ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»

Authors

  • L Zadorozhna-Knyahnytska

Keywords:

continuous education, diversification, training throughout the life of the University education, selfeducational activity.

Abstract

The article considers the essence and significance of the school subject «University education» in the
process of the formation of the students future specialists motives to continuing education. Disclosed
pedagogical conditions of the development of abilities and skills of independent cognitive activity of
students in the study of the marked discipline.

References

Вища освіта України і Болонський про

цес: Навчальний посібник/ За редакцією

В.Г.Кременя. Авторський колектив:

М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шин

карук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. Тер

нопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004.

– 384 с. – ISBN 9666924846.

Кравченко Альберт Иванович. Непре

рывное образование : гибкость и рост

[Электронный ресурс] : электронные

ресурсы в науке, культуре, образовании

: Элитариум. Центр дистанционного

образования.– Режим доступа http://

w w w . e l i t a r i u m . r u / 2 0 1 0 / 0 9 / 2 9 /

nepreryvnoe_obrazovanie.html.

Осадчий В.В. Сучасні тенденції у непе

рервній освіті України [Електронний

ресурс] / В.В. Осадчий // Педагогіка,

психологія та мед.біол. пробл. фіз. вихо

вання і спорту. — 2006. — N12. — С. 123

Режим доступу : http:/www.nbuv.gov.ua

/ articles/ 200606ovvceu.zip.

Поляков А.О. Педагогічні умови моти

вації професійного зростання студентів

педагогічних університетів у процесі

неперервної освіти. – автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. педагог.

наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Поляков Андрій

Олександрович ; Харків. нац. пед утт.

ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2008. – 19 с.

Сисоєва Світлана Олександрівна, Соко

лова Ірина Володимирівна. Проблеми

неперервної професійної освіти: тезаурус

наукового дослідження / С.О.Сисоєва,

І.В. Соколова ; Нац. акад. пед. наук

України, Інт пед. освіти і освіти

дорослих, Маріуп. держ. гуманіт. унт [та

ін.]. К. : ЕКМО, 2010. – 362 с. ISBN

How to Cite

Zadorozhna-Knyahnytska, L. (2019). ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА». Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 47–52. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187666

Issue

Section

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION