PRAXEOLOGICAL COMPETENCE FORMATION OF FUTURE MASTERS IN DENTISTRY: CURRENT APPROACHES

Authors

  • Iryna Skrypnyk Bogomolets National Medical University, 13 T. Shevchenko Blvd., 01601 Kyiv, Ukraine, Ukraine
  • Yaroslava Kulbashna Bogomolets National Medical University, 13 T. Shevchenko Blvd., 01601 Kyiv, Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2571-091X
  • Valeriia Zakharova Bogomolets National Medical University, 13 T. Shevchenko Blvd., 01601 Kyiv, Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8863-2373

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.3.10

Keywords:

masters in dentistry, praxeological competence, professional training, scientific-methodological approach, system

Abstract

The article identifies and reveals the content of current scientific approaches to the process of praxeological competence formation of future masters in dentistry. Analysis of native and foreign scientific sources, comparison of research results, discussions with teaching staff of medical universities determined the benefit of applying systemic, student-centered, activity, competence, contextual, synergistic approaches in the educational process of medical universities.
The systemic scientific approach is implemented by creating a system of components with established relationships between which there is an interaction. The system of future dentists’ professional training involves components of educational process that, in turn, are the subsystem of Higher Education system of Ukraine. The student-centered approach aims to implement the individual approach to each student. It allows to help each student think creative and critically. The activity approach assumes the maturity of a graduate of a medical university to manage nonstandard professional situations. This approach identifies the precise ways of certain competence formation. The competence approach ensures the implementation of skills in professional activity. The contextual approach requires creating real life environment. The last is synergetic approach that promotes self-realization and self-development of the future dentists by establishing cooperation between the participants of the educational process.
The article also describes peculiarities of mentioned scientific approaches implementation into practice of medical universities’ educational process. Moreover, the article proves that the combination of these scientific and methodological approaches into the complex will improve the quality and effectiveness of the process of future dentists’ praxeological competence formation.

Author Biographies

Iryna Skrypnyk, Bogomolets National Medical University, 13 T. Shevchenko Blvd., 01601 Kyiv, Ukraine

PhD in Medicine, associate professor of Orthodontia and Propaedeutics of Prosthetic Dentistry department

Yaroslava Kulbashna, Bogomolets National Medical University, 13 T. Shevchenko Blvd., 01601 Kyiv, Ukraine

Doctor of Pedagogical Science, PhD in Medicine, Professor, Professor of Oral and Maxillofacial Surgery Department

Valeriia Zakharova, Bogomolets National Medical University, 13 T. Shevchenko Blvd., 01601 Kyiv, Ukraine

PhD in Pedagogy, Teacher at Foreign Languages’ Department

References

Батечко Н. Якість вищої освіти в контексті синергії наукових підходів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2017. № 3–4. С. 12–19. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2017(3-4)1219

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Драч І. І. Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 44. С. 127–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_19 (дата звернення: 07.08.2021).

Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 10.08.2021).

Іонова О. М. Системний та синергетичний підходи у педагогічних дослідженнях. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2011. 50 с.

Кир’ян Т. І. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання і формування особистості майбутніх медсестер у ВНЗ України І–ІІ рівнів акредитації (кінець ХХ–початок ХХІ ст.). Science Rise: Pedagogical Education. 2017. № 1 (9). С. 24–27. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.91514

Кремень В. Г. Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний аналіз. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 3. С. 3–19.

Кульбашна Я. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології: теоретичні й методичні основи. Київ: Компас, 2014. 415 с.

Кульбашна Я. А. Праксеологічна підготовка студентів та її роль у формуванні професійної компетентності майбутніх стоматологів. Вища освіта України. 2013. № 3 (50). С. 117–120.

Кульбашна Я. А., Ткачук О. Г., Захарова В. О. Нові завдання і функції сучасного викладача закладу вищої медичної освіти у підготовці компетентного лікаря. Освітологічний дискурс. 2018. № 1–2. С. 141–157. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.31220

Кулик О. Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: Педагогіка). № 2 (57). 2017. С. 114–119. DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.114119

Курбатов С. Феномен університету в контексті часових та просторових викликах: монографія. Суми : Університетська книга, 2014. 262 с.

Лаппо В. В. Основи педагогічних досліджень: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 284 с.

Лузан П. Г., Сопівник І. В., Виговська С. В. Основи науково-педагогічних досліджень. Київ: НУБіП, 2010. 219 с. URL: https://bahmat.at.ua/MET_NAUK_DOSL/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf (дата звернення: 18.08.2021).

Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій. Медична освіта. 2012. № 3. С. 55–60. DOI: https://doi.org/10.11603/me.v0i3.1317

Пугач С. С. Теоретичні і методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у системі неперервної освіти. Автореф. дис…. докт. пед. наук: 13.00.04. Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020. 40 с.

Ракітянська Л. М. Наукові підходи як теоретико-методологічне підґрунтя педагогічних досліджень. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 163. С. 124–129. URL:https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/163/28.pdf (дата звернення: 30.07.2021)

Сікора Я. Б. Теоретичні і методологічні основи компетентнісного підходу. Вісник Житомирського державного університету. Педагогіка. 2011. Вип. 59. С. 98–101.

Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник. Рівне: Волинські обереги. 2013. 360 с.

Тихолаз С. І. Контекстний підхід до організації навчального процесу як умова розвитку професійної спрямованості студентів медичного університету. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2011. № 4. С. 165–169.

Чайченко Н. Н., Семоног О. М., Артюшкіна Л. М., Рудь О. М. Науково-педагогічне дослідження: навчальний посібник для магістрантів. Суми: СОІППО, 2015. 190 с.

Ali K., Slade A., Kay E., Zahra D., Tredwin C. Preparedness of undergraduate dental students in the United Kingdom: a national study. British Dental Journal. 2017. № 222 (6). Р. 472–477. DOI: http://doi.org/10.1038/sj.bdj.2017.272

Cowpe J., Plasschaert A., Harzer W., Vinkka-Puhakka H., Walmsley A. D. Profile and competences for the graduating European dentist – update 2009. European Journal of Dental Education. 2010. № 14 (4). P. 193–202. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1600-0579.2009.00609.x

Field J. C., Cowpe J. G., Walmsley A. D. The Graduating European Dentist: A New Undergraduate Curriculum Framework. European Journal of Dental Education. 2017. № 21. Р. 2–10. DOI: http://doi.org/10.1111/eje.12307 2.

Harzer W., Tausche E., Gedrange T. Harmonisation of Dental Education in Europe – a survey about 15 years after visitation of dental schools participating in the DentEd project. European Journal of Dental Education. 2015. № 21 (1). P. 22–27. DOI: http://doi.org/10.1111/eje.12171

Kulbashna Y., Zakharova V. Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching. Modern higher education review. 2017. № 2. С. 65–73. DOI: https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.6

Reynolds P. A., Eaton K. A., Paganelli C., Shanley D. Nine years of DentEd – a global perspective on dental education. British Dental Journal. 2008. № 205 (4). P. 199–204. DOI: http://doi.org/10.1038/sj.bdj.2008.698

Batechko, N. (2017). Yakist vishoyi osviti v konteksti sinergiyi naukovih pidhodiv [The quality of higher education in context of scientific approaches synergy]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 3–4, 12–19. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2017(3-4)1219

Busel, V. T. (Ed.) (2001). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [The big explanatory dictionary]. Perun.

Drach, I. I. (2015). Kompetentnisno oriyentovani zavdannya yak vazhlivij chinnik formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnih fahivciv [Competence oriented tasks as the important factor of future specialists’ professional competence formation]. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osobistosti u vishij i zagalnoosvitnij shkolah, 44, 127–134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_19

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Ionova, O. M. (2011). Sistemnij ta sinergetichnij pidhodi u pedagogichnih doslidzhennyah [Systemic and synergetic approaches in pedagogical researches]. XNPU im. G. S. Skovorody.

Kyr’yan, T. I. (2017). Realizaciya osobistisno-oriyentovanogo pidhodu do navchannya i formuvannya osobistosti majbutnih medsester u VNZ Ukrayini I–II rivniv akreditaciyi (kinec ХХ – pochatok ХХI st.) [Personally oriented approach application into training and formation of future nurses personality at universities of I – II levels of accreditation in Ukraine]. ScienceRise: Pedagogical Education, 1 (9), 24–27. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.91514

Kremеn, V. G. (2013). Pedahohichna synerhetyka: ponyatiyno-katehorial’nyy analiz [Pedagogical synergetics: conceptual-categorical analysis]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsialnymy systemamy, 3, 3–19.

Kulbashna, Ya. A. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv iz stomatolohii: teoretychni i metodychni osnovy: monografiia [Future dentists’ professional competence formation: theoretical and methodological bases: monograph]. Kompas.

Kulbashna, Ya. A. (2013). Prakseologichna pidgotovka studentiv ta yiyi rol u formuvanni profesijnoyi kompetentnosti majbutnikh stomatologiv [Praxiological training of students and its role in future dentists’ professional competence formation]. Vyshha osvita Ukrayiny, 3 (50), 117–120.

Kulbashna, Ya. A., Tkachuk, O. G., Zakhrova, V. O. (2018). Novi zavdannya i funkciyi suchasnogo vikladacha zakladu vishoyi medichnoyi osviti u pidgotovci kompetentnogo likarya [New tasks and functions of modern medical university teacher in competent doctor training]. Osvitologichnyj dyskurs, 1–2, 141–157. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.31220

Kulyk, O. (2017). Osobistisno oriyentovanij pidhid do navchannya yak chinnik movlennyevogo rozvitku uchniv [Personally oriented approach to learning as a factor of students’ language development]. Pedagogichnyj proces: teoriya i praktyka (seriya: Pedagogika), 2 (57), 114–119. https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.114119

Kurbatov, S. (2014). Fenomen universitetu v konteksti chasovih ta prostorovih viklikah [The phenomena ofa university in terms of chrono and dimensional challenges]. Universitetska kniga.

Lappo, V. V. (2016). Osnovi pedagogichnih doslidzhen [The basis of pedagogical research]. NAIR.

Luzan, P. G., Sopivnyk, I. V., Vygovska, S. V. (2010). Osnovi naukovo-pedagogichnih doslidzhen [The basis of pedagogical research]. https://bahmat.at.ua/MET_NAUK_DOSL/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf

Melnychuk, I. M. (2012). Filosofsko-metodologichni zasadi profesijnoyi pidgotovki majbutnih fahivciv socionomichnih profesij [Philosophical and methodological principles of professional training of future specialists of socioeconomic occupation]. Medychna osvita, 3, 55–60. https://doi.org/10.11603/me.v0i3.1317

Pugach, S. S. (2020). Teoretichni i metodichni zasadi formuvannya pravovoyi kompetentnosti majbutnih fahivciv z obliku i opodatkuvannya u sistemi neperervnoyi osviti [Theoretical and methodological principles of law competence formation of future specialists in accounting and tax assessment in continuing education system]. Extended abstract of Doctor’s thesis: 13.00.04. Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University.

Rakityanska, L. M. (2018). Naukovi pidhodi yak teoretiko-metodologichne pidgruntya pedagogichnih doslidzhen [Scientific approaches as theoretical and methodological basis for pedagogical research]. Naukovi zapiski. Seriya: Pedagogichni nauki, 163, 124–129. https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/163/28.pdf

Sikora, Ya. B. (2011). Teoretichni i metodologichni osnovi kompetentnisnogo pidhodu [Theoretical and methodological basis of competence approach]. Visnik Zhitomirskogo derzhavnogo universitetu. Pedagogika, 59, 98–101.

Sysoieva, S. O., Krystopchuk, T. Ye. (2013). Metodologiya naukovo-pedagogichnih doslidzhen [Methodology of scientific and pedagogical research]. Volynski oberegy.

Tykholaz, S. I. (2011). Kontekstnij pidhid do organizaciyi navchalnogo procesu yak umova rozvitku profesijnoyi spryamovanosti studentiv medichnogo universitetu [Contextual approach to organization of learning process as the condition of medical students’ professional orientation development]. Zbirnik naukovih prac Hmelnickogo institutu socialnih tehnologij Universitetu Ukrayina, 4, 165–169.

Chaichenko, N. N., Semonog, O. M., Artyushkina, L. M., Rud, O. M. (2015). Naukovo-pedagogichne doslidzhennya [Scientific and pedagogical research]. SOIPPO.

Ali, K., Slade, A., Kay, E., Zahra, D., Tredwin, C. (2017). Preparedness of undergraduate dental students in the United Kingdom: a national study. British Dental Journal, 222 (6), 472–477. http://doi.org/10.1038/sj.bdj.2017.272

Cowpe, J., Plasschaert, A., Harzer, W., Vinkka-Puhakka, H., Walmsley, A. D. (2010). Profile and competences for the graduating European dentist – update 2009. European Journal of Dental Education, 14 (4), 193–202. http://doi.org/10.1111/j.1600-0579.2009.00609.x

Field, J. C., Cowpe, J. G., Walmsley, A. D. (2017). The Graduating European Dentist: A New Undergraduate Curriculum Framework. European Journal of Dental Education, 21, 2–10. http://doi.org/10.1111/eje.12307 2

Harzer, W., Tausche, E., Gedrange, T. (2015). Harmonisation of Dental Education in Europe – a survey about 15 years after visitation of dental schools participating in the DentEd project. European Journal of Dental Education, 21 (1), 22–27. http://doi.org/10.1111/eje.12171

Kulbashna, Y., Zakharova, V. (2017). Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching. Modern higher education review, 2, 65–73. https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.6

Reynolds, P. A., Eaton, K. A., Paganelli, C., Shanley, D. (2008). Nine years of DentEd – a global perspective on dental education. British Dental Journal, 205 (4), 199–204. http://doi.org/10.1038/sj.bdj.2008.698

Published

2021-10-31

How to Cite

Skrypnyk, I., Kulbashna, Y., & Zakharova, V. (2021). PRAXEOLOGICAL COMPETENCE FORMATION OF FUTURE MASTERS IN DENTISTRY: CURRENT APPROACHES. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3), 99–106. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.3.10