MODERNIZATION OF THE CONTENT OF HISTORICAL EDUCATION: STEREOTYPES OF NATIONAL HISTORY – «KHORTYTSIA SICH»

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2024.1.1

Keywords:

Дмитро Вишневецький, замок, запорожці, Запорозька Січ, козаки, фортеця.

Abstract

The proposed article highlights the genesis of the Zaporozhian Sich, on the clarification of which the approach to the coverage of the history of the Zaporozhian Cossacks largely depends. The purpose of the article is to refute the stereotype of national history about the «town» of Prince Dmytro Vyshnevetskyi as the first Zaporozhian Sich and to reflect the relevant terminology in school textbooks and manuals in order to modernize historical education. The research methodology is based on the principles of historicism, scientific objectivity, and a dialectical approach to the analysis of historical phenomena. It is emphasized that the emergence of the Cossack center on the southern border was due to the growth of its numbers and the need to protect Ukrainian lands from Tatar expansion. No direct evidence of the functioning of the Sich in the 50s of the 16th century has been found in written sources, only the presence of a «town» or «castle» in Zaporizhzhia is recorded. Hence, the idea of identifying Dmytro Vyshnevetskyi's «town» with the so-called Khortytska Sich seems doubtful. At the same time, the representative of an aristocratic family made great efforts to defend Ukrainian lands, thus contributing to the consolidation of the Cossack population. This is the outstanding role of Prince Knight Dmytro Vyshnevetskyi in national history. And the castle he built on the Kichka Cape of the Dnipro River, also recorded in the sources on the island of Mala Khortytsia, became a kind of prototype of the fortification of the Zaporozhian community, which, having established itself on the island of Tomakivka in the 80s of the sixteenth century, was called the Zaporozhian Sich. Thus, the study refutes the stereotypes of national history in order to modernize historical education.

References

Vynar, L. (2003). Knyaz Dmytro Vyshnevetskyy [Prince Dmitry Vishnevetsky]. In V. Stepankov (Ed.), Kozatska Ukrayina. Vybrani tvory (pp. 93–143). Kyiv-Lviv-Nyu-York-Paryzh.

Vlasov, V., Panarin, O., Topolnyczka, Yu. (2021). Istoriya Ukrayiny [History of Ukraine]. Pidruchnyk dlya 8 klasu zakladiv zagalnoyi serednoyi osvity. Litera LTD.

Hrushevskyy, M. (1909). Bayda-Vyshnevetskyy v poeziyi y istoriyi [Baida-Vyshnevetsky in poetry and history]. Zapysky ukrayinskoho naukovoho tovarystva v Kyevi, 3, 108–139.

Gurbyk, A. (1999). Vynyknennya Zaporozkoyi Sichi (xronologichni ta terytorialni aspekty problemy) [The emergence of the Zaporozhian Sich (chronological and territorial aspects of the problem)]. Ukrayinskyj istorychnyj zhurnal, 6, 3–7.

Dudar, O., Guk, O., Pometun, O. I. (Ed.) (2021). Istoriya serednoyi osvity. Ukrayiny [History of Ukraine]. Pidruchnyk dlya 8 klasu zakladiv zagalnoyi. Osvita.

Zhukovskyy, M. P. (2018). Tomakivska Zaporozka Sich (do 450-richchia yii zasnuvannia) [Tomakivska Zaporizhia Sich (for the 450th anniversary of its foundation)]. NKM.

Ignatenko, N., & Moskalyuk, M. (2022). Istorychna osvita u dyskursi evoliutsii derzhavnoi polityky Ukrainy kintsia ХХ – pochatku ХХI st. [Historical Education in Discourse of Ukraine State Policy Evolution, End of the 20 th – the beginning of the 21th century]. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1 (37), 135–149. https://doi.org/10.33782/eminak2022.1(37).577

Smoliy, V. A. (Ed.) (2003). Istoriya ukrayinskoho kozatstva. Narysy u 2 tomakh [History of the Ukrainian Cossacks. Essays in 2 volumes]. Vol. 1. KM Akademiya.

Smoliy, V. A. (Ed.) (2023). Istoriya Zaporozkoyi Sichi [History of the Zaporozhian Sich. Ariy.

Lemerse-Kelkezhe, Sh. (1970). Litovskiy kondoter XVI v. – кnyaz Dmitriy Vishnevetskiy i obrazovanie Zaporozhskoy Sechi po dannym ottomanskikh arkhivov [Lithuanian condottiere of the XVI c. Prince Dmitry Vishnevetsky and the formation of the Zaporozhian Sich according to the Ottoman archives]. In F. Brodel et al. (Eds.), Franko-russkie ekonomicheskie svyazi (pp. 38–64). Nauka.

Mytsyk, Yu., Plokhy, S. (2018). Yak kozaky Ukrayinu boronyly [How the Cossacks defended Ukraine]. Klio.

Padalka, L. V. (1894). Po voprosu o sushchestvovanii Zaporozhskoy Sechi v pervye vremena zaporozhskogo kazachestva [Towards the question of existence of the Zaporozhian Sich in the early days of the Zaporozhian Cossacks]. Kievskaya starina, 6, 439–461.

Serhiychuk, V. I. (1991). Imenem Vijska Zaporozkogo [In the name of the Zaporizhzhya Army]. Ukraine.

Sokulsky, A. L. (2008). Kozatska Khortytsya. Istoryko-kulturne znachennya v protsesi vynyknennya i stanovlennya zaporozkoho kozatstva [Cossack Khortytsia. Historical and cultural significance in the process of emergence and formation of Zaporozhian Cossacks]. Klasychnyy pryvatnyy universytet.

Fomenko, V. H. (1966). Kichkaska pereprava i horodok na Maliy Khortytsi [Kichka crossing and town on Mala Khortytsia]. Istorychni dzherela ta yikh vykorystannya, 2, 110–12.

Khlibovska, H., Naumchuk, O., Kryzhanovska, M. (2021). Istoriya Ukrayiny [History of Ukraine]. Pidruchnyk dlya 8 klasu zakladiv zagalnoyi serednoyi osvity. Aston.

Yavornytsky, D. I. (1990). Istoriya zaporoz'kykh kozakiv u 3 tomakh [History of the Zaporozhian Cossacks in 3 volumes]. Vol. 2. Naukova dumka.

Shcherbak, V. О. (2006). Ukrainske kozatstvo: formuvannia sotsialnoho stanu. Druha polovyna XV – seredyna XVII st. [Ukrainian Cossacks: formation of the social state. The second half of the 15th – the middle of the 17th century]. KM Akademiia.

Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane roku 1584 [Coats of arms of Polish knights by Bartosh Paprocki compiled and published in the year 1584] (1858). Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego.

Kronika Marcina Bielskiego. 1223–1790 [The Polish Chronicle of Marcin Bielski. 1223–1790.] (1856). Vol. 3. Sanok.

Published

2024-03-25

How to Cite

Shcherbak , V. (2024). MODERNIZATION OF THE CONTENT OF HISTORICAL EDUCATION: STEREOTYPES OF NATIONAL HISTORY – «KHORTYTSIA SICH». Continuing Professional Education: Theory and Practice, 78(1), 7–14. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2024.1.1

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION