INTERCONNECTION OF HIGHER EDUCATION AND ADULT EDUCATION INSTITUTIONS WITH LABOUR MARKET: EDUCATIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2019.3.6570

Keywords:

adult education, educational policy of the European Union, globalization, higher education, labor market, state policy.

Abstract

The article discusses causes and prerequisites for the problem of ensuring the interaction of higher education and adult education institutions with labor market at the level of European Union educational policy. It defines the educational policy of the European Union, as well as the place of higher education and adult education as a part of the state educational policy.
The EU’s experience on the interaction of higher education with the labor market and the developed recommendations based on it can become an effective tool for balancing the interaction of higher education and adult education with the domestic labor market in Ukraine.

Author Biographies

Olha Serheieva, Borys Grinchenko Kyiv University, 13-b Tymoshenka Str., 04212 Kyiv, Ukraine

PhD (Pedagogy), Senior Lecturer, Department of English Philology and Translation, Institute of Philology

Iryna Myronova, National Academy of Security Service of Ukraine, 22 Maksymovycha Str., 02000 Kyiv, Ukraine

Senior Lecturer, Department of Romano-Germanic Languages

References

Employability and skills of higher education graduates: Analytical Highlight (2014). EU Skills Panorama. Retrieved from https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_Graduates_0.pdf (eng).

From University to Employment: Higher Education Provision and Labour Market Needs in the Western Balkans Synthesis Report (2016). Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2016–higher–education– labour–market–balkans_ en.pdf (eng).

Andrushchenko, V. P., Savelyev, V. L. (2010). Osvitnia polityka (ogliad poriadku dennogo) [Education Policy (Agenda Review)]. Kyiv, Ukraine: Lesya (ukr).

Badayeva, A. (2009). Integratsiya yevropeyskogo obrazovatelnogo prostranstva [Integration of the European Education Space]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 4, 63–71 (rus).

Vilchinsky, Yu. (2009). Filosofiya istoriyi: teoriya vzayemopronyknennia chasu I vichnosti [Philosophy of history: the theory of the interpenetration of time and eternity]. Kyiv, Ukraine: Polygraph Book (ukr).

Demoshenko, S. (2006). Sotsialniy instytut osvity yak obyekt politychnykh vidnosyn. [Social Institute of Education as an Object of Political Relations]. Philosophy of Education, 2 (4), 164–176 (ukr).

Dewey, J. (2003). Demokratiya I osvita [Democracy and education]. Lviv, Ukrane: Chronicle (ukr).

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education] (2008) / Kremen, V. H. (Ed.). Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter (ukr).

Ivaniuk, I. (2006). Osvitnia polityka [Educational policy]. Kyiv, Ukraine: Taxon (ukr).

Korsak, K. (2004). Osvita, suspilstvo, liudyna v XXI stolitti: integralno-filosofskiy analiz [Education, society, and a person in the 21st century: an integral-philosophical analysis]. Kyiv, Nizhyn, Ukraine: Vidavnictvo NDPU im. M.Gogolya (ukr).

Molodychenko, V. (2010). Modernizatsiya tsinnostey v ukrayinskomu suspilstvi zasobamy osvity: filosofskiy analiz [Modernization of values in Ukrainian society by means of education: philosophical analysis]. Kyiv, Ukraine: Knowledge of Ukraine (ukr).

Mospan, N. V. (2019). Vyshhchha osvita ta rynok pratsi v Ukrayini: rekomendatsiyi shchodo garmonizatsiyi vzayemodiyi [Higher Education and Labor Market in Ukraine: Recommendations for Harmonizing Interaction]. Naukovij chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriya 5. Pedagogichni nauki: realiyi ta perspektivi, 68, 144–177 (ukr). DOI: https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-68.31 (ukr).

Prokopenko, L. (2009). Derzhavna osvitnia polityka: istoryko-teoretychniy aspekt [State educational policy: historical and theoretical aspect]. Aktualni problemi derzhavnogo upravlinnya, 5 (17), 21–33 (ukr).

Sysoieva, S. O. (2011). Interaktyvni tekhnologiyi navchannia doroslykh: navchalno-metodychniy posibnyk [Interactive technologies of adult learning: a training manual]. Kyiv, Ukraine: ECMO (ukr).

Folvarochny, I. V. (2009a). Integratsiyni tendentsiyi v diyalnosti yevropeyskoyi polityky u sferi osvity doroslykh [Integration trends in European adult education policy activities]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/Portal/ Soc_Gum/Vchu/N147/ N147p135-139.pdf (ukr).

Folvarochny, I. V. (2009b). Tendentsiyi rozvytku osvity doroslykh v Ukrayini ta krayinakh Yevropeuskogo Soyuzu [Trends in Adult Education Development in Ukraine and the European Union]. Naukovi zapiski Ternopilskogo nacionalnogo pedagogichnogo universitetu. Seriya: Pedagogika, 2, 14–19 (ukr).

Folvarochny, I. V. (2010). Tendentsiyi rozvytku naukovoyi roboty u sferi osvity doroslykh [Trends in the development of scientific work in the field of adult education]. Humanizaciya navchalno-vihovnogo procesu, LI, 81 (ukr).

How to Cite

Serheieva, O., & Myronova, I. (2019). INTERCONNECTION OF HIGHER EDUCATION AND ADULT EDUCATION INSTITUTIONS WITH LABOUR MARKET: EDUCATIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3), 65–70. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2019.3.6570

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE