ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІА-ПЕДАГОГІКИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Authors

  • Olga Moroz

Keywords:

media education, media pedagogy, the stages of the formation and development of the media pedagogy

Abstract

The pre-conditions of media pedagogy development in the Republic of Poland are considered
in the article; the stages of the formation and development of the media pedagogy in the scientifi c
space of Poland (the origin of the ideas in media pedagogy; the creation of the research and
development centers; the development of the media pedagogy as the study of the professional
training) are grounded.

References

Bandura L. / Pedagogika medialna: zawarł

rys historyczny i podstawowe problemy tej

subdyscypliny pedagogicznej / L. Bandura

// Ruch Pedagogiczny. – 1983. – nr 3-4. – S.

-12.

Bogaj A., Kwiatkowski S.M. / Infrastruktura

medialna szkόł / Bogaj A., Kwiatkowski S.M.

(red.). – Warszawa: IBE, 2000 – 223 s.

Depta H. / Film i wychowanie / Depta H. –

Warszawa: WSiP, 1975. – 112 s.

Fleming E. (1965) Środki audiowizualne w

dydaktyce szkoły wyższej, PWN, Warszawa.

s. 11.

Gajda J. / Dziecko przed telewizorem / J.

Gajda. – Warszawa: IWZZ, 1983. – 55 s.

Gornikiewicz J. /Studia na odległość w USA

I w Polsce na przełomie XX i XXI wieku /

Gornikiewicz J. – Białystok: Trans Humana,

– 478 s.szanse wychowawcze I zagrożenia telewizji/

Izdebska J. – Białystok: Trans Humana,

– 301 s.

Koblewska J. / Szkoła i środki masowego

oddziaływania / Koblewska J.- Warszawa:

PZWS, 1967. – 204 s.

Komorowska J. / Telewizja w życiu dzieci

i młodzieży / Komorowska J. – Łódź , 1963,

nr. – 378 s.

Lepa A. / Pedagogika mass mediόw / Lepa

A. – Łόdź: Archidiecezjalne Wydawnictwo

Łόdzkie, 1998. – 125 s.

Siemieniecki B. (red.) Pedagogika medialna

Podręcznik akademicki. PWN. Warszawa,

– 337 s.

УДК 378.011.3 : 338.48-051 Г.П. Щука

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКОРДОННИХ СТАЖУВАНЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

В статті розкрито питання організації закордонних стажувань студентів турист-

ських спеціальностей як форми виробничої практики. На основі аналізу досвіду роботи

вітчизняних ВНЗ визначені типові проблеми, які виникають в ході стажування, шляхи їх

попередження й усунення на підготовчому, виробничому, заключному етапі.

Ключові слова: закордонне стажування, виробнича практика, стажер

В статье раскрыты вопросы организации зарубежных стажировок студентов ту-

ристских специальностей как формы производственной практики. На основе анализа

опыта работы отечественных вузов определены типичные проблемы, которые возни-

кают в ходе стажировки, пути их предупреждения и устранения на подготовительном,

производственном, заключительном этапе.

Ключевые слова: зарубежная стажировка, производственная практика, стажер

The article describes the question of organization of internships abroad for students of tourist

specialities as a form of industrial practice. Common issues that arise during the internship were

identifi ed on the basis of experience in the Ukrainian institutions of higher education, the ways to

prevent and eliminate the preparatory, and fi nal production stages were identifi ed too.

Keywords: internships abroad, industrial practice, trainee.

Skrzydlewski W. / Technologia kształcenia.

Przetwarzanie informacji. Komunikowanie /

Skrzydlewski W. Poznań: UAM, 1990. – 310

s.

Strykowski W. Pedagogika medialna jako

interdyscyplinarna nauka o mediach, w: W.

Strykowski, A. Zając (red.), Nowoczesne

media w kulturze, nauce і oświacie, Tarnowska

Ofi cyna Wydawnicza Tarnόw, S. 15.

Zaczyński W. P. / Uczenie się przez

przeżywanie / Zaczyński W. P. – Warszawa:

WSiP, 1990. – S. 73.

How to Cite

Moroz, O. (2019). ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІА-ПЕДАГОГІКИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 128–131. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187161

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE