ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОГО ПРИКОРДОННЯ ПОЛЬЩІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШАНСИ СПЕЦИФІЧНОГО РЕГІОНУ ПРИРОДИ ТА МОЗАЇКИ КУЛЬТУР

Authors

  • E Nikitorovich

Keywords:

important qualities, labour economics, personnel management, professionally qualimetry method, requirements.

Abstract

The processes of the identity formation at the eastern cultural frontier of the Republic of
Poland and at the western frontier of the Belorussia and Ukraine are analyzed in the article; it
is found out that each of the important social and cultural contexts is the source of the identity
production; the necessity to ensure the nations` dynamics and creativity as a result of the opening
to the exchange is emphasized.

References

Дослідницьке завдання в рамках проекту

“Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie”

– KBN – 085/ H01/2002 – „Kultura polska

na wschodnich pograniczach: transmisja

dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych”

під нр PBZ KBN 085/H01/2002-9.

КВАСНЄВСЬКИ К.: Tożsamość kulturowa.

[В:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne.

StaszczakZ. (ред.), Warszawa-Poznań 1987,

c. 352.

СМУЛКОВА Е.: Dwujęzyczność po

białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś

innego? [B:] Język a tożsamość na pograniczu

kultur. E. Mułko- wa E., Engelking А. (ред.),

Białystok 2000, c. 90-100.

BAUMAN Z.: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej.

Warszawa 1994, c. 9.

BAUMAN Z.: О tarapatach tożsamości w

ciasnym świecie. [B:] Dylematy wielokulturowości.

Kalaga W. (ред.), Kraków, Universitas,

, c. 13-40.

BOKSZAŃSKI Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszawa,

PWN, 2005, c. 30-38.

CASTELLS М.: The Power of Identity. Oxford,

Blackwell Publisher, c. 8. Вказую за:

BOKSZAŃSKI Z., Tożsamości..., c. 39.

CZYKWIN Е.: Białoruska mniejszość narodowa

jako grupa stygmatyzowana. Białystok,

Trans Humana, 2000.

DONATI P.: Wyzwanie uniwersalizmu w wielokulturowym

społeczeństwie ponowoczesnym:

podejście relacyjne. [B:] Teoria socjologiczna

Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI

wieku. Lublin 1999, c. 39-64.

FRIEDMAN J.: Cultural Identity and Global

Process. London 1994.

JANION М.: Niesamowita Słowiańszczyzna.

Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006.

JANOWICZ S.: Maja mała ojczyzna. “Krasnogrud”

, № 1, c. 76-77.

JENKINS R.: Social identity. London and New

York 1996, c. 2.

KŁOSKOWSKA A.: Kultury narodowe u korzeni.

Warszawa 1996.

KRZEMIŃSKA W.: Wielojęzyczność i komunikacja

interkulturowa w Polsce Jagiellonów.

Wnioski dla obecnej polityki językowej. [B:]

Problemy komunikacji interkulturowej: jedna

Europa – wiele języków i wiele kultur. Warszawa

, c. 107.

NIKITOROWICZ J.: Kreowanie tożsamości

dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej.

Gdańsk, GWP, 2005

NIKITOROWICZ J.: Młodzież pogranicza kulturowego

Polski, Białorusi, Ukrainy wobec integracji

europejskiej. Tożsamość, plany życiowe,

wartości. Białystok, Trans Humana, 2000.

SMUŁKOWA E.: Język jako odzwierciedlenie

stosunków między sąsiednimi narodami. Problematyka

polsko-białorusko-litewska. [B:] Belarus,

Lithuania, Poland, Ukrainę. Kłoczowski

J. i in. (ред.), Lublin – Rzym 1994, c. 92-97.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach

narodowych i etnicznych oraz języku

regionalnym. Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141.

How to Cite

Nikitorovich, E. (2019). ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОГО ПРИКОРДОННЯ ПОЛЬЩІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШАНСИ СПЕЦИФІЧНОГО РЕГІОНУ ПРИРОДИ ТА МОЗАЇКИ КУЛЬТУР. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 108–117. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187152

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE