TO THE PROBLEM OF IMPROVING THE ACCREDITATION SYSTEM FOR THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018(1-2)137144

Keywords:

accreditation, learning outcomes, higher education quality assurance, quality of knowledge.

Abstract

The article presents an analysis of the compliance of the state approach to the accreditation of the specialty, the direction and the higher educational institution to the real situation in Ukrainian education. It is noted that the implementation of accreditation in the national system of education is characterized by a controlling and punitive approach and is a manifestation of a formalized system of educational management in general. Comparison of accreditation approaches in world practice is analysed and the need to reform the national system for determining the quality of work of higher educational institutions is emphasized. Attention is drawn to the ambiguity of using the category «knowledge quality» to determine the quality of higher education, rather than the wider content of the category «learning outcomes». These requirements do not take into account the level of preparation of entrants, the status of higher educational establishments, the level of competition among entrants to a higher educational establishment, the personal educational progress of students, they are characterized by a non-differentiated approach, create conditions for corruption phenomena in the system of education. Based on the statistical data on the results of the external independent evaluation tasks, a lower level of knowledge of graduates of secondary schools to state requirements has been demonstrated to the level of students’ knowledge quality. The implementation of integrated professional-oriented tasks by graduate students as an indicator of their learning outcomes during the accreditation process is proposed.

Author Biography

Tatiana Serduk, «Melitopol College of Industry and Economics», 19 50 Years of Victory Ave., 72313 Melitopol, Ukraine

Ph.D. (Pedagogy)

References

Batechko, N. (2017). Upravlinnia yakistiu v sferi vyshchoi osvity: metodolohichnyi aspekt [Quality management in higher education sphere: methodological aspect]. Osvitolohiia, 6, 156–162. doi: 10.28925/2226-3012.2017.6.156162 (ukr).

Goncharenko, S. U. (1997). Ukrayins’kyj pedagogichnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, Ukraine: Lybid’ (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Educanion]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Koncepcija zabezpechennja jakosti vyshhoi osvity Ukrayiny [The Concept of Quality Assurance in Higher Education of Ukraine] (za rezultatamy proektu Tempus «TRUST»: Natsionalna systema zabezpechennia yakosti i vzaiemnoi doviry v systemi vyshchoi osvity Ukrainy). Retrieved from http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf (ukr).

Pro zatverdzhennja dejakyh normatyvno-pravovyh aktiv z pytan pryjomu na navchannja do zakladiv vyshhoi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 13.10.17 r. № 1378 [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 13.10.17, No. 1378 «On Approval of Certain Regulatory Acts on Admission to Higher Education Institutions»]. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/ (ukr).

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh vymoh do akredytatsii napriamu pidhotovky, spetsialnosti ta vyshchoho navchalnoho zakladu: Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny vid 13.06.2012 № 689 [Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine dated 13.06.2012 No 689 «On Approval of State Requirements for the Accreditation of the Direction of Training, Specialty and Higher Educational Institution»]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12 (ukr).

Panych, O. (2014). Akredytatsiia i perspektyvy universytetskoho rozvytku: zauvazhennia do reformy vyshchoi osvity v Ukraini [Accreditation and Prospects for University Development: Remarks to the Reform of Higher Education in Ukraine]. Retrieved from http://education-ua.org/ua/articles/299-akreditatsiya-i-perspektivi-universitetskogo-rozvitku-zauvazhennya-do-reformi-vishchoji-osviti-v-ukrajini (ukr).

Svizhevska, S. A. (2014). Akredytatsiia yak imidzheva stratehiia pidvyshchennia yakosti vyshchoi osvity [Accreditation as an image strategy for improving the quality of higher education]. Visnyk nacional’nogo tehnichnogo universytetu Ukrayiny «Kyi’vs’kyj politehnichnyj instytut». Filosofija. Psyhologija. Pedagogika, 1, 110–115 (ukr).

Sokol, M. O. (2017). Eksplikatsiia poniattia «iakist vyshchoi osvity» (zarubizhnyi dosvid) [Explication of the concept of «quality of higher education» (foreign experience)]. Naukovi zapysky Berdjanskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu. Seriya: Pedagogichni nauky, 3, 54–58 (ukr).

Statystychni dani shhodo rezul’tativ vykonannja zavdan’ zovnishn’ogo nezalezhnogo ocinjuvannja u 2016 ta 2017 rr. [Statistical data on the results of external independent assessment tasks in 2016 and 2017]. Retrieved from http://testportal.gov.ua/stat/ (ukr).

Shchoholeva, L. O. (2014). Monitorynh yakosti osvity: teoretyko-metodolohichnyy aspekt [Monitoring of quality of education: theoretical and methodological aspect]. Pedahohichny poshuk, 2, 36–40 (ukr).

How to Cite

Serduk, T. (2019). TO THE PROBLEM OF IMPROVING THE ACCREDITATION SYSTEM FOR THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 137–144. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018(1-2)137144

Issue

Section

QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION AND ITS EXPERT SUPPORT: THE EU EXPERIENCE