ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ У НІМЕЧЧИНІ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Authors

  • N Machinskaya

Keywords:

teacher education, undergraduate, higher education, training programs, competitiveness.

Abstract

This article analyses the characteristics of teacher’s education of future masters in Germany
and the UK in the context of treaties Bologna Convention, is defi ned the basic objectives and the
ways of their realization on the reform of teacher’s education in higher educational establishments
of these countries

References

Абашкіна Н.В. Розвиток професійної освіти в

Німеччині (кінець ХІХ – ХХ ст.) : автор. дис.

на здобуття наук. ступеня кан. педаг. наук :

спец. 13.00.04 “Теорія і методика професій-

ної освіти” / Абашкіна Неллі Володимирівна

; Ін-т пед. і псих. проф. освіти акад. педагогіч.

наук України .— К. : [б.в.], 1999. –46 с.

Бельмаз Я. М. Професійна підготовка ви-

кладачів вищої школи у Великій Британії

та США : моногр. / Ярослава Миколаївна

Бельмаз; Горлівський державний педаго-

гічний інститут іноземних мов. – Горлівка :

Вид-во ГДППМ, 2010. – 304 с.

Махиня Н. В. Система професійної підго-

товки вчителя у Німеччині / Н. В. Махиня

// Вісник Черкаського університету. Серія:

Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Черка-

си: ЧНУ, 2005. – Вип. 75. – С. 117–120.

Махиня Н. В. Модерація в системі підви-

щення кваліфікації учителів Німеччини /

Н. В. Махиня // Вісник Черкаського універ-

ситету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук.

праць. – Черкаси: ЧНУ, 2006. – Вип 88. –

С. 154–159.

Махиня Н. В. Система підготовки педаго-

гічних кадрів у Німеччині / Н. В. Махиня

// Педагогічний процес: теорія і практика.

зб. наук. праць. – Київ, Інститут педагогіки

і психології професійної освіти АПН Украї-

ни, 2007. – Вип. 3. – С. 109–120.

Махиня Н. В. Реформування системи педа-

гогічної освіти Німеччини (друга половина

ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня кан. педаг. наук : спец.

00.01 “Загальна педагогіка та історія пе-

дагогіки” / Махиня Наталія Володимирівна;

Кіров. дер. педагог. у-т ім. Володимира Ви-

нниченка . – Кіровоград, 2008. – 20 с.

Махиня Н.В. Педагогічна освіта у Німеччи-

ні: історія та сучасність: Методичний посіб-

ник. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана

Хмельницького, 2008. – 64 с.

Педагогічні видання [Електронний ресурс]

/ е-журнал «Педагогічна наука: історія, те-

орія, практика, тенденції розвитку» / Архів

номерів / Випуск №3 [2009] / Н. В. Махиня.

Педагогічна освіта в Німеччині: стереоти-

пи та труднощі – Режим доступу до журн.:

http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_

editions_emagazine_pedagogical_science_

arhiv_pn_n3_2009_st_5/

How to Cite

Machinskaya, N. (2019). ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ У НІМЕЧЧИНІ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 123–127. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187159

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE