2017 - №1-2

ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

 

Хоружа Людмила

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: СУЧАСНІ ДИДАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ

 

Овчаренко Наталія

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

 

Куземко Леся

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Степаненко Сергій, Степаненко Наталія

СЕМАНТИЧНІ БАР’ЄРИ У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

Стихун Наталія

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ

 

Киричок Інна, Новгородська Юлія, Шевчук Марина

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

 

Безкоровайна Лариса

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА ТА АЛГОРИТМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

Замотаєва Наталія

РОЗВИТОК КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

 


 

ПРАКТИКА НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Лисенко Олександра

РОЛЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ОСЕРЕДКІВ ЛІКАРІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

 

Майєр Наталія 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА РОЛЬОВА ГРА У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

 

Заскалєта Світлана

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІСТІВ: НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

Падалка Ольга

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

 

Лілік Ольга

МИСТЕЦЬКА КОМПАРАТИВІСТИКА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Заярна Інна

ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ

 

Вей Чжеюань

МІЖКУЛЬТУРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

 

Касілов Іван

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 


 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Сисоєва Світлана, Козак Людмила

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

 

Батечко Ніна

ПРІОРИТЕТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ І ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НІМЕЧЧИНИ

 

Когут Світлана 

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ

ПЕДАГОГІКИ ПРАЦІ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

 

Кристопчук Тетяна 

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ

Дудіна Оксана

САМОСТІЙНА РОБОТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В США

 

Дурдас Алла

ВИЩА ОСВІТА ФРАНЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Слозанська Анна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 


 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Якименко Наталія

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 


 

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Кравченко Олена

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК СУБ’ЄКТА МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

 

Троцький Руслан

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Каричковський Василь

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ