PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND AS OBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Authors

Keywords:

education, pedagogical education, pedagogy.

Abstract

The article examines the pedagogical education in the Republic of Poland as object of interdisciplinary researchThis article analyzes the understanding of the term «pedagogical education» in polish scientific space. The complexity, contradiction and multidimensionality of perception and interpretation of the terms «education», «pedagogical education» by Polish and Ukrainian researchers are analyzed. An attempt to examine the term in terms of psychology, pedagogy, sociology, education policy and other fields of scientific knowledge. Polish researchers consider that pedagogy is an interdisciplinary discipline. In Polish scientific space concept «education» is undifferentiated, covering both education and training.In Polish scientific circulation do not use such concepts as«vocational pedagogical education». But рedagogical training is required for all qualified professionals professions such as «man – man». Ukrainian researchers analyze the pedagogical education as: system of training of pedagogical personnel, specialized subsystem of educational sphere, multidisciplinary and multidimensional process.

It is concluded, that in Polish researches closest to the content of «pedagogical education» in the domestic space is the following concept: comprehensive training of teaching staff, which contributes to the need to be competitive in the labor market.

Author Biography

Yuliia Hryshchuk, Borys Grinchenko Kyiv University, 13-b Tymoshenko st., 04212 Kyiv, Ukraine

Research worker of Scientific-Research Laboratory of Educology

References

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Вітвицька С. С. Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти / С. С. Вітвицька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 21. – С. 8-12.

Енциклопедія освіти / За ред. В. Г. Кременя. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кристопчук Т. Є . Педагогічна освіта в Республіці Польща: структура та зміст / Т. Є. Кристопчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2013. – №3-4. – С. 127-134.

Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / В. І. Луговий; за заг. ред. акад. О. Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196 с.

Освітологія: витоки наукового напряму : Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, О. М. Кузьменко, О. О. Мороз. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с.

Покась В. П. До проблеми фундаменталізації змісту педагогічної освіти / В. П. Покась, Я. С. Фруктова // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2013. – № 19. – С. 70-74.

Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія / С. О. Сисоєва. – К., 2008. – 324 с.

Словник педагогічних термінів з полікультурної освіти / уклад. Олена Івашко. – Маріуполь: Видавництво «Рената», 2012. – 108 с.

Banach Cz. Spoleczenstwo polskie wobec wyzwan transformacji systemowej / Czeslaw Banach [w:] Koreferaty, Komitet Prognoz «Polska w XXI wieku» przy Prezydium PAN. – Warszawa, 1998.

Czlowiek do zrobienia / Tarzycjusz Bulinski. – Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2002.

Dunaj B. Slownik Wspolczesnego Jezyka Polskiego / Boguslaw Dunaj. – Warszawa: Wydawnictwo WILGA, 1996.

Edukacjа nauczycielcka w perspektywie wymagan zmieniajacego sie swiata / pod red. A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. Kwiatkowski. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie «Zak», 1998. – 372 s.

Encyklopedia oswiaty i kultury doroslych / pod red. Kazimierz Wojciechowski. – Wroclaw: wyd. Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, 1986. – 456 s.

Encyklopedia pedagogiczna / pod red. W. Pomylko. – Warszawa: wyd 1, Fundacja Innowacja, 1997.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-L / red. prowadzacy Ewa RoZycka ; red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Zak, 2003.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. prowadzacy Ewa RoZycka ; red. nauk i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie «Zak», 2004.

Encyklopedia Popularna / pod red. Rafal Lakowski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1980. – 1160 s.

Encyklopedia powszechna / pod red. E. Skalska. – Krakow: Wyd. Zielona Sowa, 2008.

Fratczak J. Pedagogika porownawcza / J. Fratczak. – Bydgoszcz: WSP w Bydgoszczy, 1995.

Janke I. Cel ogolnoludzki i narodowy / I. Janke. – W.: «Szkola», 1930.

Kolaczek B. Dostep mlodzieZy do edukacji ZroZnicowania. Uwarunkowania. Wyrownanie szans / B. Kolaczek. – Warszawa: IPiSS, 2004.

Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki ogolnej / Czeslaw Kupisiewicz. – Warszawa: Panstw. Wydaw. Nauk., 1974. – 331 s.

Kwiecinska R. Rozum czy serce / R. Kwiecinska. – Krakow, 2000.

Kwiecinski Z. Edukacja jako wartosc odzyskiwana wspolnie (Glos w dyskusji o uspolecznieniu szkoly), «Edukacja». 1991, nr 1, s. 89 (podkr. B.F.).

Leksykon Pedagogika / pod red. B. Milerski, B. Sliwerski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Mala Encyklopedia PWN. Warszawa, 2000.

Ognevyuk V., Sysoieva S. (2015). Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal (6), pp. 98-103, DOI: 10.15550/ASJ.2015.06.098

Okon W. Nowy slownik pedagogiczny / Wincenty Okon. – Warszawa: wyd. Akademickie «Zak», 2001.

Oswiata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju wspolczesnej edukacji / pod. red. H. Rusek, A. Gorniok-Naglik, J. Oleksy. – Katowice, 2008.

Pedagogika – podrecznik akademicki / Z. Kwiecinski, B. Sliwerski. – Warszawa: wyd. PWN, 2003.

Polityka spoleczna. Materialy do studiowania / pod. red. A. Rajkiewicz, J. Supinska, M. KsieZopolski. – Katowice, 1998.

Polturzycki J. Dydaktyka doroslych / J. Polturzycki. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

Slownik pedagogiczny / Czeslaw Kupisiewicz, Malgorzata Kupisiewicz. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Slownik pedagogiczny / Wincenty Okon. – Warszawa: wyd. Akademickie «Zak», 1981.

Sosnicki K. Dydaktyka ogolna / K. Sosnicki. – Wroclaw, 1959.

Suchodolski B. Aktualne zagadnienia oswiaty i wychowania / Bogdan Suchodolski. – Warszawa: Nasza Ksiegarnia, 1959. – 509 s.

Szczepanski J. Refleksje nad oswiata / Jan Szczepanski. – Warszawa: PIW, 1974.

Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie / pod. red. Jelenia Gora. – Wydawnictwo Karkonoska Panstwowa Szkola WyZsza, 2012.

Zaczynski W. Proces ksztalcenia. (w: Encyklopedia pedagogiczna) / pod red: W. Pomykalo. – Warszawa, 1993.

How to Cite

Hryshchuk, Y. (2019). PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND AS OBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 109–115. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/182455

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE