O. (2017). Prakseologhichna pidghotovka majbutnikh uchyteliv u vyshhykh navchaljnykh zakladakh Ukrajiny ta Poljshhi [Praxeological training of future teachers in higher educational institutions of Ukraine and Poland]. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy, 3, 28–35. https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.4

Published

2021-12-29

How to Cite

Yaremchuk, N. (2021). PECULIARITIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY FORMATION IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING . Continuing Professional Education: Theory and Practice, (4), 60–67. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.4.7

Issue

Section

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION