Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (2011) ПР ОБЛЕМ А ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ПІ ДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІ В У США В ПОРІ ВНЯЛ ЬНІЙ ПЕ ДАГОГІЦІ Abstract   PDF (Українська)
S Shandruk
 
No 2 (2011) ПЕ ДАГОГІ ЧНА ІНТЕР НАТУРА ЯК СКЛАДОВА ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ПІ ДГОТОВКИ ФАХІ ВЦІ В В РЕ СПУБЛІЦІ КІПР Abstract   PDF (Українська)
N Voyevutko
 
No 2 (2011) ОСВІТ ОЛОГІ ЧНІ АКЦЕ НТИ ОСВІТ НЬОЇ ПОЛІТ ИКИ Abstract   PDF (Українська)
U Datsenko
 
No 2 (2011) РЕ АЛІ ЗАЦІЯ ТЕХ НОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙ НОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМ НИХ МОВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕ ДОВИЩА MOODLE Abstract   PDF (Українська)
T Koval, O Shcherbina
 
No 2 (2011) ОРГ АНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙ НОГО КУРСУ АНГЛІЙ СЬКОЇ МОВИ ДЛЯ САМОСТІЙ НОЇ РБОТИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІ СТІ В Abstract   PDF (Українська)
P Asoyants, T Byelyen`ka
 
No 2 (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕ ДАГОГІ ЧНІ ОСНОВИ ЦІЛ ЬОВОГО РОЗВИТКУ ПР ОФЕ СІЙ НИХ ОРІ ЄНТИРІ В В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТ НІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Abstract   PDF (Українська)
N Pobirchenko
 
No 2 (2011) ПР ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА ПЕ ДАГОГІ В: ДОСВІД МІ ЖДИСЦИПЛІ НАРНОГО ДОСЛІ ДЖЕННЯ Abstract
O Sergeyenkova
 
No 2 (2011) ПСИХОЛОГІ ЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАРТ НЕР СЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У МАЙБУТНІХ ПЕ ДАГОГІ В У Abstract   PDF (Українська)
Svitlana Herasina
 
No 1 (2011) ПЕДАГОГІЧНА СПІЛЬНІСТЬ ТВОРЕЦЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Abstract   PDF (Українська)
А Stebletskiy
 
No 1 (2011) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
L Kozak
 
51 - 60 of 526 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>