HIGHER EDUCATION QUALITY IN THE CONTEXT OF THE SYNERGY OF SCIENTIFIC APPROACHES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2017(3-4)1219

Keywords:

quality of education, quality of higher education, quality, synergetic approach, system approach.

Abstract

The article considers the problem of the quality of higher education and its importance in the process of reforming the higher school of Ukraine. A definitive analysis of the concepts «quality», «quality of education», «quality of higher education» and differentiation of scientists’ thoughts on their interpretations has been made. The specified definitions are considered from the point of view of the system approach and it is established that «the quality of education» can be considered as a system object. The quality of education is also considered from the standpoint of the synergetic approach and it is proved that the object under study can be considered a synergistic category.

It is proved that from the standpoint of systemic and synergetic approaches, the quality of education can be viewed as an open, non-linear system with integrated, interdisciplinary, purposeful, standardized and other aspects.

In the context of general scientific approaches, the realities of the current state of introducing the principles of the quality of education in the higher school of Ukraine are considered. A comparison is made and the main differences in the formation of the Ukrainian and European systems for ensuring the quality of education are pointed out. It is pointed out that taking into account the best European practices in ensuring the quality of education and its own vision of the problem, taking into account the historical roots of the national education sphere, the Ukrainian mentality and its own scientific approaches will allow acceleration of the reform processes of the higher school of Ukraine and its European vector of development.

Author Biography

Nina Batechko, Borys Grinchenko Kyiv University, 13-b Tymoshenko Str., 04212 Kyiv, Ukraine

EdD, Head of Scientific-Research Laboratory of Educology

References

Frolov I. T., Arost-Orlog E. A., Arefyeva G. S. at all (1989). Vvyedeniye v filosofiyu [Introduction to Philosophy]. Мoscow: Politizdat (rus).

Volkov O. I., Vitkin L. M., Khomicheva G. I. at all (2006). Systemy yakosti vyshchych navchalnyh zakladiv: teoriya i praktyka [Systems of quality of higher education: theory and practice]. Кyiv: Naukova dumka, 301 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»]. Available at: http// kodeksy/com.ua/prosivyosvity/statja –htm 1 (ukr).

Kisil M. V. (2009). Otsinka yakosti vyshchyi osvity [Assessment of the quality of higher education]. Vyshcha osvita Ukrayiny, 14, 82-87 (ukr).

Kontseptsiya zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity Ukrayiny [The Concept of Quality Assurance in Higher Education of Ukraine]. Proekt «TRUST» (ukr).

Korsak O. (2017). Svitovyy trend z vymiryuvannya yakosti seredn’oyi i vyshchoyi osvity: zarubizhnyy i natsional’nyy dosvid [World Trend formeasuring the quality of secondary and higher education: foreign and national experience]. Vyshcha shkola, 4, 73-82 (ukr).

Kremen’ V. G. (2013). Pedahohichna synerhetyka: ponyatiyno-katehorial’nyy analiz [Pedagogical synergetics: conceptual-categorical analysis]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial’nymy systemamy, 3, 3-19 (ukr).

Kremen’ V. G. (2014). Problemy yakosti ukrayins’koyi osvity v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiynykh zmin [Problems of the quality of Ukrainian education in the context of modern civilizational changes]. Profesiyno-tekhnichna osvita, 4, 5-8 (ukr).

Lukina T. (2008). Yakist osvity [Quality of education]. V. G. Kremen (Ed.). Kyiv: Yurinkom Inter, 1017-1018 (ukr).

Lutay V. (2005). Profilosofs’ko-synerhetychna paradyhma ukrayins’koho rukhu na vyperedzhennya [On the Philosophic-Synergetic Paradigm of the Ukrainian Movement for Advancement]. Vyshcha osvita Ukrayiny, 1, 45-53 (ukr).

Organizatsiyno-metodychne zabezpechennya monitoryngovych dosliddzen yakosti zagalnoyi serednyoyi osvity [Organizational and methodological support of monitoring studies of the quality of general secondary education] (2011). O. T. Lyashenko (Ed.). Кyiv: Pedagogichna dumka, 160 (ukr).

Sysoyeva S. O., Batechko N. H. (2011). Vyshcha osvita Ukrayiny: realiyi suchasnoho rozvytku [Higher education in Ukraine: the realities of modern development]. Kyiv: VD «EKMO», 344 (ukr).

Sysoyeva S. O. (2010). Problemy neperervnoyi profesiynoyi osvity: tezaurus naukovogo doslidzhennya [Problems of Continuing Professional Education: Thesaurus of Scientific Research]. Кyiv: VD «EKMO», 362 (ukr.)

Bulakh I., Voronenko Yu., Kuznyetsova V. at all. Systema monitorynhu ta otsinka yakosti osvity [Monitoring system and education quality assessment]. Available at: http://www.irf.kiev.ua (ukr).

Sikors’kyy P. (2016). Zovnishni chynnyky i yikh vplyv na yakist’ vyshchoyi osvity v Ukrayini [External factors and their impacton the quality of higher education in Ukraine]. Vyshcha osvita Ukrayiny, 4, 51-57 (ukr).

Subetto A. I. (2000). Kvalytolohyya obrazovanyya (Osnovanye, syntez) [Qualitology of education (Grounding, synthesis)]. Moscow: Yssled. Tsentr problem kachestva podhotovky spetsyalystov, 223 (rus).

Subetto A. I. (1995). Problema kachestva vyssheho obrazovanyya v kontekste hlobal’nykh y natsyonal’nykh problem obshchestvennoho razvytyya (fylosofyya kachestva obrazovanyya) [The problem of the quality of higher education in the context of global and national problems of social development (the philosophy of the quality of education)]. Tol’yatty: MAB y BD, 185 (rus).

Filosofskiy slovar [Philosophic dictionary] (1986). V. I. Shinkaruk (Ed.). Кyiv (rus).

Shyshov S. Ye., Kal’ney V. A. (2000). Shkola: monytorynh kachestva obrazovanyya [School: monitoring the quality of education]. Moscow: Pedahohycheskoe obshchestvo Rossiyi, 320 (rus).

Shchoholeva L. O. (2014). Monitorynh yakosti osvity: teoretyko-metodolohichnyy aspekt [Monitoring of quality of education: theoretical and methodological aspect]. Pedahohichnyyprotses, 2, 36-40 (ukr).

Yaremenko P. S. (2001). Yakist’ osvity v Ukrayini [Quality of education in Ukraine]. Кyiv: Libra, 57 (ukr).

YakhninYa. K. (2006). Suchasni pidkhody do yakosti osvity [Modern approaches to the quality of education]. Кyiv: Nauk. dumka, 143 (ukr).

Ognevyuk V.‚ Sysoieva S. (2015). Training of educational experts in Ukraine: expersmental interdisciplinary program. The advanced science journal, 6, 98–103‚ doi:10.15550/ASJ.2015.06.098 (eng).

How to Cite

Batechko, N. (2019). HIGHER EDUCATION QUALITY IN THE CONTEXT OF THE SYNERGY OF SCIENTIFIC APPROACHES. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 12–19. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2017(3-4)1219

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

Most read articles by the same author(s)