КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ОСВІТОЛОГІЇ ТА РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА

Authors

  • S Sysoieva

Keywords:

multicultural education, multicultural upbringing, intercultural education, culturology of education.

Abstract

Such notions as “multicultural education”, “multicultural upbringing”, “intercultural
education” in the national scientifi c space and Polish researchers` works are analyzed in the
article; the main stages of the development of the culturology as the complex of the humanitarian
knowledge about the most common patterns of the culture development are observed; the notion
“the culturology of education” is introduced; it is proved that the culturology of education as a
part of osvitological knowledge is aimed at the solution of the modern culturological problems
in the development of education (multi- and intercultural education, culturological approach in
education; the forming of the scientifi c thesaurus of the interdisciplinary researches in the fi eld of
osvitologiya at the joint of the “education-culture»).

References

/ П.С. Гуревич. – 2-е изд., стер. – М.: Изда-

тельство «Омега-Л», 2010. – 427 с.

Культорологія / [Гриценко Т.Б., Гриценко

С.П., Кондратюк А.Ю. та ін.]; за ред. Т.Б.

Гриценко. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової

літератури, 2009. – 392 с.

Межуев В.М. Идея культури. Очерки по те-

ории культуры. – М.: Прогресс-Традиция,

– С.22.

Миропольська Н.Є. Полі культурне вихо-

вання.//Енциклопедія освіти / Акад. пед.

наук України; головний ред. В.Г. Кремень. –

К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 691.

Огнев’юк В.О. Філософія освіти в структу-

рі наукових досліджень феномену освіти /

В.О. Огнев’юк // Шлях освіти. – 2009. – № 4

(54). – С. 2-6.

Романов Ю.И. Культурология. – СПб.: Пи-

тер, 2008. – 208 с. – 208 с.

Сисоєва С.О. Освіта як об’єкт досліджен-

ня / С.О. Сисоєва // Шлях освіти: науково-

методичний журнал. – К.: Міністерство

освіти і науки України, Національна акаде-

мія педагогічних наук України, Асоціація

працівників гімназій і ліцеїв України. – №

, 2011. – с.48 – С. 5-11.

Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с анг./Э.

Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ»,

– 560 с.

Якса Н.В. Професійна підготовка майбут-

ніх учителів: теорія і практика міжкультур-

ної взаємодії в умовах Кримського регіону:

Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.

Франка, 2008. – 568 с.

Edukacja dla interkulturowości // pod red. S.

Kaczor i T.Z. Sarleja –Warszawa – Radom,

– 226 s.

Grabowska B. Zmiana uwarunkowania

społecznego uczestnictwa i współdziałania

młodzieży na pograniczu cieszyńskim w

kontekście teorii stawania się społeczeństwa

Teorie i modele badań międzykulturowych

(pod red. T. Lewowickiego, A. Szczurek-

Boruty, E. Ogrodzkiej-Mazur) – Cieszyn –

Warszawa: Wyd. U.Ś, 2006. – S. 41- 51.

Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości

// pod red. T. Lewowickiego i F. Szloska –

Warszawa – Radom, 2009. – 432 s.

Nikitorowicz J. Młodeż pogranicza

kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy

wobec integracji europejskiej. Tożsamość,

plany życiowe, wartości. – Białostok TRANS

HUMANA, 2000. – 206 s.

T. Lewowicki O ideach oraz praktykach

edukacji wielokulturowej i międzykulturowej//

Ruch pedagogiczny. – 1-2. Wysza szoła

pedagogiczna ZNP. – Rok LXXII Warszawa,

– S. 5 – 12.

How to Cite

Sysoieva, S. (2019). КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ОСВІТОЛОГІЇ ТА РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 28–36. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/186890

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION