PEDAGOGIC INNOVATION: FROM TERMINOLOGICAL REASONING TO JUSTIFYING THE INTTRODUCTION OF CRITERIA

Authors

  • Nataliia Demyanenko

Keywords:

pedagogical innovation advanced teaching experience, teacher-innovator, author’s schooll, innovative technology, implementation, criteria, conditions of implementation, pedagogical science, school practice

Abstract

The category of “advanced, exemplary, innovative educational experience” is theoretically substantiated. It is revealed
the correlation of the definitions such as “author’s school and “innovative educational technology.” The phenomenon
of “implementation” is defined. The evaluation criteria and selection of educational innovation, socio-pedagogical,
theoretical and practical, scientific and methodological, moral and psychological conditions for successful implementation
of advanced practice teaching experience into schools are developed. It is found the basic steps of the process

References

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П.Беспалько. – М.: Педагогика, 1989.

Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання: монографія / А.М.Бойко;

Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2011.

Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2007.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997.

Дічек Н.П. Поняттєво-термінологічні особливості вивчення педагогічного новаторства / Н.П.Дічек //

Освітологія: Пльсько-український / українсько-польський журнал; за ред. В.Огнев’юка, Т.Левовицького,

С.Сисоєвої. – Варшава-Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна; Вища

педагогічна школа Спілки польських учителів, м. Варшава, Республіка Польща, 2012. – Вип. 1. – С. 62 – 68.

Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів

/ І.В. Зайченко. – К.: “Освіта України”, 2006.

Нечволод Л.І. Сучасний словник іншомовних слів / Л.І.Нечволод. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009.

Паламарчук В.Ф. Інноваційні процеси в педагогіці: першооснови педагогічної інноватики /

В.Ф.Паламарчук. – К.: Освіта України, 2005.

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М.Бим-Бад; Редкол.: М.М.Безруких, В.А. Бо-

лотов, Л.С. Глебов и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.

Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології: Навч. посібник / І.Ф.Прокопенко, В.І.Євдокимов. – Харків:

Колегіум, 2006.

Савченко О.Я. Авторська школа / О.Я.Савченко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України;

головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

Тлумачний словник української мови: Близько 10 тисяч слів / Уклали Л.О.Ващенко та ін. – К.:

Довіра, 2012.

Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: Андрущенко В.П. та ін. – К.:

Знання України, 2002.

How to Cite

Demyanenko, N. (2019). PEDAGOGIC INNOVATION: FROM TERMINOLOGICAL REASONING TO JUSTIFYING THE INTTRODUCTION OF CRITERIA. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 31–37. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/183795

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION