ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF READINESS FUTURE TEACHERS TO CONTINUOUS PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT

Authors

Keywords:

formation, future teachers, organizational and pedagogical conditions, professional self-development, readiness for continuous professional self-development.

Abstract

The approaches of scientists towards determination of conditions and factors of professional self-development of personality were analyzed in the article. Internal and external obstacles of objective and subjective nature for self-development of personality were descripted. Organizational and pedagogical conditions of forming of readiness of future pedagoges for continuous professional self-development were determined. The necessity of forming of motivation for professional self-development of future pedagoges in educational sphere of universities was reasoned.

In the context of modernization of higher education, one of the factors in providing the state competitiveness on the global level is to improve specialists’ preparation quality, in particular, to form prospective teachers’ motivation to continuous professional education and professional self-development. Self-development of personality of prospective teacher is urgent to the modern educational process.Self-development – is mental or physical man’s development which he achieves by own unaided study, exercises. Self-development is carried out by own forces, without the influence or assistance of any external forces. Self-development is considered as person’s comprehension of individual qualities and their enrichment through inclusion in appropriate activities, including educational one.

Analysis of contemporary psychological and educational research confirmed that in the scientific psychological and pedagogical literature the term «teacher’s self-development» has no clear consistent definition due to different methodological approaches to its consideration.

Author Biography

Valentina Fritsiuk, Vinnytsia State Pedagogical University named М. Kotsiubynskyi, Ostrozhskogo str., 32, 21001 Vinnytsia, Ukraine

Associate professor

References

Бондаренко Л. А. Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки / Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Лариса Анатоліївна Бондаренко. – Київ, 2014. – 235 с.

Братко (Сорока) М. В. Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище ВНЗ» / М. В. Братко (Сорока) // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – № 18 – С. 50-55.

Власенко О. М. Особливості формування освітньо-виховних систем / О. М. Власенко // Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. – Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 158 с.

Каленюк І. С. Особливості впливу освіти на забезпечення соціальної мобільності в сучасних умовах / І. С. Каленюк, В. А. Ямковий // Демографія та соціальна економіка : наук. журнал – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2015. – № 2 (24) – С. 88–102, DOI: http://dx.doi.org/10.15407/dse2015.02.088

Книга національної освіти України / Акад. пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://refdb.ru/look/1238872-p6.html

Кузікова С. Б. Психологія саморозвитку [Текст] : навч. посіб. / С. Б. Кузікова ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : МакДен, 2011. – 149 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пособ. для студ. / А. Н. Леонтьев. – М. : Академия, 2004. – 346 с.

Лозовой В. О. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці. Монографія / В. О. Лозовой, Л. М. Сідак. – Х.: Право, 2006. – 256 с.

Лосєва Н. М. Саморозвиток викладача вищої школи : [навчальний посібник] / Н. М. Лосєва. – Д. : ДонНУ, 2003. – 336 с.

МануйловЮ. С. Средовой подход в воспитании : Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : – Москва, 1997. – 193 c.

Огнев’юк В. О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта / В.О. Огнев’юк // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р. – С. 7-14.

Паштов Т. З. Психолого-педагогические условия саморазвития студентов – будущих учителей в системе университетского образования: автореф. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / Т. З. Паштов. – Владикавказ, 2007. – 21 с.

Романовський О. Г. Сутність професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців та його механізми / О. Г. Романовський, М. В. Канівець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. – Вип. 34. – С. 193-197. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_42.

Семиченко В. А. Методологічні труднощі наукових досліджень з проблем розвитку і саморозвитку особистості / В. А. Семиченко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. 2010. – Вип. 16. – С. 258-266.

Сисоєва С. О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку : монографія / С. О. Сисоєва, Н. Г. Батечко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К. : ВД «ЕКМО», 2011. – 344 с.

Сисоєва С. О. Роль освіти в сучасному світі / С. О. Сисоєва / Рідна школа [Текст] : науковопедагогічний журнал/ МОН України; Видавниче підприємство «Деміур». – К. : Фенікс, 2008. – С. 3-6.

Федірчик Т. Д. Теоретико-методичні засади розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науково-педагогічної діяльності Дис. … док. пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Чернівці –2016. – 452 с.

Цокур Р. М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки [Текст] : дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Цокур Роман Миколайович; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). – О., 2004. – 258 с.

Чирков В. И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека / В. И. Чирков // Вопросы психологи. 1996. – №3. – С. 118.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.

How to Cite

Fritsiuk, V. (2019). ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF READINESS FUTURE TEACHERS TO CONTINUOUS PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 127–132. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/182459

Issue

Section

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION