ESSENCE, CONTENT AND STRUCTURE OF MEDIA COMPETENCE OF THE DOCTOR

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.1.3

Keywords:

critical thinking, media, media competence, media culture, media education, media literacy, mediatisation

Abstract


The article analyzes the psychological and pedagogical literature and interpretations of the definition of «media competence» is made by modern researchers.
Information technologies are rapidly developing today and information flow is accelerating, therefore the most important task is to prepare students for life in the modern information environment, to perceive and to understand the information received from the media. This is due to the fact that the growth of media interactivity creates a comfortable space for manipulation, especially for young people who are major media consumers.
The process of personal development through the mass media and media technics is media education. The result of media education is the formation of media competence. Media competence is formed as a result of the process of media education and helps a person actively use the possibilities of the information field – television, radio, video, press, the Internet. The result of media education is increasing the level of media competency. Media competence is multidimensional and requires a broad perspective based on a well-developed knowledge structure. The level of media competence can be increased throughout life through the perception and analysis of cognitive, emotional, aesthetic, ethical media information.
Media competence enables the formation of an informatively rich educational environment, influences the level of personal media culture, prepares it for safe and effective interaction with modern media space and carries out media educational activities. The level of media education is a significant problem today, and therefore the development of media competence becomes of particular relevance. Media competence includes informational, informatic, communicational and communicative competencies.

Author Biography

Olena Murzina, Zaporizhzhia State Medical University, 26 Maiakovskyi Ave, 69035 Zaporizhzhia, Ukraine

PhD in Pedagogy, Senior Lecturer, Department of Medical Physics, Biophysics and Higher Mathematics

References

Баришполець О. Т. Український словник медіакультури. Київ: Міленіум, 2014. 194 с.

Баришполець О. Т., Найдьонова Л. А., Медіакультура особистості; соціально-психологічний підхід. Київ: Міленіум, 2009. 440 с.

Бех І. Д. Oсoбистіснo oрієнтoване вихoвання. Київ: ІЗМН, 1998. 204 с.

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1140 с.

Вебер В. Портфолио медиаграмотности. Информатика и образование. 2002. № 1.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с.

Зражевська Н. І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій: дис.… д-ра. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. 427 с.

Іванов В. Ф., Волошенюк О. В. Медіаосвіта та медіаграмотність. Київ: Центр вільної преси, 2012. 352 с.

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник. Львів: СПОЛОМ, 2009. 260 с.

Коновець О. Ф. Медіаосвіта та формування інноваційного середовища в навчальних закладах. Актуальні питання масової комунікації. 2007. Вип. 8. С. 31−33.

Кравченко О. Медіакомпетентність як основна складова професійної кваліфікації сучасного вчителя громадянської освіти. Збірник статей Шостої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». Київ, 2018. С. 150−154.

Литвин А. В. Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2005. № 2. С. 7–22.

Ляска О. Медіакомпетентність особистості в системі її медіаосвіти. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. 2018. С. 322−324.

Масол Л. М. Медіакультура. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Морозов С. М., Шкарапута Л. М. Словник іншомовних слів. Київ: Наукова думка, 2000. 680 с.

Ноулз М. Ш. Сучасна практика освіти дорослих. Андрагогіка проти педагогіки. Київ: Знання, 1970. 68 с.

Овсянникова К. Ю. Педагогічні умови формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів-філологів: обґрунтування проблеми. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2014. № 1. С. 124–127.

Овчарук О. Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5 (13). DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.176

Онкович Г. В. Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 130−137.

Онкович Г. В. (ред.). Медіакомпетентність фахівця. Київ: Логос, 2013. 286 с.

Онкович Г. Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі. Вища освіта України. 2014. № 2. С. 80–87.

Приходькіна Н. О. Компетенція, компетентність, медіакомпетентність: аналіз термінології. Вісник післядипломної освіти. 2017. № 88. С. 80−88.

Пидкасистый П. И. Психология и педагогика. Москва: Юрайт, 2010. 714 с.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: Когито-Центр, 2002. 396 с.

Робак A. Медіапедагогіка: аналіз інноваційного зарубіжного досвіду. Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти. Львів, 2002. Вип. 8. С. 70–92.

Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіа компетентності. Методичні вказівки та завдання для студентів І–IV курсів технічних спеціальностей нафтогазового профілю. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. 100 с.

Сисоєва С. О. Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України «Про вищу освіту». Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. № 1−2 (42−43). С. 7–13. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2015(1-2)714

Сулім А. А. Медіакомпетентність як результат упровадження медіаосвіти. Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. 2011. № 968. Вип. 3. С. 26−29

Шевирьова І. Г. Медіа-продукт як результат практичної діяльності майбутніх учителів початкових класів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 6 (320). С. 353–361.

Alverman D. E. Popular Culture in the Classroom. Newark, Delaware: International Reading Association, 1999. 258 p.

Baacke D. Medienkompetenz Begrifflichkeit und sozialer Wandel. A. V. Rein (Hrsg.) Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1996. S. 122−124.

Baran S. J. Introduction to Mass Communication. Boston–New York: McGraw Hill, 2019. 55 p.

Dorr A. Media Literacy. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2001. P. 9494−9497. DOI: https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04354-0

Feilitzen C. von. Media Education, Children’s Participation and Democracy. C. von Feilitzen and U. Carlsson (Eds.). Children and Media: Image, Education, Participation. Goteborg: Nordicom, 1999. P. 24–26.

Firestone C. et al. Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. Washington: Communications and Society Program, the Aspen Institute, 1993.

Gillespie T., Boczkowski P. J. and Foot K. A. (Eds.). Media technologies: essays on communication, materiality, and society. Cambridge: The MIT Press, 2014. 344 p. DOI: 10.7551/mitpress/9780262525374.001.0001

Kellner D. Media Culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and postmodern. London; New York: Routledge, 2020. 334 p.

Kubey R. Media Education: Portraits of an Evolving Field. Media Literacy in the Information Age. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 1997.

Kubey R. Media Literacy in the Information Age. New Brunswick, London: Transaction Publishers, 1997. 202 p.

McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge; London: MIT Press, 1994. 355 p.

Potter W. J. Media Literacy. Thousand Oaks, London: Sage Publication, 2001. 423 p.

Tyner K. Literacy in a Digital World. New York: Routledge, 1998. 292 p.

Worsnop C. Screening Images: Ideas for Media Education. Mississauga, Ontario: Wright Communication, 1994. 180 р.

Baryshpolets, O. T. (2014). Ukrajinsjkyj slovnyk media kuljtury [Ukrainian dictionary of media culture]. Milenium.

Baryshpolets, O. T., Najdjonova, L. A. (2009). Mediakuljtura osobystosti: socialjno-psykhologhichnyj pidkhid [Media culture of personality: Socio-psychological approach]. Milenium.

Bekh, I. D. (1998). Osobystisno orijentovane vykhovannja [Personally oriented upbringing]. IZMN.

Busel, V. T. (Ed.) (2004). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Perun.

Weber, W. (2002). Portfolyo medyaghramotnosty [ Media literacy portfolio]. Ynformatyka y obrazovanye, 1.

Ghoncharenko, S. U. (2011). Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj encyklopedychnyj slovnyk. [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Volinski oberegi.

Zrazhevsjka, N. I. (2012). Fenomen mediakuljtury u sferi socialjnykh komunikacij [The phenomenon of media culture in the field of social communications]: Doctor’s thesis: 27.00.01. KNU imeni Tarasa Shevchenka.

Ivanov, V. F., Voloshenjuk, O. V. (2012). Mediaosvita ta mediaghramotnistj [Media Education and Media Graphics]. Centr vilnoyi presi.

Kademija, M. Ju. (2009). Informacijno-komunikacijni tekhnologhiji navchannja: terminologhichnyj slovnyk [Information and communication Technologies Teaching: Terminological Dictionary]. SPOLOM.

Konovets, O. F. (2007). Mediaosvita ta formuvannja innovacijnogho seredovyshha v navchaljnykh zakladakh [Media education and the formation of an innovative environment in educational institutions]. Aktualjni pytannja masovoji komunikaci, 8, 31−33.

Kravchenko, O. (2018). Mediakompetentnistj jak osnovna skladova profesijnoji kvalifikaciji suchasnogho vchytelja ghromadjansjkoji osvity [Mediacompetence as the main component of professional qualification of a modern civic education teacher]. In Zbirnyk statej Shostoji mizhnarodnoji naukovo-metodychnoji konferenciji «Praktychna mediaghramotnistj: mizhnarodnyj dosvid ta ukrajinsjki perspektyvy» (pp. 150−154).

Lytvyn, A. V. (2005). Vykorystannja tekhnologhij muljtymedia u profesijnij pidghotovci [Using Multimedia Technologies in Professional Training]. Pedaghoghika i psykhologhija profesijnoji osvity, 2, 7–22.

Ljaska, O. (2018). Mediakompetentnistj osobystosti v systemi jiji mediaosvity [Personality media in the system of its media education]. Aghrarna nauka ta osvita v umovakh Jevrointeghraciji, 322−324.

Masol, L. M. (2008). Mediakuljtura [Media culture]. In V. Kremen (Ed.), Encyklopedija osvity. Yurinkom Inter.

Morozov, S. M., Shkaraputa, L. M. (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Naukova dumka.

Noulz, M. Sh. (1970). Suchasna praktyka osvity doroslykh. Andrghoghika proty pedaghoghiky [Modern practice of adult education. Andrahogika against pedagogy]. Znannya.

Ovsjannykova, K. Ju. (2014). Pedaghoghichni umovy formuvannja mediaosvitnjoji kompetentnosti majbutnikh uchyteliv-filologhiv: obgruntuvannja problemy [Pedagogical conditions for the formation of media educational competence of future teachers filologists: justification of the problem]. Naukovyj visnyk Melitopoljsjkogho derzhavnogho pededaghoghichnogho universytetu, 1, 124–127.

Ovcharuk, O. (2009). Kompetentnisnij pidhid v osviti: zagalnoyevropejski pidhodi [Specificities of competency approach implementation: Ukrainian and European experience]. Information Technologies and Learning Tools, 5 (13). https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.176

Onkovych, Gh. V. (Ed.) (2013). Mediakompetentnistj fakhivcja [Media Competence of a specialist]. Logos.

Onkovych, Gh. V. (2008). Mediaosvita jak intelektualjno-komunikatyvna merezha [Media Education as an Intelligent-Communicative Network]. Vyshha osvita Ukrajiny, 3, 130−137.

Onkovych, Gh. (2014). Profesijno-orijentovana mediaosvita u vyshhij shkoli [Professionally-oriented Media Education in Higher School]. Vyshha osvita Ukrajiny, 2, 80–87.

Prykhodjkina, N. O. (2017). Kompetencija, kompetentnistj, mediakompetentnistj: analiz terminologhiji [Competence, competence, mediacompetence: Analysis of terminology]. Visnyk pisljadyplomnoji osvity, 88, 80−88.

Pydkasystyj, P. Y. (2010). Psykhologhyja y pedaghoghika [Psychology and pedagogy]. Yurajt.

Raven, J. (2002). Kompetentnostj v sovremennom obshhestve: vjavlenye, razvytye y realyzacyja [Competence in Modern Society: Publishing, Development and Realization]. Kogito-Centr.

Robak, A. (2002). Mediapedaghoghika: analiz innovacijnogho zarubizhnogho dosvidu [Media Pedagogical: Analysis of Innovative Foreign Experience]. Dialogh kuljtur: Ukrajina u svitovomu konteksti: Filosofija osvity, 8, 70–92.

Sakhnevych, I. A. (2010). Praktykum dlja samostijnogho ovolodinnja osnovamy media kompetentnosti [Workshop for self-mastering the basics of media competence]. Metodychni vkazivky ta zavdannja dlja studentiv I–IV kursiv tekhnichnykh specialjnostej naftoghazovogho profilju. IFNTUNG.

Sysoieva, S. O. (2015). Dyskusijni aspekty naukovogho tezaurusu novogho Zakonu Ukrajiny «Pro vyshhu osvitu» [Discussion aspects of the science thesaurus of the new Law of Ukraine «On Higher Education»]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 1−2 (42−43), 7–13. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2015(1-2)714

Sulim, A. A. (2011). Mediakompetentnistj jak rezuljtat uprovadzhennja mediaosvity [Mediacompetence as a result of media education]. Visnik Harkivskogo nacionalnogo universitetu im. V. Karazina. Seriya: Socialni komunikaciyi, 968 (3), 26−29.

Shevyrjova, I. Gh. (2018). Media-produkt jak rezuljtat praktychnoji dijaljnosti majbutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Media product as a result of practical activities of future elementary school teachers]. Visnyk Lughansjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 6 (320), 353–361.

Alverman, D. E. (1999). Popular Culture in the Classroom. International Reading Association.

Baacke, D. (1996). Medienkompetenz Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In: A. V. Rein (Hrsg.), Medienkompetenz als Schlüsselbegriff (S. 112–124). Klinkhardt.

Baran, S. J. (2002). Introduction to Mass Communication. McGraw Hill.

Dorr, A. (2001). Media Literacy. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 9494−9497. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04354-0

Feilitzen C. von (1999). Media Education, Children’s Participation and Democracy. In C. von Feilitzen and U. Carlsson (Eds.), Children and Media: Image, Education, Participation (pp. 24–26). Nordicom.

Firestone, C. (1993). Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. Communications and Society Program, the Aspen Institute.

Gillespie, T., Boczkowski, P. J. and Foot, K. A. (Eds.). (2014). Media technologies: essays on communication, materiality, and society. The MIT Press. 10.7551/mitpress/9780262525374.001.0001

Kellner, D. (2020). Media Culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and postmodern. Routledge.

Kubey, R. (1997). Media Education: Portraits of an Evolving Field. In Media Literacy in the Information Age. Transaction Publishers.

Kubey, R. (1997). Media Literacy in the Information Age. Transaction Publishers.

McLuhan, M. (1994). Understanding Media: The Extensions of Man. MIT Press.

Potter, W. J. (2001). Media Literacy. Sage Publication,

Tyner, K. (1998). Literacy in a Digital World. Routledge.

Worsnop, C. (1994). Screening Images: Ideas for Media Education. Wright Communication.

Published

2021-04-01

How to Cite

Murzina, O. (2021). ESSENCE, CONTENT AND STRUCTURE OF MEDIA COMPETENCE OF THE DOCTOR. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1), 21–29. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.1.3

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION