2016 - №1-2

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Павлик Надія
РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОГО СЕГМЕНТА У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Лісневська Аліна
ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ РЕПОРТЕРІВ

Іваній Ігор
ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Ємчик Олександра
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Вей Чжеюань
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МІЖКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Мозальов Владислав
ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИМОНІТОРИНГУІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ

Сисоєва Світлана, Козак Людмила
ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

Даценко Віта, Хименко Наталія
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІОСВІТА І РИНОК ПРАЦІ

Мосьпан Наталія
ВІД ОСВІТИ ДО РИНКУ ПРАЦІ

Головач Наталія
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ВИМОГАМ РИНКУ ПРАЦІ

Соболєва-Терещенко Олена 
ТИПОЛОГІЯ КАНАЛІВ ДИСТРИБУЦІЇ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИНЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Тригуб Ілона
КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЩОДО ПОДІБНОСТІ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Дерека Тетяна
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У США

Алієв Октай
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ АЗЕРБАЙДЖАНУ: ВІД ЗНАНЬ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙПАКТИКА НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Прошкін Володимир
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ «ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ»

Радченко Сергій
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ШАБЛОНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ САМОСТІЙНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З КУРСУ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ

Іваницька Ольга, Редько Сергій, Панченко Алла
ПІДГОТОВКА ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ПСИХОЛОГО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Соболь Наталія
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ТА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Грищук Юлія
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ху Жунсі
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Сін Чжефу
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ АДАПНОВАНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХНЕПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА

Лисенко Олександра
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ

Гордійчук Світлана
СТВОРЕННЯ СТАНДАРТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Рева Тетяна
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ

Омельчук Михайло
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРНЯНОЇ ДОПОМОГИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ