DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2016(1-2)712

NONFORMAL SEGMENT DEVELOPMENT IN LIFE LONG LEARNING

Nadiia Pavlyk

Abstract


In the article is analyzed the meaning of the category “life long learning” which is based on semantic analysis of its using in the literature. Here the social background of the concept of constant education development is summarized. Conceptual principles and contradictions change of role and content of education are defined. It is determined that the structure of constant education consists of formal, non-informal and informal educational systems. In Ukrainian educational area the components of constant education are life long learning, adult education and non-formal education.

 Author analyses the process of constant education development. It is found that non-formal education existed throughout the period of the educational system development in the form of innovation, which is in the process of confirmation of efficiency and effectiveness, shifted from non-institutional system into institutional learning system.

 It is concluded that the development of educational systems is a response to social changes, which is based on the need for resolving contradiction to individual and social needs. The category “life long learning” covers the spectrum of interpretations and values to describe the different states of education, includinginformaleducation. Periodization phases of constant education depend on the object of study, but most scientists conclude that modern character is tic of constant educationis a grow in grole, and thus the spread of non-formal learning.


Keywords


adult education; education for life; constant education; long-life education; non-formal education.

References


Вершловский С. Г. Образование взрослых: теоретические и методические проблемы / С. Г. Вершловский // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності : [матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ) : у 2 ч.] – Ч. 2 / уклад. : Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г. Авдєєв та ін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – 248 с. – С. 14–24.

Вятярис В., Чюжас Р. Исследование удовлетворения потребностей взрослых учащихся: на примере Каунасского центра обучения взрослых / Вятярис В., Чюжас Р. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності : [матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ) : у 2 ч.] – Ч. 2 / уклад. : Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г. Авдєєв та ін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – 248 с. – С. 25–34.

Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС / Альона Гончарук // Педагогічні науки. – 2012. – №54. – С. 31–36.

Горук Н. Історичні аспекти розвитку неформальної освіти дорослих у США / Наталія Горук // Вісник Львівського університету : [Серія педагогічна]. – 2010. – Вип. 26. – С. 201–207.

Давидова В. Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції / Валентина Дмитрівна Давидова. [Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки]. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 20 с.

Деркач Ю. Неформальна освіта як умова неперервного навчання молоді / Юлія Деркач // Вісник Львівського університету : [Серія педагогічна]. – 2008. – Вип. 23. – С. 17–22.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти : [Монографія] / І. А. Зязюн, АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; передм. Ничкало Н. Г. – К., 2003. – 246 с.

Карпенко М. Освіта протягом життя : світовий досвід і українська практика [Аналітична записка] / М. Карпенко. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/252/ 9. Климов С. М. Неформальное образование взрослых : проблемы экономики и управления : [монография] / С. М. Климов. – СПб.: СПбУЭФ, «Знание», 1998. – 135 с.

Лук’янова Л. Б. Неформальна освіта дорослих як невід’ємна складова освіти впродовж життя / Л. Б. Лук’янова // Вісник Черкаського університету. [Серія «Педагогічні науки»]. – 2012. – Випуск №1(214) – С. 94–97.

Махиня Н. В. Особливості освіти дорослих у країнах Європейського Союзу / Н. В. Махиня // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Modern problems of education and science». – Будапешт, 26-27 січня 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://scaspee.com/6/post/2013/1/3.html.

Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах (друга половина XX століття) / Огієнко Олена Іванівна : [Автореф. дис. ... д-ра наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – К. : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, 2009. – 44 с.

Онушкин В. Г. К критике современных буржуазных концепций непрерывного образования / В. Г. Онушкин, В. А. Тарасова. – Л. : НИИ общего образования взрослых АПН СССР, 1979. – 69 с.

Паращук О. Неформальное образование в Украине / Паращук Оксана // Неформальное образование для региональных демократических трансформаций : [Исследование] / Под общ. ред. Д. Карпиевича и Г. Усатенко. – К. : Фонд «Европа ХХI», 2012. – 176 с.

Терьохіна Н. Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих / Терьохіна Наталя // Порівняльно-педагогічні студії. – 2014. – №6(20). – С. 109–114.

Ткач Т. В. Розвиток особистості засобами неформальної освіти / Тамара Володимирівна Ткач [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2008_15/sb15_72.pdf

Шапочкіна О. В. Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у Німеччині / Ольга Володимирівна Шапочкіна. [Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти]. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 20 с.


GOST Style Citations
Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Nadiia Pavlyk