DEVELOPMENT PROFESSIONAL SKILL OF THE TEACHERMEANS THEATRE ART IN TERMS OF CONTINUOUSPEDAGOGICAL EDUCATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2017(1-2)3437

Keywords:

creativity, means of performing arts, speech communication, the professional skill of the teacher

Abstract

The article analyzes the importance of the elements of the theatrical art in the process of development the professional skills of the teacher in terms of continuous pedagogical education; the problem of teacher training teachers by means of theater pedagogy; measure the effectiveness of the influence of рerforming аrts at the development of the creative person of the teacher; the role of expressive рerforming аrts in speech communication teacher with students;substantiates the importance of theater arts as a means of improving the professional skills of teachersincluding his speech and artistic activities, communication, gnostic, organizational abilities.

Analyzing the specific features of theatrical art in a teacher’s pedagogical practice, the author notes that theatrical art is a certain part of a pedagogue’s creative activity and it influences efficiently the teacher’s professional excellence in terms of a continuous pedagogical education. It is important to introduce innovative theatre technologies which are used in the educational process of contemporary secondary schools.

Author Biography

Nataliya Styhun, Rivne State Humanitarian University, 12 S. Bandery str., 33028 Rivne, Ukraine

lecturer department of theatre directing

References

Бех І.Д. Виховання особистості / І.Д.Бех // Особистісно-орієнтовний підхід: теоретикотехнологічні засади: У 2 т. – Ч.1. – К.: «Либідь», 2003. – 280 с.

Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П.Волкова. – К.: 2001. – С. 430–432.

Єлісовенко Ю.П. Практичне оволодіння художніми основами риторики засобами театральної педагогіки / Ю.П.Єлісовенко // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта. – Львів: Каменяр, 1998. – Вип. 3. – С.200–207.

Каменский Я.А. Великая дидактика / Я.А.Каменский // Избр. пед. соч.: в 2 кн. – М.: Педагогика, 1982. – Т.1. – С. 162–163.

Капська А.Й. Педагогіка живого слова: навч.-метод. посібник / А.Й.Капська. – К.: ІЗМН, 1997. – 140 с.

Леонтьев А.Н. Психологическое исследование речи / А.Н.Леонтьев // Избранные психологические произведения: В 2-х т. – Т.1. – М., 1983. – С. 69–70.

Макаренко А.С. Педагогическая поэма / А.С.Макаренко // Педагогические сочинения: в 8 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т.4. – С.85–90.

Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін., за ред. І.А.Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

Ревнюк Н. І. Розвиток індивідуальних здібностей студентів засобами сценарної роботи : інтегративний підхід до викладання / Н. І. Ревнюк // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : педагогіка, № 1 (12)’2014. – С. 140–143., DOI : 10.7905/нвмдпу.v1i12.840

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О.Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1987. – 288 с.

Сухомлинский В.О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори: в 5-ти т. – К., 1976. – Т.2. – С. 420–432.

Швидка С.О. Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя засобами театрального мистецтва: Дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / С.О.Швидка. – Київ, 1996. – 177 с.

How to Cite

Styhun, N. (2019). DEVELOPMENT PROFESSIONAL SKILL OF THE TEACHERMEANS THEATRE ART IN TERMS OF CONTINUOUSPEDAGOGICAL EDUCATION. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 34–37. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2017(1-2)3437

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION