DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2019.3.1321

COMPETENCE-ORIENTED MODEL OF A HIGHER SCHOOL TEACHER

Lyudmila Shumigora

Abstract


Based on the analysis of the theoretical aspects of the researched problem, an indicative model of professional competence of a modern higher education institution teacher has been developed and proposed, which covers basic and key competencies as components of the goal of a higher school teacher’s training in the conditions of integration processes. The teacher’s professional competency model is a theoretical construction that defines the goals and principles of the development and implementation of the model, its structure and content, ways to achieve the conditions set in the HEI for his or her personal professional development in the educational environment. In the process of developing the components of a specialist’s model, the requirements for the modern higher education institution teacher were determined in accordance with the types of his or her activities; also the teacher’s necessary theoretical knowledge, practical skills and competencies were highlighted. In the process of the research there were substantiated and filled with contents the basic and key competencies in the structure of a higher education institution teacher’s professional competence which form the basis of a teacher’s competence-based model. By the term «a higher education teacher’s competence-based model» we understand a system of interrelated components: basic and key competencies, the mastery of which will contribute to the personal and professional formation and growth of a higher education teacher’s competitiveness and professional mobility that will meet the requirements of the time and the educational needs. The higher education institution teacher’s model does not involve only professional but also a teacher’s personal development, his or her self-improvement and acmeological culture development.


Keywords


base competences; conceptual model; key competences; modern higher education institution; professional competence of the teacher of higher education institution

References


Antonchenko, M. A. (2004). Informacijna kultura yak skladova zagalnolyudskoyi kulturi [Information culture as a component of human culture]. Naukovij chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriya № 2. Komp’yuterno-oriyentovani sistemi navchannya, 1 (8), 161–166 (ukr).

Bezrukova, B. C. (1996). Pedagogika. Proektivnaya pedagogika [Pedagogy. Projective pedagogy]. Ekaterinburg, Russia: Delovaya kniga (rus).

Berezhnova, E. V. (2007). Professionalnaya kompetentnost kak kriterij kachestva podgotovki budushih uchitelej [Professional competence as a criterion for the quality of future teachers’ training]. In A. V. Hutorskoj (Ed.), Kompetencii v obrazovanii: opyt proektirovaniya. Moskow, Russia (rus).

Bibik, N. M., Vashenko, L. S. (2004). Kompetentnisnij pidhid u suchasnij osviti: svitovij dosvid ta ukrayinski perspektivi [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv, Ukraine: Knizhkova drukarnya naukovoyi knigi (ukr).

Bolotov, V. A., Serikov, V. V. (2003). Kompetentnostnaya model: ot idei k obrazovatelnoj programme [Competency model: from idea to educational program]. Pedagogika, 10, 8–14 (rus).

Butenko, N. Yu. (2005). Komunikativna majsternist vikladacha [The communicative skill of the teacher]. Kyiv, Ukraine: KNEU (ukr).

Busel, V. T. (Ed.) (2004). Velikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi [The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyiv, Ukraine: Perun (ukr).

Vianis-Trofimenko, K. B., Lisovenko, G. V. (2007). Pidvishennya profesijnoyi kompetentnosti pedagoga [Improving the professional competence of the teacher]. Kharkiv, Ukraine: Osnova (ukr).

Galuzyak, V. M., Smetanskij, M. I., Shahov, V. I. (2012). Pedagogika [Pedagogy]. Vinnytsya, Ukraine: Planer (ukr).

Galuzyak, V. M., Holkovska, I. L. (2015). Pedagogichna diagnostika [Pedagogical diagnostics]. Vinnicya, Ukraine: Nilan LTD (ukr).

Golovan, M. S. (2011a). Kompetentnisnij pidhid yak metodologichna osnova vishoyi profesijnoyi osviti [Competence approach as a methodological basis of higher professional education]. Psihologiya: realnist i perspektivi. Zbirnik naukovih prac Rivnenskogo derzhavnogo gumanitarnogo universitetu, 1, 53–56 (ukr).

Golovan, M. S. (2011b). Kompetenciya ta kompetentnist: porivnyalnij analiz ponyat [Competency and competence: a comparative analysis of concepts]. Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovacijni tehnologiyi, 8, 224–233 (ukr).

Golovan, M. S. (2012). Model formuvannya doslidnickoyi kompetentnosti majbutnih fahivciv u procesi profesijnoyi pidgotovki [Model of formation of research competence of future specialists in the process of vocational training].

Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovacijni tehnologiyi, 5 (23), 196–205 (ukr).

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. (2008). Kremen, V. H. (Ed.). Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter (ukr).

Zeer, E. F. (2003). Psihologiya professij [The psychology of the professions]. Moskow, Russia: Akademicheskij proekt (rus).

Isaeva, T. E. (2004). Klassifikaciya professionalno-lichnostnyh kompetencij vuzovskogo prepodavatelya [Classification of professional and personal competences of a university teacher]. Trudy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj Internet-konferencii «Prepodavatel vysshej shkoly v XXI veke», Rostov-na-Donu: Rostovskij gosudarstvennyj universitet putej soobsheniya, 4, 15–21 (rus).

Rubin, Yu. B. (Ed.) (2005). Kompetencii i sistemy kreditov [Competencies and credit systems]. Moskow, Russia: Market DS Korporejshn (rus).

Mironchuk, N. M. (2018). Profesijna diyalnist vikladacha vishoyi shkoli: suspilni vikliki ta problemi zmistu pidgotovki [Professional activity of the teacher of the high school: public challenges and problems of the content of preparation]. In O. A. Dubasenyuk (Ed.), Profesijna osvita: andragogichnij pidhid: monografiya (pp. 146–172). Zhitomir, Ukraine: Vid. O. O. Yevenok (ukr).

Ozhegov, S. I. (2014). Tolkovyj slovar russkogo yazyka [The explanatory dictionary of the Russian language]. Moskow, Russia: Mir i obrazovanie (rus).

Rodigina, I. V. (2005). Kompetentnisno oriyentovanij pidhid do navchannya [Competence oriented approach to learning]. Kharkiv, Ukraine: Osnova (ukr).

Simen-Siverska, O. V. (2002). Formirovanie pedagogicheskoj kompetentnosti specialista socialnoj raboty v processe professionalnoj podgotovki v vuze: avtoref… kand. ped. nauk: 13.00.08 [Formation of pedagogical competence of a specialist of social work in the process of vocational training at the university: Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.08]. Stavropol, Russia (rus).

Strelnikov, V. (2011). Komponenti profesijnoyi kompetentnosti vikladacha vishoyi shkoli [Components of Higher School Teacher’s Professional Competence]. Naukovi zapiski POIPPO: Modeli klyuchovih ta profesijnih kompetentnostej pedagogichnogo pracivnika, 2 (ukr).

Trubachova, S. E. (2004). Umovi realizaciyi kompetentnisnogo pidhodu v navchalnomu procesi [Conditions of realization of competence approach in educational process]. In Kompetentnisnij pidhid u suchasnij osviti: svitovij dosvid ta ukrayinski perspektivi (pp. 53–56). Kyiv, Ukraine: K.I.S. (ukr).

Frolov, Yu. V., Mahotin, D. A. (2004). Kompetentnostnaya model kak osnova ocenki kachestva podgotovki specialistov [Competence model as a basis for evaluation of quality of training of specialists]. Vysshee obrazovanie segodnya, 8, 34–41 (rus).

Hutorskoj, A. V. (2002). Klyuchevye kompetencii kak komponent lichnostno-orientirovannoj paradigmy obrazovaniya [Key competencies as a component of a personality-oriented education paradigm]. In Uchenik v obsheobrazovatelnoj shkole (pp. 135–157). Moskow, Russia: IOSO RAO (rus).

Cheremis, I. (2006). Novi vimogi do specialista: ponyattya kompetentnosti j kompetenciyi [New requirements for the specialist: the concept of competence and competence]. Visha osvita Ukrayini, 2, 84–88 (ukr).

Chorna, S. S. (2008). Formuvannya pedagogichnoyi kulturi majbutnogo vikladacha vishoyi shkoli v umovah magistraturi: avtoref… kand.. ped.. nauk: 13.00.04 «Teoriya i metodika profesijnoyi osviti» [Formation of pedagogical culture of the future teacher of the higher school in the conditions of the magistracy: Extended abstract of candidate’s thesis 13.00.04: «Theory and methodology of vocational education»]. Zaporizhzhya, Ukraine (ukr).

Shadrikov, V. D. (2004). Novaya model specialista: innovacionnaya podgotovka i kompetentnostnyj podhod [A new specialist model: innovative training and competence approach]. Vysshee obrazovanie segodnya, 8, 26–31 (rus).

Sharipov, F. V. (2010). Professionalnaya kompetentnost prepodavatelya vuza [Professional competence of the university teacher]. Vysshee obrazovanie segodnya, 1, 18–24 (rus).

Shishov, S. E., Kalnej, V. A. (2000). Shkola: monitoring kachestva obrazovaniya [School: monitoring the quality of education]. Moskow, Russia: Pedagogicheskoe obshestvo Rossii (rus).


GOST Style Citations


 • Антонченко М. А. Інформаційна культура як складова загальнолюдської культури. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2004. № 1 (8). С. 161–166.
 • Безрукова B. C. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург: Деловая книга, 1996. 344 с.
 • Бережнова Е. В. Профессиональная компетентность как критерий качества подготовки будущих учителей / А. В. Хуторской (ред.). Компетенции в образовании: опыт проектирования. Москва, 2007. 327 с.
 • Бібік Н. М., Ващенко Л. С. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: Книжкова друкарня наукової книги, 2004. 112 с.
 • Болотов В. А. Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14.
 • Бутенко Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача. Київ: КНЕУ, 2005. 336 с.
  Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел (ред.). Київ: Перун, 2004. 1440 с.
 • Віаніс-Трофименко К. Б., Лісовенко Г. В. Підвищення професійної компетентності педагога. Харків: Основа, 2007. 176 с.
 • Галузяк В. М. Сметанський М. І., Шахов В. І. Педагогіка. Вінниця: Планер, 2012. 400 с.
 • Галузяк В. М. Холковська І. Л. Педагогічна діагностика. Вінниця: Нілан ЛТД, 2015. 164 с.
 • Головань М. С. Компетентнісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. 2011a. Випуск 1. С. 53–56.
 • Головань М. С. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011b. № 8. С. 224–233.
 • Головань М. С. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2012. № 5 (23). С. 196–205.
 • Енциклопедія освіти / В. Г. Кремень (ред.). Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
 • Зеер Э. Ф. Психология профессий. Москва: Академический проект, 2003. 336 с.
 • Исаева Т. Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя. Труды международной научно-практической Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке», Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет путей сообщения. 2004. Сб. 4. С. 15–21.
 • Компетенции и системы кредитов / Ю. Б. Рубин (ред.). Москва: Маркет ДС Корпорейшн, 2005. 490 с.
 • Мирончук Н. М. Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки / Дубасенюк О. А. (ред.). Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. С. 146–172.
 • Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. Москва: Мир и образование, 2014. 1376 с.
 • Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків: Основа, 2005. 96 с.
 • Симен-Сиверська О. В Формирование педагогической компетентности специалиста социальной работы в процессе профессиональной подготовки в вузе: автореф… канд.. пед.. наук: 13.00.08. Ставрополь, 2002. 22 с.
 • Стрельніков В. Компоненти професійної компетентності викладача вищої школи. Наукові записки ПОІППО: Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника. 2011. Випуск 2. 184 с.
 • Трубачова С. Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: К.І.С., 2004. С. 53–56.
 • Фролов Ю. В. Махотин Д. А. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов. Высшее образование сегодня. 2004. № 8. С. 34–41.
 • Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Ученик в общеобразовательной школе. Москва: ИОСО РАО, 2002. С. 135–157.
 • Черемис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції. Вища освіта України. 2006. № 2. С. 84–88.
 • Чорна С. С. Формування педагогічної культури майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури: автореф.… канд.. пед.. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Запоріжжя, 2008. 20 с.
 • Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход. Высшее образование сегодня. 2004. № 8. С. 26–31.
 • Шарипов Ф. В. Профессиональная компетентность преподавателя вуза. Высшее образование сегодня. 2010. № 1. С. 18–24.
 • Шишов С. Е., Кальней В. А. Школа: мониторинг качества образования. Москва: Педагогическое общество России, 2000. 316 с.


Refbacks

 • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Lyudmila Shumigora