QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION UNDER EUROPEANIZATION OF UKRAINE

Authors

  • Olena Lokshyna Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 52 d Sichovykh Striltsiv Str., 04053 Kyiv, Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5097-9171

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.127132

Keywords:

European Union, Europeanisation, higher education, quality assurance, Ukraine.

Abstract

The article highlights the European progress of the Ukrainian higher education within the framework of the Association Agreement between Ukraine and the European Union and on the basis of Ukrainian legislation (Laws of Ukraine «On Higher Education» (2014) and «On Education» (2017), underlines that European integration of Ukraine is the strategy of development of the Ukrainian state, and the integration of the higher education system of Ukraine into the European Higher Education Area is recognized as one of the principles of state policy in the field of higher education.

It is determined that the quality assurance system of education, defined by the Ukrainian legislation, consists of a quality assurance system in educational institutions (internal quality assurance system); external quality education system; quality assurance systems in the activities of the governing bodies and institutions that carry out external quality assurance of education. It corresponds to the European philosophy and practice of ensuring the quality of education.

The characterization of the essence of Europeanization and Europeanization of higher education, European benchmarks in the field of higher education in the European Higher Education Area are provided. The author emphasizes that the dynamics of the implementation of these standards by the countries varies, although the commonality is the introduction of systems of internal quality assurance, external quality assurance, creation of an institution for the quality assurance of higher education.

The challenges that exist on the way of synchronization of the quality assurance system of higher education in Ukraine with the European standards, as outlined in the Standards and Recommendations for Quality Assurance in the European Higher Education Area, are highlighted.

A conclusion is made about the dynamic progress of the Europeanization of higher education in Ukraine and the need for further synchronization with European standards.

Author Biography

Olena Lokshyna, Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 52 d Sichovykh Striltsiv Str., 04053 Kyiv, Ukraine

Doctor of Science (Pedagogy), Professor, Head of the Comparative Education Department

References

Fіnikova, T. V., Tereschuka, V. I. (Ed.) (2018). Vprovadzhennya lokalnih sistem upravlinnya yakistyu v ukrayinskih universitetah: Analitichniy zvit [Implementation of Local Quality Management Systems in Ukrainian Universities: An Analytical Report]. Kyiv, Ukraine: Takson (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Educanion]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine On Education]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (ukr).

Lokshyna, O. (2017). EvropeyizatsIya osvIti v Ukrayini [Europeanization of education in Ukraine]. Empirichni doslidzhennya dlya reformuvannya osviti v Ukrayini: Zbirnik materialiv I Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi Ukrayinskoyi asotsiatsiyi doslidnikiv osviti. Kyiv – Drogobich, Ukraine: Trek-LTD, 98–101 (ukr).

Mihel, D. O. (2011). Viznachennya ponyattya protsesu «Evropeyizatsiya» ta yogo vpliv na suchasne suspilstvo [Definition of the concept of the process of «Europeanization» and its impact on modern society]. Politologiya. Naukovi pratsi, Issue 150, Vol. 162, 22–25 (ukr).

Orzhel, O. (2010). Evropeyska Integratsiya ta Evropeyizatsiya: totozhnist ta vidminnist [European Integration and Europeanization: Identity and Difference]. Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_02(9)/11ooyetv.pdf (ukr).

Pelagesha, N. E. (2008). Ukrayinska natsionalna Identichnist: shlyahi Evropeyizatsiyi [Ukrainian national identity: ways of Europeanization]. StrategichnI prioriteti, 3 (8), 60–67 (ukr).

Prokopenko, L. L. , Rudik, O. M. , Bashtannik, V. V. (Ed.) (2010). Protses Evropeyizatsiyi ta yogo osoblivosti v postkomunistichnih krayinah Tsentralnoyi ta Shіdnoyi Evropi: naukova rozrobka [The process of Europeanization and its peculiarities in the postcommunist countries of Central and Eastern Europe: Sciences development]. Kyiv, Ukraine: NADU (ukr).

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area] (2015). Retrieved from https://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (ukr).

Ugoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odnieyi storoni, ta Evropeyskim Soyuzom, Evropeyskim spivtovaristvom z atomnoyi energiyi i yihnimi derzhavami-chlenami, z Inshoyi storoni [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand] (2014). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (ukr).

Ante, C. (2016). The Europeanisation of Vocational Education and Training. Berlin, Germany: Springer (eng).

Beerkens, E. The Europeanisation of Higher Education or…How ‘European’ is Higher Education in Europe? Presentation. Retrieved from https://www.umfst.ro/fileadmin/consultare_publica/bibliografie/The_europeanisation_of_Higher_Education.pdf (eng).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems» (2011). Brussels, Belgium: European Commission. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0567&from=EN (eng).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a renewed EU agenda for higher education. (2017). Brussels, Belgium: European Commission. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN (eng).

Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union (2012). Official Journal, 26 October, Vol. 55. DOI:10.3000/1977091X.C_2012.326.eng (eng).

Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’) (2009). Official Journal of the European Union, 28 May, 119/2–119/10 (eng).

De Rudder, H. (2000). On the Europeanisation of Higher Education. International Higher Education, 19, 4–6 (eng).

Grek, S., Lawn, M. (2012). Europeanizing Education: governing a new policy space. Oxford, Great Britain: Symposium Books Ltd (eng).

Nikolaiev Ye. (Ed.) (2017). Higher Education in Ukraine: Agenda for Reforms. Kyiv, Ukraine: Konrad-Adenauer-Stiftung Ukraine Office (eng).

La Rosa, M. (2014). EU: Education policies and third countries. Civilian power or just foreign policy? Lund, Sweden: Lund University (eng).

Robert, B. (2010). The Europeanization of education Policies: a research agenda. Review Essay. European Educational Research Journal, Vol. 9, 4, 519–524 (eng).

The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report (2018). Luxembourg, Luxembourg: Publications Office of the European Union (eng).

How to Cite

Lokshyna, O. (2019). QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION UNDER EUROPEANIZATION OF UKRAINE. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 127–132. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.127132

Issue

Section

QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION AND ITS EXPERT SUPPORT: THE EU EXPERIENCE