THE ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF PSYCHOLOGISTS IN THE POSTGRADUATE EDUCATION USING GOOGLE CLOUD SERVICES

Authors

  • Larissa Familyarskaya «Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education», Zhytomyr Regional Council, 15 Mikhailovskaya Str., 10014 Zhytomyr, Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5801-8057
  • Lybov Klots «Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education», Zhytomyr Regional Council, 15 Mikhailovskaya Str., 10014 Zhytomyr, Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1770-662X

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.7883

Keywords:

Certification training, information and communication technologies, informatization of education, LMS Google Classroom, online communication, postgraduate education, practical psychologist

Abstract

The article describes approaches to the construction of modern educational communication, the improvement of methodological and technological components of the courses organization for the improvement of the qualification of practical psychologists of pre-school establishments in accordance with the social order of the society. Outlined the institution of postgraduate pedagogical education teacher approaches to the development and application in the educational process information and communication technologies - LMS Google Classroom, as platforms of educational and network synchronous or asynchronous communication. The focus is on using LMS Google Classroom as a way of educational online interaction in the process of improving the skills of a practical psychologist and the means of organizing access to educational and scientific materials. Described its approximate application in the reproductive and creative activity of the students on the courses of professional development, professional activity of the psychologist, consultations with parents, colleagues and others. Determined the specifics of the model of project activity management during the auditorium and non-audition work of practical psychologists in the postgraduate education institution and the main tasks of the teacher, providing the organization of their research and creative work, both individual and collective. The advantages of using cloud technologies for the organization of the educational online interaction environment at the courses of advanced training, the peculiarities of the dissemination of computer-mediated pedagogical influences through the use of the Google Classroom learning management system, envisaging dialogic methods of interaction, opportunities for activating the cognitive and communicative activity of the students, are summarized.

Author Biographies

Larissa Familyarskaya, «Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education», Zhytomyr Regional Council, 15 Mikhailovskaya Str., 10014 Zhytomyr, Ukraine

PhD (Pedagogy), Teacher of the Department of Pedagogy and Andragogy

Lybov Klots, «Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education», Zhytomyr Regional Council, 15 Mikhailovskaya Str., 10014 Zhytomyr, Ukraine

PhD (Psychology), Teacher of the Department of Psychology

References

Antonova, O. Je. (2011). Proektuvannja osvitnjogho seredovyshha VNZ jak chynnyk u rozvytku obdarovanosti studentiv [Designing the educational environment of the university as a factor in the development of gifted students]. Teoriya i praktika pidgotovki majbutnih uchiteliv do pedagogichnoyi diyi: Proceedings of the all-Ukrainian Conference, 123–127 (ukr).

Bykov, V. Yu. (2011). Khmarni tekhnologhiji, IKT-autsorsyngh i novi funkciji IKT pidrozdiliv osvitnikh i naukovykh ustanov [Cloud technologies, ICT outsourcing and new functions of ICT units of educational and scientific institutions]. Informacijni tehnologiyi v osviti, 10, 8–23 (ukr).

Bondarjeva, L. I. (2014). Vykladach jak sub'jekt pedaghoghichnoji komunikaciji [Teacher as a subject of pedagogical communication]. Naukovi zapiski Nacionalnogo pedagogichnogo universitetu im. M. P. Dragomanova, 120, 19–24.

Vakaljuk, T. A. (2017). Osnovni mozhlyvosti vykorystannja Google Classroom u navchaljno-vykhovnomu procesi VNZ [Basic Features of Using Google Classroom in Educational Processes at Universities]. Komp’yuterni tehnologiyi: innovaciyi, problemi, rishennya. Retrieved from http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7260 (ukr).

Kljoc, L. A. (2015). Teoretyko-metodologhichni osnovy profesijnoji samosvidomosti praktychnogho psykhologha u systemi pisljadyplomnoji osvity [Theoretical and methodological foundations of professional self-awareness of a practical psychologist in the system of postgraduate education]. Aktualni problemi psihologiyi, Vol. 7, Issue 39, 114–126 (ukr).

Kolomijecj, A. M. (2016). Suchasni metodologhichni pidkhody v orghanizaciji vyshhoji pedaghoghichnoji osvity [Modern methodological approaches to the organization of higher pedagogical education]. Naukovij visnik Pivdennoukrayinskogo nacionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni K. D. Ushinskogo. Seriya: Pedagogika, 3 (110), 47–52 (ukr).

Kruchynyn, M. V, Kruchynyna, Gh. A. (2015). Vzaimodejstvie uchastnikov proektnoj deyatel'nosti v vuze s primeneniem setevyh kommunikacij [Interaction between participants in the project activity in the university with the use of network communications]. Kazanskij pedagogicheskij zhurnal, Vol. 2, № 6 (113), 290–296 (rus).

Kruchynyn, M. V, Kruchynyna Gh.A. (2015). Setevoe vzaimodejstvie uchastnikov proektnoj deyatelnosti pri izuchenii gumanitarnyh disciplin v vuze [Network interaction of participants in the project activity in the study of humanitarian disciplines in the university]. In Modernizaciya pedagogicheskogo obrazovaniya v kontekste globalnoj obrazovatelnoj povestki (pp. 156–160). Nyzhnyj Novghorod, Russia: NNGPU (rus).

Kruchinina, G. A., Kanyanina T. I., Stepanova S. YU. (2015). Professionalno-pedagogicheskoe prostranstvo prepodavatelya vuza v seti ehlektronnyh kommunikacij [Professional-pedagogical space of the university teacher in the electronic communications network]. Pedagogicheskie chteniya v NNGU, 225–229 (rus).

Lytvynova, S. H. (2013). Khmaro orijentovane navchaljne seredovyshhe zaghaljnoosvitnjogho navchaljnogho zakladu [The cloud-based educational environment of a comprehensive educational institution]. Scientific Conferences, Cloud Technologies in Education. Retrieved from http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/ 2013/paper/view/1 (ukr).

Romanenko, N. A. (2010). Pidghotovka majbutnikh menedzheriv osvity do profesijnoji dijaljnosti v umovakh innovacijnogho seredovyshha [Preparation of future managers of education for professional activity in an environment of innovation]: extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.04. Odessa, Ukraine (ukr).

Skrypka, Gh. V. (2016). Formuvannja v uchniv navychok XXI stolittja zasobamy informacijno-komunikacijnykh tekhnologhij [Formation of skills of the XXI century students through means of information and communication technologies]. Informacijni tehnologiyi i zasobi navchannya, 4, 99–106. Retrieved from www.goo.gl/NqMk3U (ukr).

Decree of the President of Ukraine № 344/2013 dated 25.06.2013. Pro Nacionaljnu strateghiju rozvytku osvity v Ukrajini na period do 2021 roku [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (ukr).

Familiarskaya, L. L. (2017). Rozvytok informacijno-komunikacijnoji mobiljnosti pedaghogha v osvitnjomu seredovyshhi pisljadyplomnoji osvity [Information and communication mobility development of the teacher in the environment of postgraduate education]: Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.04. Zhytomyr, Ukraine (ukr).

Shyshkina, M. P. (2006). Tendenciji rozvytku ta vykorystannja informacijnykh tekhnologhij v konteksti formuvannja osvitnjogho seredovyshha [Trends in the development and use of information technology in the context of the formation of the educational environment]. Informacijni tehnologiyi i zasobi navchannya. Retrieved from http://www.ime.edu-ua.net/em1/content/04smpfee.html (ukr).

Mell, P., Grance, T. The NIST Definition of Cloud Computing, Vers. 15. DOI: SP 800-145 (eng).

How to Cite

Familyarskaya, L., & Klots, L. (2019). THE ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF PSYCHOLOGISTS IN THE POSTGRADUATE EDUCATION USING GOOGLE CLOUD SERVICES. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 78–83. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.7883

Issue

Section

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION