ORGANIZATION OF POSTGRADUATE TRAINING OF CIRCULAR ECONOMY SPECIALISTS IN THE REPUBLIC OF POLAND (ON THE EXAMPLE OF SILESIAN POLYTECHNICS)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.1.9

Keywords:

circular economics, content of education, organization of education, postgraduate education, professional training

Abstract

The article is devoted to the analysis of the organization and content of postgraduate training of specialists in circular economics in the Republic of Poland on the example of Silesian Polytechnic. It is emphasized that the Republic of Poland is taking significant steps in the development of the circular economy and the training of specialists to implement its ideas. Based on the analysis of postgraduate education programs «Circular Economics and Cleaner Production in Practice» and «Cyclic Engineering» in the Silesian Polytechnic, the article reveals the requirements the requirements, rights and responsibilities of postgraduate students are revealed; knowledge, skills and competencies that they acquire in the process of training in circular economics programs; forms of education and the content of diplomas that students receive after training, as well as areas of possible employment. It is emphasized that in the system of postgraduate education of Silesian Polytechnic there are programs both directly from the circular economy and from certain problems that relate to the scope of such specialists and contribute to the development of a circular economy. It is proved that the training of specialists in circular economics in postgraduate studies acquires a systemic character in terms of coverage of the content of those problems that relate to the professional activities of specialists in circular economics. The indisputable value of such educational programs is to involve in their development and determine the content of training not only teachers of higher education institutions, but also public and professional societies that care for the environment, waste recycling and more. Educational programs on circular economics at Silesian Polytechnic are practice-oriented, they include consultations in circular production companies, trainings on business practice, as well as the development of an implementation project under the guidance of experts.

Author Biography

Oleksii Sysoiev, Kyiv International University, 49 Lvivska Str., 03179 Kyiv, Ukraine

PhD in Economy, Head of the Department of Licensing and Accreditation

References

Навчання в Польщі. Polonia-consulting. 2020. URL: http://polonia-consulting.com.ua/studia-w-polsce/ (дата звернення: 03.02.2021).

Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців до відбору пріоритетних секторів впровадження циркулярної економіки в Республіці Польща. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2020. № 4. С. 110–115. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.4.14

Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. Київ: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 174 с. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_NationalReport.pdf (дата звернення: 03.02.2021).

Bukowski H., Sznyk A. Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki polski w ujęciu regionalnym. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / Red. Joanna Kulczycka. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 99–116. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf (дата звернення: 03.02.2021).

Czaplicka-Kotas A., Kulczycka J. Zrównoważona konsumpcja – przegląd dobrych praktyk krajowych oraz międzynarodowych. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / Red. Joanna Kulczycka. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 193–202. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

Cholewa M. Ocena materiałochłonności przemysłu podstawą planowania gospodarki o obiegu zamknietym. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / Red. Joanna Kulczycka. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 117–127. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf (дата звернення: 03.02.2021).

Głowacki J., Kopyciński P., Mamica Ł., Malinowski M. Indetyfikacja i delimitacja obszarow gospodarki w obiegu zamknietym w ramach «zrownowazonej konsumpcji». Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / Red. Joanna Kulczycka. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 167–180. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf (дата звернення: 05.02.2021).

Gospodarka obiegu zamkniętego. 2021. URL: https://www.otouczelnie.pl/artykul/5033/gospodarka-obiegu-zamknietego wydawca portaluemersson (дата звернення: 03.02.2021).

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce. Politechnika Śląska. 2021. URL: http://ise.polsl.pl/gospodarka-obiegu-zamknietego-w-inzynierii-srodowiska-i-energetyce.html (дата звернення: 01.02.2021).

Malinowski M., Głowacki J., Kopyciński P., Mamica L. Wskaźniki oceny wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze zrównoważonej konsumpcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / Red. Joanna Kulczycka. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 180–192. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf (дата звернення: 02.02.2021).

Politechnika Śląska. 2021. URL: https://www.polsl.pl/Informacje/Uczelnia/Strony/witamy.aspx (дата звернення: 05.02.2021).

Strzyżyński P. Gospodarka o obiegu zamkniętym – klucz do sukcesu. Wywiad z Julią Patorską. SOZOSFERA.PL. 2017. URL: https://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-klucz-do-sukcesu/ (дата звернення: 05.02.2021).

Ramowy program studiów podyplomowych «Inżynieria odwrotna». Politechnika Śląska. 2021. URL: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/Strony/Studia_podyplomowe_GOZCPP.aspx?fbclid=IwAR3K5fn9FLWFusLNNQs9cfEw9thcNl0DZElCRoOlSQhDa81F3OV2onuLiPw (дата звернення: 05.02.2021).

Rataj O. Opracowanie metodyki wyboru i propozycji wskaźników oceny postępu transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jej wpływu na rozwój społeczno- -gospodarczy na poziomie makro w Polsce. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / Red. Joanna Kulczycka. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 73–98. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf (дата звернення: 05.02.2021).

Sysoieva S. Comparative professional education in Ukraine: current state, challenges, prospects. Education: Modern Discourses. 2018. № 1. Р. 43–54. DOI: https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-5

Wydzial Inzynerii srodowiska i energetyki. Politechnika Śląska. 2021. URL: http://ise.polsl.pl/gospodarka-obiegu-zamknietego.html?fbclid=IwAR3p0wBMnbp4vqGzfqH8U-jLe2mqMNOo0IUvUO4pDzUsGaro-L_St6fatac (дата звернення: 01.02.2021).

Navchannja v Poljshhi [Studying in Poland]. Polonia-consulting. 2020. http://polonia-consulting.com.ua/studia-w-polsce/

Sysoiev, O. (2020). Professional training of specialists for the selection of priority sectors for implementation of circular economy in the Republic of Poland. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 4, 110–115. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.4.14

Cili Stalogho Rozvytku: Ukrajina. Nacionaljna dopovidj [Sustainable Development Goals: Ukraine. National report] (2017). Ministerstvo ekonomichnogho rozvytku i torghivli Ukrajiny. http://www.idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_NationalReport.pdf

Bukowski, H., Sznyk, A. (2019). Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki polski w ujęciu regionalnym. In J. Kulczycka (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (s. 99–116). Wydawnictwo IGSMiE PAN. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf

Czaplicka-Kotas, A., Kulczycka, J. (2019). Zrównoważona konsumpcja – przegląd dobrych praktyk krajowych oraz międzynarodowych. In J. Kulczycka (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (s. 193–202). Wydawnictwo IGSMiE PAN. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf

Cholewa, M. (2019). Ocena materiałochłonności przemysłu podstawą planowania gospodarki o obiegu zamknietym. In J. Kulczycka (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (s. 117–127). Wydawnictwo IGSMiE PAN. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf

Głowacki, J., Kopyciński, P., Mamica, Ł., Malinowski, M. (2019). Indetyfikacja i delimitacja obszarow gospodarki w obiegu zamknietym w ramach «zrownowazonej konsumpcji». In J. Kulczycka (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (s. 180–192). Wydawnictwo IGSMiE PAN. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf

Gospodarka obiegu zamkniętego. 2021. https://www.otouczelnie.pl/artykul/5033/gospodarka-obiegu-zamknietego

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce. Politechnika Śląska. http://ise.polsl.pl/gospodarka-obiegu-zamknietego-w-inzynierii-srodowiska-i-energetyce.html

Malinowski, M., Głowacki, J., Kopyciński, P., Mamica, L. Wskaźniki oceny wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze zrównoważonej konsumpcji. In J. Kulczycka (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (s. 167–180). Wydawnictwo IGSMiE PAN. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf

Kulczycka, J. (Red.) (2019). Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. Wydawnictwo IGSMiE PAN. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf

Politechnika Śląska. https://www.polsl.pl/Informacje/Uczelnia/Strony/witamy.aspx

Ramowy program studiów podyplomowych «Inżynieria odwrotna». Politechnika Śląska. https://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/Strony/Studia_podyplomowe_GOZCPP.aspx?fbclid=IwAR3K5fn9FLWFusLNNQs9cfEw9thcNl0DZElCRoOlSQhDa81F3OV2onuLiPw

Rataj, O. (2019). Opracowanie metodyki wyboru i propozycji wskaźników oceny postępu transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jej wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie makro w Polsce. In J. Kulczycka (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (s. 73–98). https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_economy_in_policy_and_scientific_research.pdf

Strzyżyński, P. (2017). Gospodarka o obiegu zamkniętym – klucz do sukcesu. Wywiad z Julią Patorską. SOZOSFERA.PL. https://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-klucz-do-sukcesu/

Sysoieva, S. (2018). Comparative professional education in Ukraine: current state, challenges, prospects. Education: Modern Discourses, 1, 43–54. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-5

Wydzial Inzynerii srodowiska i energetyki. Politechnika Śląska. http://ise.polsl.pl/gospodarka-obiegu-zamknietego.html?fbclid=IwAR3p0wBMnbp4vqGzfqH8U-jLe2mqMNOo0IUvUO4pDzUsGaro-L_St6fatac

Published

2021-04-01

How to Cite

Sysoiev, O. (2021). ORGANIZATION OF POSTGRADUATE TRAINING OF CIRCULAR ECONOMY SPECIALISTS IN THE REPUBLIC OF POLAND (ON THE EXAMPLE OF SILESIAN POLYTECHNICS). Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1), 72–80. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.1.9

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE