Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (2011) РОЗВИТОК ОСВІТ И ЯК СУСПІЛ ЬНОЇ ЦІ ННОСТІ : ІСТОРИКО- ФІЛ ОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС Abstract   PDF (Українська)
D Dzvinchuk
 
No 2 (2011) ФІЛ ОСОФІЯ ЄВРОІНТЕГР АЦІЇ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТ И УКРАЇНИ: ПР ОБЛЕМ И ТА ПЕР СПЕ КТИВИ Abstract   PDF (Українська)
L Ovsyankina
 
No 2 (2011) ФІЛ ОСОФІЯ ОСВІТ И ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІ НА: УКРАЇНСЬКІ РЕ АЛІЇ Abstract   PDF (Українська)
N Radchenko
 
No 2 (2011) КОНЦЕПЦІЯ МІ ЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІ В ОСВІТ НЬОГО ПР ОЦЕ СУ ДОБИ ПОСТМ ОДЕР НУ ТА ЇЇ СТР АТЕГІ ЧНІ ЦІЛІ Abstract   PDF (Українська)
P Sauch
 
No 2 (2011) ЦІЛІ , ЦІ ННОСТІ ТА ІДЕАЛИ ВИЩОЇ ОСВІТ И У ЧАСОВИХ ТР АНСФОРМ АЦІЯХ Abstract   PDF (Українська)
О Kuzmenko
 
No 2 (2011) АНТР ОПОЛОГІ ЧНІ ВИМІР И ДУХОВНОСТІ В КОНТЕ КСТІ РОЗВИТКУ ФІЛ ОСОФСЬКО-ПЕ ДАГОГІ ЧНОЇ ДУМКИ Abstract   PDF (Українська)
O Oleksyuk
 
No 2 (2011) ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТ АЦІЯ ТВОРІ В МИСТЕЦТ В В ТЕ ОРІЇ ТА ПР АКТИЦІ НАУКОВОГО АНАЛІ ЗУ Abstract   PDF (Українська)
O Lysenko
 
No 2 (2011) ПР ОФЕ СІЙ НО-ОСОБИСТІ СНИЙ ДОСВІД МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ОСНОВИ ЙОГО ФАХОВОЇ КОМПЕТЕ НТНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
N Popovich
 
No 2 (2011) ЕСТЕТ ИЧНИЙ АНАЛІ З МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГР АЦІЇ МИСТЕЦ ЬКИХ ДИСЦИПЛІ Н Abstract   PDF (Українська)
M Tkach
 
No 2 (2011) СТАНОВЛЕ ННЯ СИСТЕМ И ВИЩОЇ ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТ И В РЕ СПУБЛІЦІ БІЛ ОРУСЬ Abstract   PDF (Українська)
V Kurylo, G Shchuka
 
41 - 50 of 526 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>