DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2019.1.3641

IMPLEMENTATION SIMULATION TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION

Olga Kovalyova

Abstract


The article discusses the necessity of widespread implementation of simulation technologies into medical education as a source of forming the professional competence of doctors and reducing the number of medical errors. The article describes the modern classification of simulation training. Modern simulation technologies include verbal simulations (role-playing games), standardized patients (actors), exercise simulators (physical or virtual models), virtual patients (computer technology), electronic patients (mannequins in simulated hospital settings). Simulations are the development and improvement of technical and non-technical skills and abilities through realistic models (biological, mechanical, electronic, virtual or hybrid). Simulation technologies cannot replace the experience gained near the «patient’s bed», but the simulation training provides a number of advantages: the clinical experience gained in the virtual environment does not pose a risk to the patient; objectification of the assessment of the achieved level of skill; unlimited number of repetitions for skills training; practice of rare and life-threatening pathologies; a part of the functions of the teacher takes on a virtual simulator that increases the availability of education; reduction of stress during the first independent manipulations; the training takes place regardless of the schedule of the clinic’s work; development as individual skills and abilities. The advantages of the introduction of simulation technologies into medical education for all subjects of medical education and medical care are analyzed. Modeling clinical situations in conditions close to real, allows students and doctors to be trained, increasing the level of safety for patients. For all subjects of medical education and medical care, the advantages of implementing simulation training have been demonstrated

Keywords


advantages of simulation training; case-based learning; medical education; simulation technologies; simulation training

References


Avramenko, M. O., Furyk, O. O., Pavlenko, A. S. (2018). Dosvid vprovadzhennya problemno-orientovanogo navchannya z vikoristannyam virtualnih patsientiv u ramkah realizatsiyi proektu TAME: «Navchannya na medichnih pomilkah» [Experience in implementation problem-oriented learning with the use of virtual patients in the TAME project: «Training on medical errors»]. Vseukrayinska naukovo-metodichna videokonferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu «Aktualni pitannya distantsiynoyi osviti ta telemeditsini 2018». Zaporizhzhya, Ukraine, 82–83 (ukr).

Avramenko, M. O., Furyk, O. O., Kostrovskiy, O. M., Kapshitar, O. O., Bilay, A. I., Voloshin, O. M., Biliy, A. K. (2018). Dosvid vprovadzhennya metodu D-PBL z vikoristannyam virtualnih patsientiv u Zaporizkomu derzhavnomu medichnomu universiteti: navchalniy posibnik dlya vikladachiv [The experience of implementing the D-PBL method with the use of virtual patients in the Zaporizhzhya State Medical University: tutorial for teachers]. Zaporizhzhya, Ukraine: ZDMU (ukr).

Kalanzhova, O. M. (2018). Vpliv simulyatsiynogo navchannya na kompetentnist likariv akusherIv-giinekologiv u vedenni konservativnih pologiv pri tazovomu peredlezhanni ploda [Effect of simulation training on competence of obstetrician-gynecologists in during the assistance of conservative childbirth at the pelvic presentation of the fetus]. Medichna osvita, 3, 19–23 (ukr).

Koldunov, V. V., Klopotskiy, G. A, Kozlova, Yu. V., Kanyuka, G. S., Starushkevich, G. F. (2018). Vpliv psihofizlologichnih osoblivostey studentIv III kursu na yih navchannya na kafedri patologIchnoyi fiziologiyi DZ «DMA» [Influence of Psychophysiological Peculiarities of Third-Year Students on Their Training at the Department of Pathological Physiology of the DMA «DZM»]. Medichni perspektivi, 23 (4), 11–15 (ukr).

Kulbashna, Ya. A., Zakharova, V. O. (2018). Rol igrovoyi tehnologiyi v udoskonalenni protsesu formuvannya profesiynoyi leksichnoyi kompetentnosti maybutnih stomatologiv [The role of game technology in advancing of future dentists’ professional vocabulary competence formation Process]. Medichna osvita, 1, 62–67 (ukr).

Lopina, N., Zhuravlyova, L. (2018). Praktiko-orientovaniy keys-metod navchannya v sistemi bezperervnoyi medichnoyi osviti na osnovi informatsiynih veb-tehnologiy [Practically-oriented case-teaching methods in continuing medical education based on information web technologies]. Continuing professional education: theory and practice (series: pedagogical sciences), 3–4, 67–73 (ukr).

Onischenko, T. E., Ryabokon, O. V., Furyk, O. O. (2015). Kontseptualni osnovi problemno-orientovanogo navchannya [Conceptual foundations of problem-oriented learning]. Materiali vseukrayinskoyi naukovo-metodichnoyi video konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu «Vprovadzhennya Innovatsiynih tehnologiy v medichnu osvitu: problemno-orientovane navchannya ta virtualni patsienti», 22 kvitnya 2015. Zaporizhzhya, Ukraine, 114–118 (ukr).

Silkina, Yu. V., Koldunov, V. V., Klopotsky, G. A., Chmel, S. I., Kozlova, Yu. V., Bibikova, V. N., Guz, V. A. (2014).

Analiz motivovanosti studentiv do otrimannya navichok klinichnogo mislennya na kafedri patologIchnoyi fiziologiyi [Analysis of the students’ motivation to obtain clinical thinking skills at the department of pathological physiology]. Svit meditsini ta biologiyi, 1 (43), 201–203 (ukr).

Spirina, I. D., Shornikov, A. V., Tymoeiev, R. M., Fedenko, E. S. (2018). Formuvannya kompetentnostey u studentiv-medikiv z Distsiplini «Psihiatriya. Narkologiya» za dopomogoyu rolovih igor [Formation of competences in medical students on the discipline of «Psychiatry. Narcology» by means of role games]. Medichna osvita, 3, 120–123 (ukr).

Furyk, O. O., Yurchenko, I. O., Kostrovskiy, O. M., Pavlenko, A. S. (2017). Dosvid vprovadzhennya virtualnih patsientiv u pediatriyi [Experience of introduction of virtual patients in pediatrics]. «Aktualni pitannya vischoyi medichnoyi ta farmatsevtichnoyi osviti: dosvid, problemi, innovatsiyi ta suchasni tehnologiyi»: materiali naukovo-praktichnoyi konferentsiyi. Chernivtsi, Ukraine, 532–533 (ukr).

Furyk, O. O. (2014). Problemno-orientovane navchannya: osoblivosti metodiki vikladannya u meditsini [Problem-oriented learning: features of teaching methods in medicine]. Gumanitarniy visnik. Tematichniy vipusk «Vischa osvita Ukrayini u konteksti integratsiyi do evropeyskogo osvitnogo prostoru», 3 (54), 281–286 (ukr).

Furyk, O. O., Ryabokon, O. V., Onischenko, T. E. (2015). Vprovadzhennya problemno-orientovanogo navchannya na bazi virtualnih patsientiv u Zaporizkomu derzhavnomu medichnomu universiteti [Implementation of problem-oriented training on the basis of virtual patients in Zaporizhzhya State Medical University]. Materiali II z’yizdu z mizhnarodnoyu uchastyu «Medichna ta biologichna informatika i kibernetika» vseukrayinskoyi naukovo-metodichnoyi video konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu. Zaporizhzhya, Ukraine, 189–191 (ukr).

Furyk, O. O., Ryabokon, O. V., Onischenko, T. E. (2015). Vprovadzhennya problemno-orientovanogo navchannya u medichnu osvitu [Introduction of problem-oriented training in medical education]. Materiali XV mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi. «Suchasni paradigmi vischoyi medichnoyi osviti». Kyiv, Ukraine, 163–164 (ukr).

Furyk, O. O., Ryabokon, O. V., Onischenko, T. E. (2015). Osoblivosti metodiki vprovadzhennya problemno-orientovanogo navchannya u Zaporizkomu derzhavnomu medichnomu universiteti [Features of the methodology for introducing problem-oriented education at Zaporizhzhya State Medical University]. Vseukrayinska naukovo-metodichna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu «Vprovadzhennya Innovatsiynih tehnologiy v medichnu osvitu: problemno-orientovane navchannya ta virtualni patsienti». Zaporizhzhya, Ukraine, 166–168 (ukr).

Furyk, O. O., Onischenko, T. E., Biliy, A. K. (2016). Osoblivosti problemno-orientovanogo navchannya na bazi virtualnih patsientiv [Features of problem-oriented learning based on virtual patients]. Vseukrayinska naukovo-metodichna videokonferentsiya «Aktualni pitannya distantsiynoyi osviti ta telemeditsini 2016», satelitniy naukovo-metodichniy seminar-narada «Aktualni problemi metodiki vikladannya informatsiynih tehnologiy u farmatsiyi». Zaporizhzhya, Ukraine, 165–166 (ukr).

Ghosh, S. (2007). Combination of didactic lectures and case-oriented problem-solving tutorials toward better learning: perceptions of students from a conventional medical curriculum. Advances in Physiology Education, 31 (2), 193–197 (eng).

Lopina, N. (2018). The structural organization of the electronic database of clinical cases of a higher medical institution on the basis of informational and educational web technologies. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. Karlovy Vary, Czech Republic: Skleněný Můstek – Kyiv, Ukraine: MCNIP, 1818–1824 (eng).


GOST Style Citations


 • Авраменко М. О., Фурик О. О., Павленко А. С. Досвід впровадження проблемно-орієнтованого навчання з використанням віртуальних пацієнтів у рамках реалізації проекту ТАМЕ: «Навчання на медичних помилках». Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018» (Запоріжжя, 25–26 квітня 2018 р). Запоріжжя, 2018. С. 82–83.
 • Досвід впровадження методу D-PBL з використанням віртуальних пацієнтів у Запорізькому державному медичному університеті: навчальний посібник для викладачів / М. О. Авраменко та ін. Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. 78 с.
 • Каланжова О. М. Вплив симуляційного навчання на компетентність лікарів акушерів-гінекологів у веденні консервативних пологів при тазовому передлежанні плода. Медична освіта. 2018. № 3. С. 19–23.
 • Колдунов В. В., Клопоцький Г. А., Козлова Ю. В., Канюка Г. С., Старушкевич Г. Ф. Вплив психофізіологічних особливостей студентів ІІІ курсу на їх навчання на кафедрі патологічної фізіології ДЗ «ДМА». Медичні перспективи. 2018. № 23 (4). С. 11–15.
 • Кульбашна Я. А., Захарова В. О. Роль ігрової технології в удосконаленні процесу формування професійної лексичної компетентності майбутніх стоматологів. Медична освіта. 2018. № 1. С. 62–67.
 • Лопіна Н. А., Журавльова Л. В. Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018.  № 3–4. С. 67–73.
 • Онищенко Т. Є., Рябоконь О. В., Фурик О. О. Концептуальні основи проблемно-орієнтованого навчання: Матеріали всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти»,  22 квітня 2015. Запоріжжя, 2015. С. 114–118.
 • Сілкіна Ю. В., Колдунов В. В., Клопоцький Г. А., Хмель С. І., Козлова Ю. В., Бібікова В. М., Гузь В. А. Аналіз мотивованості студентів до отримання навичок клінічного мислення на кафедрі патологічної фізіології. Світ медицини та біології. 2014. № 1 (43). С. 201−203.
 • Спіріна І. Д., Шорніков А. В., Тимофєєв Р. М., Феденко Є. С. Формування компетентностей у студентів-медиків з дисципліни «Психіатрія. Наркологія» за допомогою рольових ігор. Медична освіта. 2018. № 3. С. 120–123.
 • Фурик О. О., Юрченко І. О., Костровський О. М., Павленко А. С. Досвід впровадження віртуальних пацієнтів у педіатрії. «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології»: матеріали науково-практичної конференції. Чернівці, 2017. С. 532–533.
 • Фурик О. О. Проблемно-орієнтоване навчання: особливості методики викладання у медицині. Гуманітарний вісник. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2014. № 3 (54). С. 281–286.
 • Фурик О. О., Рябоконь О. В., Онищенко Т. Є. Впровадження проблемно-орієнтованого навчання на базі віртуальних пацієнтів у Запорізькому державному медичному університеті. Матеріали ІІ з’їзду з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015».
 • Запоріжжя, 2015. С. 189–191.
 • Фурик О. О., Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є. Впровадження проблемно-орієнтованого навчання у медичну освіту. Матеріали XV міжнародної наукової конференції «Сучасні парадигми вищої медичної освіти». Київ, 2015. С. 163–164.
 • Фурик О. О., Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є. Особливості методики впровадження проблемно-орієнтованого навчання у Запорізькому державному медичному університеті. Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти». Запоріжжя, 2015. С. 166–168.
 • Фурик О. О., Оніщенко Т. Е., Білий А. К. Особливості проблемно-орієнтованого навчання на базі віртуальних пацієнтів. Всеукраїнська науково-методична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2016», сателітний науково-методичний семінар-нарада «Актуальні проблеми методики викладання інформаційних технологій у фармації». Запоріжжя, 2016. С. 165–166.
 • Ghosh S. Combination of didactic lectures and case-oriented problem-solving tutorials toward better learning: perceptions of students from a conventional medical curriculum. Advances in Physiology Education. 2007. № 31 (2). С. 193–197.
 • Lopina N. The structural organization of the electronic database of clinical cases of a higher medical institution on the basis of informational and educational web technologies. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Kyiv: MCNIP, 2018. Р. 1818–1824.


Refbacks

 • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Olga Kovalyova