MODERN TRENDS OF CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018(1-2)2230

Keywords:

academic staff, continuing professional development, educational environment, e-learning, internationalization of higher education, professional competencies, student-centered educating, trends of educating and teaching.

Abstract

The article is devoted to modern trends of continuing professional development of academic staff in higher education institutions. The continuing professional development of an academic staff as a process of acquiring of new and improving the existing professional competencies is determined. Based on the analysis of strategic documents of the European Higher Education Area, modern trends of educating and teaching in higher education are described, according to them, directions of continuous professional development of an academic staff are determined. These areas include: development of a facilitator qualities, a coach, a moderator, a tutor, change of the authoritarian role of a teacher to a softer pedagogical support in a student-centered model of educating and teaching; improvement of foreign and intercultural competence to implement internationalization of higher education; development of own research competence and research methods usage as well as modes in conditions of organizing an educational process at university on the basis of scientific researches for the development of students’ critical thinking and reflexive analysis; developing the ability to adapt educational goals to a high-tech and mobile educational environment and creating a psychologically safe educational environment; development of some new electronic educational tools, as well as the experience of using the tools, methods and technologies of e-learning in the educational process of higher education institution. 

Author Biography

Oksana Bulvinska, Borys Grinchenko Kyiv University, 13-b Tymoshenko Str., 04212 Kyiv, Ukraine

Ph.D. (Pedagogy), Senior Researcher, Senior Researcher of Scientific-Research Laboratory of Educology

References

Baeva, Y. A. (2002). Trenyngy psykholohycheskoi bezopasnosty v shkole [Trainings of psychological safety in school]. Saint-Petersburg, Russia: Rech (rus).

Bulvinska, O. I. (2017). Transformatsiia komunikatyvnykh rolei vykladacha v umovakh intehratsii vyshchoi osvity i nauky [Transformation of teacher’s communicative roles in the integration of higher education and science]. In Aktualni pytannia pidhotovky maibutnoho vchytelia khimii: teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats (pp. 60–64). Vypusk 3. Vinnytsia, Ukraine: TOV «Nilan-LTD» (ukr).

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter (ukr).

Zhabenko, O. V. (2017). Pidvyshchennia rivnia profesiinoi kompetentnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv: pravo chy oboviazok [Increasing the Level of Professional Competence of Scientific-Pedagogical Employees: the Right or Duty]. Molody vcheny, 10, 432–438 (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Educanion]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine On Education]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (ukr).

Stepanenko, I. (Ed.) (2016). Internatsionalizatsiia vyshchoi osvity v Ukraini: metodychni rekomendatsii [Internationalization of Higher Education in Ukraine: Methodological Recommendations]. Kyiv: IVO NAPN Ukrainy (ukr).

Miroshnyk, S. I. (2016). Profesiinyi rozvytok pedahoha: suchasni pidkhody [Professional development of the teacher: modern approaches]. Narodna osvita, 2 (29). Retrieved from www.narodnaosvita.kiev.ua/ (ukr).

Paris Communiqué (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (ukr).

Pro zatverdzhennia kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii (posad) pedahohichnykh ta naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv navchalnykh zakladiv: Nakaz MON № 665 vid 01.06.13 r. [On approval of qualification characteristics of professions (positions) of pedagogical and scientific and pedagogical workers of educational institutions]. Retrieved from https://ru.osvita.ua/legislation/other/37302/ (ukr).

Skyba, Yu. (2017). Sutnisnyi analiz definitsii «samorozvytok» i «profesiinyi samorozvytok» naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv vyshchoi osvity [Essential analysis of the definitions of «self-development» and «professional self-development» of scientific and pedagogical workers of institutions of higher education]. In Aktualni pytannia pidhotovky maibutnoho vchytelia khimii: teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats (pp. 83–88). Vypusk 3. Vinnytsia, Ukraine: TOV «Nilan-LTD» (ukr).

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area] (2015). Retrieved from https://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (ukr).

Yaroshenko, O. H. (2017). Doslidnytska komponenta u strukturi profesiinoi diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv universytetu [Research component in the structure of professional activity of scientific and pedagogical workers of the university]. In Aktualni pytannia pidhotovky maibutnoho vchytelia khimii: teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats (pp. 99–103). Vypusk 3. Vinnytsia, Ukraine: TOV «Nilan-LTD» (ukr).

Bubb, S. & Earley, P. (2007). Leading and Managing Continuing Professional Development. London, Great Britain: SAGE Publications. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781446216637 (eng).

Bulvinska, O. (2017). Teacher communication competence: different theoretical approaches. Internauka, 15 (37), vol. 1, 20–23 (eng).

Divinska, N. (2017). Ways of Developing Foreign Languages Competence of Scientific and Pedagogical Workers. Modern Science – Moderní věda, 6, 79–85 (eng).

Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities (2015). Brussels, Belgium: EUA publication (eng).

How to Cite

Bulvinska, O. (2019). MODERN TRENDS OF CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1-2), 22–30. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018(1-2)2230

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION