THE PROBLEM OF INDUSTRIAL TRAINING OF FUTURE PROFESSIONALS AGRO-ENGINEERING DIRECTION IN THE PEDAGOGICAL THEORY

Authors

  • V Duhanets

Keywords:

industrial training, industrial preparation, practical training, practical work.

Abstract

The article describes the concept of «industrial training» and «professional and practical (industrial) professional
training». It is studied the role of industrial training in preparing of future professionals of agro-engineering
direction. It is defined different kinds of practical work of students (agro-engineering direction). It is analyzed
the education activities of the university, that made possible to define contradictions between traditional system
of industrial training in universities and employers` request of the individual professional qualifications; content
and state of industrial practice in universities and the actual requirements for vocational practical preparedness of
experts; objective needs of education institutions in the new forms of practice etc.
It is concluded that industrial training, practical and theoretical training in selected profession in the process of
productive activity is the part of the student`s training in vocational and technical educational institutions. Industrial
training performs integrated function in the system of education. It helps to test the strength of knowledge acquired by
students, skills to transfer this knowledge into teaching and production activities, to form and strengthen the necessary
social and professionally significant qualities of future workers, assimilate the foundations of professional skills.
Industrial training is conducted under the guidance of masters, instructors, skilled workers and other professionals in
training and production workshops, laboratories, educational farms and in the workplace (in agricultural enterprises,
transport, construction, etc.).

References

Аврамчук Л. А. Проблемність навчання як засіб формування продуктивної пізнавальної

діяльності студентів аграрного навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Аврамчук Л. А. – К.,

– 169 с.

Бакшаева Н. А. Психолого-педагогические условия формирования мотивов в различных видах

обучения // Психология мотивации студентов: Учебное пособие / Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. – М.:

Логос, 2006. –184 с.

Бендера І. М. Програмування самостійної роботи за принципом наскрізності при підготовці

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зі спеціальності «Механізація сільського го-

сподарства». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:

методологія, теорія досвіду, проблеми / І. М. Бендера // Зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. –

Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 5. – 752 с.

Блозва І. Й. Шляхи удосконалення професійних умінь і навичок під час вивчення спеціальних

технічних дисциплін / І. Й. Блозва // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – 2000. –

Вип. 25. – 286 с.

Болонська декларація та основні документи щодо втілення її принципів [Електронний ресурс]

// Сайт Сумського обласного комітету молодіжних організацій. — Режим доступу: http://www.molod.sumy.

ua/korysna-informatsiia/bolonskyi-protses/item/85-bolonska-deklaracziya.html. — (Дата доступу: 04.05.2013).

Буркова Л. Цільова і змістова складові професійної підготовки фахівців у ВНЗ / Л. Буркова //

Рідна школа. – №6 (942). – червень 2008.

Герман Наталія. Адаптація форм організації самостійної роботи студентів до сучасних технологій

навчання / Наталія Герман, Наталія Лагунова. – К.: Вища шк. – 2001. – 140 с.

Кайдановська О. О. Методичні особливості вивчення курсу «Основи композиції у вищих навчаль-

них закладах» / О. О. Кайдановська // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2003. – Вип. 2. – 309 с.

Лист Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва від 29.08.05. №18-1-1-13/1031.

Лист Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва від 30.12.05. № 18-1-1-13/1350.

Манько В. М. Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-

механіків сільськогосподарського виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук:

спец. 13.00.04 / В. М. Манько; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2005. – 40 с. – укр.

Сисоєва С. О. Особистісно орієнтовані педагогічні технології: метод проектів / С. О. Сисоєва //

Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2002. Вип. 1 (5). – С. 73-80.

Цюприк А. Я. Система принципів організації самостійної роботи студентів технічного коледжу

у процесі навчання суспільних дисциплін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики на-

вчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 5 / Редкол.:

І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця, 2004. – 752 с.

How to Cite

Duhanets, V. (2019). THE PROBLEM OF INDUSTRIAL TRAINING OF FUTURE PROFESSIONALS AGRO-ENGINEERING DIRECTION IN THE PEDAGOGICAL THEORY. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 26–31. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/185598

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION