ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Authors

  • V Borysenko

Keywords:

modern methods of study, effective educational technologies, students-economists, forms of work.

Abstract

The necessity of usage the modern methods, forms and ways of study at the lessons of the
Ukrainian language of professional directions are proved in this article. The author views the
opportunity to use effective educational technologies

References

Голуб Н. Б. Комунікативно-діяльнісний

підхід до вивчення лексикології в школі

/ Н. Б. Голуб // Освіта Донбасу. – 2003. –

№ 1(96). – С. 18–21.

Гончаров С. М. Інтерактивні технології на-

вчання в кредитно-модульній системі орга-

нізації навчального процесу : навч.-метод.

посібник / Станіслав Михайлович Гонча-

ров. – Рівне : НУВГП, 2006. – 172 с.

Любашенко О. В. Лінгводидактичні страте-

гії : проектування процесу навчання укра-

їнської мови у вищій школі : монографія

/ Олеся Вадимівна Любашенко. – Ніжин :

ТОВ «Видавництво «Аспект – Поліграф»»,

– 296 с.

Симоненко Т. В. Теорія і практика форму-

вання мовнокомунікативної компетенції

студентів філологічних факультетів : моно-

графія / Тетяна Володимирівна Симонен-

ко. – Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2006. –

с.

Ситуаційна методика навчання : теорія

і практика / упорядники О.Сидоренко,

В.Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку,

– 256 с.

Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (case

study) та його навчальні можливості / Юрій

Петрович Сурмін // Глобалізація й Болон-

ський процес : проблеми і технології: мо-

ногр. – К. : МАУП, 2005. – С. 173–199

How to Cite

Borysenko, V. (2019). ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 83–86. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187130

Issue

Section

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION