Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1-2 (2012) СТРАТЕГІЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТУРБОЛЕНТНОСТІ ПРОЦЕСІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Abstract   PDF (Українська)
P. Sauch
 
No 1-2 (2012) ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПОСТУП ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТОЛОГІЇ Abstract   PDF (Українська)
V. Ognevyuk
 
No 1-2 (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ОСВІТОЛОГІЇ ТА РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА Abstract   PDF (Українська)
S Sysoieva
 
No 1-2 (2012) РОЗВИТОК ОСВІТОЛОГІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ Abstract   PDF (Українська)
N Pobirchenko
 
No 1-2 (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Abstract   PDF (Українська)
N Kudykina
 
No 1-2 (2012) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІ Abstract   PDF (Українська)
N Batechko
 
No 1-2 (2012) ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ Abstract   PDF (Українська)
M Soroka
 
No 1-2 (2012) СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Abstract   PDF (Українська)
S Alekseeva
 
No 1-2 (2012) ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
P Kryazhev
 
No 1-2 (2012) АКСІОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
L Demincka
 
No 1-2 (2012) ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДО РИТМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Abstract   PDF (Українська)
L. Litvin
 
No 1-2 (2012) ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Abstract   PDF (Українська)
V Borysenko
 
No 1-2 (2012) ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ – РУШІЙ ЕВОЛЮЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ОСТ. ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Abstract   PDF (Українська)
N Dichek
 
No 1-2 (2012) ІДЕАЛ УЧИТЕЛЯ: ПОРІВНЯННЯ ІДЕЙ ЯКОВА ЧЕПІГИ ТА ПЕДАГОГІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
N Bogdanets-Biloskalenko
 
No 1-2 (2012) ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОГО ПРИКОРДОННЯ ПОЛЬЩІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШАНСИ СПЕЦИФІЧНОГО РЕГІОНУ ПРИРОДИ ТА МОЗАЇКИ КУЛЬТУР Abstract   PDF (Українська)
E Nikitorovich
 
No 1-2 (2012) СТЕНФОРДСЬКА ВИЩА ШКОЛА ОСВІТИ: ПІДГОТОВКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ФАХІВЦІВ СТУПЕНЯ PhD Abstract   PDF (Українська)
V Bobrytska
 
No 1-2 (2012) ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ У НІМЕЧЧИНІ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Abstract   PDF (Українська)
N Machinskaya
 
No 1-2 (2012) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІА-ПЕДАГОГІКИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА Abstract   PDF (Українська)
Olga Moroz
 
No 1-2 (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКОРДОННИХ СТАЖУВАНЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ Abstract   PDF (Українська)
G H.P. Shchuka
 
No 1-2 (2012) СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРКЕСТРОВО- АНСАМБЛЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Abstract   PDF (Українська)
Tatiana Plyachenko
 
No 1-2 (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ Abstract   PDF (Українська)
E. A. Makarova
 
No 1-2 (2012) МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Abstract   PDF (Українська)
O shymova
 
No 1-2 (2012) КОМПЕТЕНТНІСНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО- ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Abstract   PDF (Українська)
L. Bondarenko
 
No 1-2 (2012) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ Abstract   PDF (Українська)
Z Kovalchuk
 
No 1-2 (2012) ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
А. Melnychenko
 
No 1-2 (2012) ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ЖІНКИ ДО МАТЕРИНСТВА: ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ Abstract   PDF (Українська)
N Yaremchuk
 
No 3-4 (2012) ОСВІТА ЯК СУСПІЛЬНА ЦІННІСТЬ: ІСТОРИКО%ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Abstract   PDF (Українська)
D Dzvinchuk
 
No 3-4 (2012) ЦІННОСТІ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ І СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
O. Aleksandrova
 
No 3-4 (2012) НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
Z. L. G. Lohush
 
No 3-4 (2012) ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Abstract   PDF (Українська)
А Konoh
 
No 3-4 (2012) СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ: НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
S Zaskaleta
 
No 3-4 (2012) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Abstract   PDF (Українська)
S Sergeyeva
 
No 3-4 (2012) ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Iryna Sokolova
 
No 3-4 (2012) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» Abstract   PDF (Українська)
L Zadorozhna-Knyahnytska
 
No 3-4 (2012) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Abstract   PDF (Українська)
N Machynska
 
No 3-4 (2012) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИДІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
O Prytula
 
No 2 (2011) ПР ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ТЕ ОРЕТ ИЧНИЙ АСПЕ КТ Abstract   PDF (Українська)
N Batechko
 
No 2 (2011) ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА МАЙБУТНІХ КЕРІ ВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ІННОВАЦІЙ НОЇ ЕКОНОМІ ЧНОЇ ДІЯЛ ЬНОСТІ : НАПРЯМ И ДОСЛІ ДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
О Binytska
 
No 2 (2011) НАУКОВИЙ ТЕ ЗАУРУС ПР ОБЛЕМ И ОСВІТ И ДОРОСЛИХ: ТЕ ОРЕТ ИЧНИЙ АНАЛІ З Abstract   PDF (Українська)
Olga Sergeyeva
 
No 2 (2011) НАСЛІ ДУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТ ОД НАВЧАННЯ У ВАЛЬДОРФ СЬКІЙ ДОШКІЛ ЬНІЙ ОСВІТІ Abstract   PDF (Українська)
L. Litvin
 
No 2 (2011) РОЗВИТОК ОСВІТ И ЯК СУСПІЛ ЬНОЇ ЦІ ННОСТІ : ІСТОРИКО- ФІЛ ОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС Abstract   PDF (Українська)
D Dzvinchuk
 
No 2 (2011) ФІЛ ОСОФІЯ ЄВРОІНТЕГР АЦІЇ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТ И УКРАЇНИ: ПР ОБЛЕМ И ТА ПЕР СПЕ КТИВИ Abstract   PDF (Українська)
L Ovsyankina
 
No 2 (2011) ФІЛ ОСОФІЯ ОСВІТ И ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІ НА: УКРАЇНСЬКІ РЕ АЛІЇ Abstract   PDF (Українська)
N Radchenko
 
No 2 (2011) КОНЦЕПЦІЯ МІ ЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІ В ОСВІТ НЬОГО ПР ОЦЕ СУ ДОБИ ПОСТМ ОДЕР НУ ТА ЇЇ СТР АТЕГІ ЧНІ ЦІЛІ Abstract   PDF (Українська)
P Sauch
 
No 2 (2011) ЦІЛІ , ЦІ ННОСТІ ТА ІДЕАЛИ ВИЩОЇ ОСВІТ И У ЧАСОВИХ ТР АНСФОРМ АЦІЯХ Abstract   PDF (Українська)
О Kuzmenko
 
No 2 (2011) АНТР ОПОЛОГІ ЧНІ ВИМІР И ДУХОВНОСТІ В КОНТЕ КСТІ РОЗВИТКУ ФІЛ ОСОФСЬКО-ПЕ ДАГОГІ ЧНОЇ ДУМКИ Abstract   PDF (Українська)
O Oleksyuk
 
No 2 (2011) ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТ АЦІЯ ТВОРІ В МИСТЕЦТ В В ТЕ ОРІЇ ТА ПР АКТИЦІ НАУКОВОГО АНАЛІ ЗУ Abstract   PDF (Українська)
O Lysenko
 
No 2 (2011) ПР ОФЕ СІЙ НО-ОСОБИСТІ СНИЙ ДОСВІД МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ОСНОВИ ЙОГО ФАХОВОЇ КОМПЕТЕ НТНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
N Popovich
 
No 2 (2011) ЕСТЕТ ИЧНИЙ АНАЛІ З МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГР АЦІЇ МИСТЕЦ ЬКИХ ДИСЦИПЛІ Н Abstract   PDF (Українська)
M Tkach
 
No 2 (2011) СТАНОВЛЕ ННЯ СИСТЕМ И ВИЩОЇ ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТ И В РЕ СПУБЛІЦІ БІЛ ОРУСЬ Abstract   PDF (Українська)
V Kurylo, G Shchuka
 
No 2 (2011) ПР ОБЛЕМ А ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ПІ ДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІ В У США В ПОРІ ВНЯЛ ЬНІЙ ПЕ ДАГОГІЦІ Abstract   PDF (Українська)
S Shandruk
 
No 2 (2011) ПЕ ДАГОГІ ЧНА ІНТЕР НАТУРА ЯК СКЛАДОВА ПР ОФЕ СІЙ НОЇ ПІ ДГОТОВКИ ФАХІ ВЦІ В В РЕ СПУБЛІЦІ КІПР Abstract   PDF (Українська)
N Voyevutko
 
No 2 (2011) ОСВІТ ОЛОГІ ЧНІ АКЦЕ НТИ ОСВІТ НЬОЇ ПОЛІТ ИКИ Abstract   PDF (Українська)
U Datsenko
 
No 2 (2011) РЕ АЛІ ЗАЦІЯ ТЕХ НОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙ НОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМ НИХ МОВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕ ДОВИЩА MOODLE Abstract   PDF (Українська)
T Koval, O Shcherbina
 
No 2 (2011) ОРГ АНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙ НОГО КУРСУ АНГЛІЙ СЬКОЇ МОВИ ДЛЯ САМОСТІЙ НОЇ РБОТИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІ СТІ В Abstract   PDF (Українська)
P Asoyants, T Byelyen`ka
 
No 2 (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕ ДАГОГІ ЧНІ ОСНОВИ ЦІЛ ЬОВОГО РОЗВИТКУ ПР ОФЕ СІЙ НИХ ОРІ ЄНТИРІ В В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТ НІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Abstract   PDF (Українська)
N Pobirchenko
 
No 2 (2011) ПР ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА ПЕ ДАГОГІ В: ДОСВІД МІ ЖДИСЦИПЛІ НАРНОГО ДОСЛІ ДЖЕННЯ Abstract
O Sergeyenkova
 
No 2 (2011) ПСИХОЛОГІ ЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАРТ НЕР СЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У МАЙБУТНІХ ПЕ ДАГОГІ В У Abstract   PDF (Українська)
Svitlana Herasina
 
No 1 (2011) ПЕДАГОГІЧНА СПІЛЬНІСТЬ ТВОРЕЦЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Abstract   PDF (Українська)
А Stebletskiy
 
No 1 (2011) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)
L Kozak
 
No 1 (2011) ДО ПРОБЛЕМИ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Abstract   PDF (Українська)
E Zaharina
 
No 1 (2011) ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
O Shcherbina
 
No 1 (2011) ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНОМУ ЛІЦЕЇ Abstract   PDF (Українська)
V Slipchuk
 
No 1 (2011) МІЖ НЕГАТИВНОЮ КРЕАТИВНІСТЮ ІДЕЙ І УКРАЇНСЬКОЮ ВЕСТЕРНІЗАЦІЄЮ: СУЧАСНА ОСВІТА – ПОРТРЕТ БЕЗ ПРИКРАС Abstract   PDF (Українська)
P Sauch
 
No 1 (2011) НАУКА І МІФ В ОСВІТІ: КОНТЕКСТ ОНТОЛОГІЧНОЇ РІВНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
T Mazur
 
No 1 (2011) РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
N Semchuk
 
No 1 (2011) ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Українська)
L. Ovsyankina
 
No 1 (2011) ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Abstract   PDF (Українська)
O Kuzmenko
 
No 1 (2011) СІМЕЙНЕ ПРОФКОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НОВИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
O Oliynik
 
No 1 (2011) РОЗВИТОК ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
M Tereshechenko
 
No 1 (2011) АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТОЛОГІЇ: ДЕРЖАВА, СУСПІЛЬСТВО І ОСОБИСТІСТЬ Abstract   PDF (Українська)
L Khoruzha
 
No 1 (2011) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Abstract   PDF (Українська)
T Koval
 
No 1 (2011) МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНИМ ДІЛОВИМ ПИСЕМНИМ СПІЛКУВАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Українська)
N Mayer
 
No 1 (2011) НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ВПРАВ Abstract   PDF (Українська)
A Chufarchileva
 
No 1 (2011) ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Українська)   PDF
N Kochubey
 
No 1 (2011) ПРОСВІТНИЦЬКО-КУЛЬТУРНИЙ ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Я. Ф. ЧЕПІГИ Abstract   PDF (Українська)
N Bogdanets-Biloskalenko
 
No 1 (2011) ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ДОКТОРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ У США Abstract   PDF (Українська)
I Regeylo
 
No 1 (2011) НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
O Shapochkina
 
No 1 (2011) АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ Abstract   PDF (Українська)
N Melnyk
 
No 3-4 (2016): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE A FIGURE OF THE TEACHER AT THE TURN OF THE CENTURIES IN THE FRAMEWORK OF PEDAGOGICAL CONGRESSES (1902-1903) Abstract   PDF (Українська)
Iryna Didenko
 
No 3-4 (2018): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE A NEW PARADIGM OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION: REALIZATION OF THE COMPETENT APPROACH Abstract   PDF (Українська)
Natalia Dyka, Oleksandra Glazova
 
No 3-4 (2013): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ABOUT THE PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION MODERNIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION Abstract   PDF (Українська)
N Batechko
 
No 3-4 (2018): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ACADEMIC INTEGRITY IN FUTURE TEACHERS TRAINING SYSTEM Abstract   PDF (Українська)
Dana Sopova
 
No 3 (2019): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ACADEMIC INTEGRITY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN PRACTICES: THE EXPERIENCE OF FRANCE Abstract   PDF (Українська)
Nina Batechko, Alla, Durdas
 
No 1-2 (2018): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ACMEOLOGICAL MODEL OF A HIGHER SCHOOL TEACHER TRAINING IN THE CONDITIONS OF MASTER’S DEGREE COURSE Abstract   PDF (Українська)
Nina Batechko
 
No 4 (2015): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ACMEOLOGICAL TRAINING IN PROSPECTIVE HIGHER EDUCATION TEACHER TRAINING Abstract   PDF (Українська)
О. Protsenko.
 
No 3-4 (2012) acmesynergetic approach, higher school teachers, model, modelling, master degree Abstract   PDF (Українська)
N Batechko
 
No 2 (2019): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ADAPTIVE CONTROL OF PERSONNEL RESERVE TRAINING IN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION Abstract   PDF
Valentyna Hladkova
 
No 1-2 (2018): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ADULT EDUCATION TEACHERS’ TRAINING IN IRELAND Abstract   PDF (Українська)
Olga Sytnyk
 
No 1 (2008) Aestetotherapy: а theory and practice of humane pedagogic Abstract   PDF (Українська)
Olga FEDIY
 
No 1-2 (2015): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE Agency of the personality of a pupil as an interdisciplinary scientific problem Abstract   PDF (Українська)
О. Halyan
 
No 3-4 (2017): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE AKME-CULTUROLOGICAL APPROACH TO PROFESSIONAL TRAINING ORGANISATION OF PHYSICAL CULTURE SPECIALITIES MASTERS Abstract   PDF (Українська)
Igor Ivanii
 
No 1-2 (2018): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE APPLICATION OF INTERACTIVE ONLINE AND OFFLINE METHODS IN THE FORMATION OF THE BRAND OF EDUCATIONAL INSTITUTION: PRACTICAL ASPECT Abstract   PDF (Українська)
Halyna Horbenko, Karyna Borzakivska
 
No 1-2 (2017): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ARTISTIC COMPARISON INTO THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS OF UKRAINIAN LITERATURE Abstract   PDF (Українська)
Olha Lilik
 
No 1-2 (2018): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION: CRITERIA AND EFFICIENCY INDICATORS Abstract   PDF
Iryna Sokolova
 
No 3-4 (2016): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE ASSESSMENT OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS' SATISFACTION WITH THEIR FUTURE PROFESSION Abstract   PDF (Українська)
Olesya Perepelitsya
 
No 1 (2008) ASSESSMENT OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS' SATISFACTION WITH THEIR FUTURE PROFESSION Abstract   PDF (Українська)
Tеtiana GOROHIVSKA
 
No 1-2 (2018): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE AXIOLOGICAL BASIS OF THE FUTURE TEACHER’S CIVIC COMPETENCE DEVELOPMENT Abstract   PDF (Українська)
Volodymyr Piddyachiy
 
No 3-4 (2018): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE BASIC DEFINITIONS OF FORMING THE READINESS OF FUTURE SPEECH THERAPISTS TO APPLY ADAPTED PHYSICAL EXERCISES Abstract   PDF (Українська)
Galyna Gorshkova
 
No 1-2 (2017): CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE CHARACTERISTICS OF AGRARIAN UNIVERSITY ADMISSION PROCESSES Abstract   PDF (Українська)
Vasyl Karychkovskyi
 
1 - 100 of 494 Items 1 2 3 4 5 > >>