ACMEOLOGICAL MODEL OF A HIGHER SCHOOL TEACHER TRAINING IN THE CONDITIONS OF MASTER’S DEGREE COURSE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018(1-2)6068

Keywords:

acmeological approach, higher school teacher, master’s degree course.

Abstract

The article reveals the peculiarities of using the acmeological approach as a theoretical and methodological basis for modeling the process of higher school teachers training in the conditions of a master’s degree course. It has been noted that acmeology in the process of studying the patterns and mechanisms of development of the future teacher during the period of study at a master’s degree course, allows to adjust the curricula and programs for the preparation of masters – future teachers of higher educational institutions, for the goal of their individual development as professionals and personalities. The conditions for the professional development of future higher school teachers in the conditions of the master’s degree course have been stated. Among them are the development of the future sphere, the improvement of the educational process under the master’s program, the innovative nature of the master’s degree studies, and the model of the organization of education. The acmeological model of the professional development of the teacher of higher school in the conditions of the a master’s degree course has been built, which makes it possible to trace the direct connection between the stages of the development of his professionalism: professional self-knowledge, professional self-education, professional self-development and professional self-improvement with the need of s master degree student to aspire to «acme» tops. From the positions of the acmeological approach it is proved that the training of teachers of higher school in the conditions of the master’s degree course is a dynamic system that is constantly evolving, changing, acquiring new personal and individual psychological characteristics allowing the future teacher to have wide opportunities for social and professional adaptation.

Author Biography

Nina Batechko, Borys Grinchenko Kyiv University, 13-b Tymoshenko Str., 04212 Kyiv, Ukraine

Doctor of Science (Pedagogy), Associate Professor, Head of Scientific-Research Laboratory of Educology

References

Demianenko, N. (2012). Innovatsiini pidkhody do pidhotovky pedahohichnykh kadriv [Innovative approaches to the training of pedagogical staff]. Pedahohichni nauky, 5, 46–54 (ukr).

Dereka, T. H. (2015). Akmeolohichni zasady neperervnoi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia: kontseptsiia doslidzhennia [Acmeological principles of continuing professional training of specialists in physical education: the concept of research]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 7, 31–39 (ukr).

Dyba, T. H. (2015). Akmeolohichni zasady neperervnoi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia: bazovi poniattia [Acmeological principles of continuous professional training of specialists in physical education: basic concepts]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 1–2, 24–31(ukr).

Zabolotny, H. Y. (2009). Razvytye akmeolohycheskoi kompetentnosty lychnosty v uchrezhdenyy vyssheho professyonalnoho obrazovanyia turyzma y servysa [Development of acmeological competence of the person in establishment of higher professional education of tourism and service]. Vestnyk Baltyiskoho federalnoho unyversyteta іm. І. Kanta. Seryia: Fylolohyia, pedahohyka, psykholohyia, 11, 62–67 (rus).

Ismailova, A. (2010). Akmeolohiia yak umova pidvyshchennia yakosti osvity [Acmeology as a condition for improving the quality of education]. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu, 5, 163–166 (ukr).

Kolpakov, V. M., Dmytrenko, H. A. (2005). Stratehycheskyi kadrovyi menedzhment: Uchebnoe posobye [Strategic Human Resource Management: Tutorial]. Kyiv, Ukraine: MAUP. Retrieved from http:library.if.ua/look/146/9678.html (rus).

Lebedyk, L. V. (2011). Pedahohichna pidhotovka mahistriv u vyshchykh navchalnykh zakladakh: monohrafiia [Pedagogical preparation of masters in higher educational institutions: a monograph]. Poltava, Ukraine: RVV PUET (ukr).

Mytyna, L. M., Mytyn, H. V., Anysymova, O. A. (2005). Professyonalnaia deiatelnost y zdorove pedahoha: uchebnoe posobye [Professional activity and health of the teacher: a manual]. Moskow, Russia: Akademyia (rus).

Ponomarenko, V. (2012). Problemy pidhotovky naukovykh kadriv [Problems of training of scientific personnel]. Vyshcha shkola, 2, 7–19 (ukr).

Sokolova, I. V. Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia filoloha za dvoma spetsialnostiamy: monohrafiia [Professional training of the future teacher of a philologist in two specialties: monograph]. Mariupol, Ukraine: ART-PRES (ukr).

Suprun, M. V. (2011). Mahistratura yak forma pidhotovky vysokokvalifikovanykh naukovo-pedahohichnykh kadriv dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Magistracy as a form of training of highly skilled scientific and pedagogical staff for higher educational institutions of Ukraine]. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky, 7, 33–37 (ukr).

Sysoieva, S. O. (2009). Formuvannia pedahohichnoi kompetentnosti vykladacha vyshchykh navchalnykh zakladiv nepedahohichnoho profiliu: postanovka problemy i shliakhy yii vyrishennia [Formation of pedagogical competence of teacher of higher educational institutions of non-pedagogical profile: problem statement and ways of its solution]. Realizatsiia Yevropeiskoho dosvidu kompleksnoho pidkhodu u vyshchii shkoli Ukrainy: materialy metodolohichnoho seminaru, 310–321 (ukr).

Sysoieva, S. O., Batechko, N. H. (2011). Vyshcha osvita Ukrainy: realii suchasnoho rozvytku [Higher education in Ukraine: the realities of modern development]. Kyiv, Ukraine: VD EKMO (ukr).

Super, D. E. (1957). Vocation development. New York, USA: Teachers College Press (eng).

How to Cite

Batechko, N. (2019). ACMEOLOGICAL MODEL OF A HIGHER SCHOOL TEACHER TRAINING IN THE CONDITIONS OF MASTER’S DEGREE COURSE. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 60–68. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018(1-2)6068

Issue

Section

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION