МОДЕЛЮВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Authors

  • N Kudykina

Keywords:

preservation of health, the educational environment that preserves the health, vocational school, modeling of the educational environment

Abstract

The main approaches to the process of well health educative environment building in the
professional and technical teaching establishment is represented in the content of the issue, it’s
model is characterized as an integral pedagogical constraction, functions of which is realised on
the vector “the aim – the result”.

References

Абульханова-Славская К. А. Деятельность и

психология личности / К. А. Абульханова-

Славская. – М. : Наука, 1980. – 336 с.

Выготский Л. С. Собрание сочинений. В

т. Т. 2. : Проблемы общей психологии

/ Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. –

с.

Гоменюк Д.В. Методологічне забезпечення

дослідження проблеми підготовки кваліфі-

кованих робітників для автосервісу: серед-

овищний підхід / Д.В.Гоменюк // Молодь і

ринок. – 2009. -- №8(55). – С.23-28.Кудикіна Н.В. Ідеї В.О. Сухомлинського як

методологічна основа естетизації освітньо-

го середовища підготовки кваліфікованих

робітників художнього профілю // Наукові

записки. – Випуск 78 (1). – Серія: Педаго-

гічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім..

Винниченка, 2008. – С. 36 – 39.

Кудикіна Н. В. Методологічне забезпечен-

ня наукових досліджень у сфері професій-

ної освіти / Н. В. Кудикина // Теоретичні

питання культури, освіти та виховання : зб.

наук. пр. / за заг. ред. Євтуха М. Б., уклад.

Міхайліченко О. В. – К., 2009. – Вип. 38. –

С. 31–40.

Кудикіна Н. В. Об’єктивні закони в

акмеолого-освітологічних дослідженнях

/ Н. В. Кудикіна // Освітологія – науковий

напрям інтегрованого пізнання освіти :

Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.

/ МОН України, НАПН України, ГУОН

КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.

/ за заг. ред. Огнев’юка В. О. ; [редкол.:

В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисо-

єва, Г. С. Лозко]. – К., 2010. – С. 62–66 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание.

Личность / А. Н. Леонтьев. – [2-е изд.]. –

М. : Политиздат, 1977. – 304 с.

Методика навчання і наукових досліджень у

вищій школі: Навч. посіб. / С.У.Гончаренко,

П.М.Олійник, В.К. Федорченко та ін.; За

ред. С.У.Гончаренка, П.М.Олійника. – К.:

Вища школа, 2003. – 323 с.

Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомов-

них слів / Л. І. Нечволод. – Х. : ТОРСІНГ

ПЛЮС, 2007. – 768 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психо-

логии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагоги-

ка, 1973. – 424 с.

Рубцов В. В. Развитие образовательной

среды региона / В. В. Рубцов. – М. : Педаго-

гика, 1997. – 140 с.

Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Го-

родяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с.

Юденкова О. П. Управління розвитком

професійно-технічних навчальних закла-

дів на засадах стратегічного менеджменту

/ О. П. Юденкова // Материалы I Междунар.

образоват. форума [“Личность в едином

образовательном пространстве”], (Запоро-

жье, 5–7 мая 2010 г.) / КУ “Запорожский

обласн. ин-т педагог. обр”; под науч. ред.

проф. К. Л. Крутий. – Ч. 3 : Образователь-

ное пространство и индивидуальность: со-

временная дидактика, задания диагностики,

оценка качества образования. – Запорожье :

ООО “ЛИПС” ЛТД, 2010.– С. 145–149.

How to Cite

Kudykina, N. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 42–48. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/186914

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION