СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ: НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Authors

  • S Zaskaleta

Keywords:

vocational education, modernization, innovation, education

Abstract

The article deals with the problem of modernization of national system of vocational training of
specialists for agrarian brunch of economy. It is determined the ways of its modernization. The author
emphasizes necessity of using the experience of European Union countries in vocational training of
agrarian brunch of economy.

References

Андрущенко В.П. Модернізація освіти:

політика і практика // Педагогіка і пси

хологія. – 2002. №3. С.1215.

Бойко А.І. Філософія модернізації освіти

в системі ринкових трансформацій:

світогляднофілософський аналіз. – К.:

знання України, 2009. 379 с.

Вітченко А. Модернізація освіти в Украї

ні: стратегія прориву чи його імітація

(критичний аналіз заходів щодо реа

лізації державної політики в освітній га

лузі) / Університет № 1, 2010 р. С. 513).

Гершунский Б.С. Философия образова

ния ХХІ века. (В поисках практико

ориентированных образовательниых

концепцій). М.: Совершенство, 1998. –

с.

Євтух Б. Модернізація вищої школи //

Педагогічна газета. – 2002.№4. – С.2.

Журавський В. Проблеми модернізації

освіти України в контексті Болонського

процесу // Освіта України. – 2004. №16.

– С.12.

Кремень В.Г. Модернізація освіти – важ

ливий чинник соціального, економіч

ного і політичного розвитку України.

вісник НАН Ураїни. – 2001. №3

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/All/herald/

/7.htm

Модернізація професійної освіти і нав

чання: проблеми, пошуки і перспек

тиви: зб. наук. пр. / [редкол.: В.О. Рад

кевич (голова / та ін.]. – К.: Інститут

професійнотехнічної освіти НАПН

України, 2011. – Вип.1. – 252 с.

Наказ МОН України №99 від 10.02.2010 р.

«Про концепцію організації підготовки

магістрів в Україні» [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: httl://

www.mon.gov.ua/newstmp/2010_1/15_02/

/nakaz_mon_99.doc

Національна доктрина розвитку освіти /

/ Освіта України. – 2002. №33. – С.46.

Ничкало Н.Г. Ринок праці і проблема

модернізації підготовки кваліфікованих

ратників // Професійнотехнічна освіта.

– 2004. №1. С.412.

Про схвалення Концепції розвитку на

ціональної інноваційної системи [елек

тронний ресурс]. – Режим доступу до

документа:

bin/laws/main.cgi>. – Загол. з екрану. –

Мова укр.

Радкевич В.О. Принципи модернізації

професійнотехнічної освіти // Модер

нізація професійної освіти і навчання:

проблеми, пошуки і перспективи: зб.

наук. пр. / [редкол.: В.О. Радкевич

(голова / та ін.]. – К.: Інститут профе

сійнотехнічної освіти НАПН України,

– Вип.1. – 252 с. С.723.

How to Cite

Zaskaleta, S. (2019). СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ: НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 30–35. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187635

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION