RESEARCH COMPETENCE COMPONENT STRUCTURE OF ACADEMIC AND SCIENTIFIC STAFF

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2019.3.712

Keywords:

academic, academic staff research competence, cognitive, research and value components of academic staff research competence, scientific activity.

Abstract

The article reveals the role of research competence in the career growth of academic staff, outlines the functions of research competence in the context of national science entry into the European Research Area. The research competence of an academic is considered in terms of the condition and result of academic’s professional activity. On the basis of literary sources analysis and taking into account the mission of the universities’ scientific activity, the concept of an academic’s research competence as a personal quality, being developed on the basis of a combination of knowledge, skills, values, has been formulated. Cognitive, research and value components have been distinguished in the structure of an academic’s research competence. The cognitive component is: knowledge of research methodology, types and methods and means of research, as well as knowledge of the research area. The activity component is the ability to analyze and evaluate scientific materials, to use knowledge that collectively constitutes the cognitive component, in one’s own research activities and in the education of higher education students through research; the ability to conduct a scientific experiment, to process and present scientific results. The value component is characterized by an awareness of the personal importance of scientific activity, its role in professional activity; ethical relationships shown in research with other researchers, academic integrity and tolerance. The author has expressed the opinion that it is inappropriate to consider motivation for research activity as a separate component of research competence. The argument is that motivation is an incentive to act, not an awareness of something specific, so it should be considered in the structure of readiness for activity. The characteristics of each component of an academic’s research competence have been presented.

Author Biography

Olga Yaroshenko, Institute of Higher Education of NAES of Ukraine, 9 Bastionna Str., 01014 Kiev, Ukraine

Doctor of Science (Pedagogy), Professor, Corresponding Member of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Head of Department of Integration of Higher Education and Science

References

Babijchuk, S. (2018). Naukova osvita yak pedagogichnij koncept [Science education as a pedagogical concept]. Molod i rinok, 2 (157), 60–63. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126827 (ukr).

Velika hartiya universitetiv [Magna Charta Universitatum] (1988). Retrieved from http://www.edupolicy.org.ua/files/ Magna_Charta_Universitatum.pdf (ukr).

Busel, V. T. (Ed). (2005). Velikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Kyiv; Irpin, Ukraine: Perun (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Educanion]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine On Education]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (ukr).

Zayac, L. (2013). Integraciya osvitnogo ta naukovo-doslidnogo komponentiv diyalnosti universitetiv u Niderlandah [Integration of educational and research components of university activities in the Netherlands]. Porivnyalno-pedagogichni studiyi, 4 (18), 90–96 (ukr).

Striha, M., Ilchenko, M. (Eds.) (2017). Innovacijni rozrobki universitetiv i naukovih ustanov MON Ukrayini [Innovative development of universities and scientific institutions of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Institut obdarovanoyi ditini NAPN Ukrayini (ukr).

Lavrish, Yu. E. (2013). Osoblivosti organizaciyi naukovo-doslidnickoyi diyalnosti studentiv vishih navchalnih zakladiv [Features of organization of research activity of students of higher educational institutions]. Visnik Nacionalnogo tehnichnogo universitetu Ukrayini «Kiyivskij politehnichnij institut». Seriya: Filologiya. Pedagogika, 2, 72–76 (ukr).

Lugovij, V. I., Talanova, Zh. V. (2012). Visha osvita cherez doslidzhennya: konceptualni zasadi zdijsnennya j ocinyuvannya [Research-based higher education: conceptual framework for implementation and evaluation.]. Visha osvita Ukrayini: tematichnij vipusk «Pedagogika vishoyi shkoli: metodologiya, teoriya, tehnologiyi», Vol. 1, Issue 3, 16–28 (ukr).

Mikityuk, O. M. (2001). Stanovlennya ta rozvitok naukovo-doslidnoyi roboti u vishih pedagogichnih zakladah Ukrayini: monografiya [Formation and development of research work in higher pedagogical institutions of Ukraine: monograph]. Kharkiv, Ukraine: OVS (ukr).

Zaharchenko, V. M., Kalashnikova, S. A., Lugovij, V. I., Stavickij, A. V., Rashkevich, Yu. M., Talanova, Zh. V.; Kremen, V. G. (Ed). (2014). Nacionalnij osvitnij glosarij: visha osvita [National Education Glossary: Higher Education]. Kyiv, Ukraine: Pleyadi (ukr).

Parizke komyunike [Paris Communiqué] (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (ukr).

Polihun, N. I., Slipuhina, I. A., Chernetckiy, I. S. (2018). Naukova osvita yak innovaciya v sistemi osviti Ukrayini [Scientific education as an innovation in the education system of Ukraine]. Naukovi zapiski. Seriya: Pedagogichni nauki. Kropivnickij: RVV CDPU im. V. Vinnichenka, 168, 186–189 (ukr).

Pro zatverdzhennya Nacionalnoyi ramki kvalifikacij: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 23 listopada 2011 r. № 1341 [On approval of the National Qualifications Framework: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 13, 2011. № 1341]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (ukr).

Proshkin, V. V. (2013). Integraciya naukovo-doslidnoyi ta navchalnoyi roboti v universitetskij pidgotovci majbutnih uchiteliv: teoriya ta praktika: monografiya [Integration of research and educational work in university training of future teachers: theory and practice: monograph]. Lugansk, Ukraine: LNU im. T. Shevchenka (ukr).

Vojtko, V. I. (1982). Psihologichnij slovnik [Psychological Dictionary]. Kyiv, Ukraine: Visha shkola (ukr).

Rakitina, O. V. (2011). Zakonomernosti formirovaniya nauchno-issledovatelskoj kompetentnosti prepodavatelej vysshej shkoly [Patterns of formation of research competence of teachers of higher education]. Retrieved from yspu.org/ images/6/69/Doklad_Rakitinoj.doc (rus).

Sipchenko, V. I. (2009). Organizaciya naukovo-doslidnoyi roboti pedagogichnogo universitetu [Organization of research work of the pedagogical university]. Pedagogichna nauka: istoriya, teoriya, praktika, tendenciyi rozvitku, 3. Retrieved from http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_ arhiv_pn_n3_2009/ (ukr).

Sbruyeva, A. A. (2015). Tendenciyi transformaciyi misiyi universitetu: porivnyalno-pedagogichnij analiz [Trends in the transformation of the university’s mission: a comparative-pedagogical analysis]. Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovacijni tehnologiyi, 6, 448–461 (ukr).

Sisoyeva, S. O., Kozak, L. V. (2016). Rozvitok doslidnickoyi kompetentnosti vikladachiv vishoyi shkoli: navchalnij posibnik [Development of research competence of higher education teachers: a textbook]. Kyiv, Ukraine: Edelvejs (ukr).

Yaroshenko, O. (Ed.), Bulvinska, O., Divinska, N., Dyachenko, N., Zhabenko, O., Lynova, I., Skiba, Yu., Chornojvan, G. (2017). Teoretichni osnovi i tehnologiya profesijnogo rozvitku naukovo-pedagogichnih pracivnikiv universitetiv v umovah integraciyi vishoyi osviti i nauki: preprint (analitichni materiali); u 2-h chastinah [Theoretical foundations and technology of professional development of academic staff of universities in the conditions of integration of higher education and science: preprint (analytical materials); in 2 parts]. Kyiv, Ukraine: IVO NAPN Ukrayini. Vol. 1. Retrieved from / https://ihed.org.ua/publications/ (ukr).

How to Cite

Yaroshenko, O. (2019). RESEARCH COMPETENCE COMPONENT STRUCTURE OF ACADEMIC AND SCIENTIFIC STAFF. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3), 7–12. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2019.3.712

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION