2015 - Випуск 1-2
   ЗМІСТ   

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ТЕЗАУРУСУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

С. О. Сисоєва
Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України «Про вищу освіту»
Міжкультурна комунікація майбутніх фахівців: сутність поняття
Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: базові поняття
Ґенеза поняття «соціально-професійна мобільність»ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Феномен наукової школи у вищій мистецькій освіті
Умови ефективного функціонування і розвитку системи елітної вищої освіти:
елементно-структурний баланс
Методологічні основи розробки тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів
Обґрунтування змісту культурологічної підготовки майбутнього педагога
Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблемаТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НЕПЕРЕРВНОЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ

Ефективність використання фільмів у процесі формування комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей
Професійно зорієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера)
Особистісна характеристика медичного працівника
Нові стандарти у підготовці фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю в контексті Болонського процесу
Педагогічні технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музикиТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Формування методичної компетентності студентів-філологів 
Екстенсивне читання як невід’ємна частина навчання англійської мови як іноземної
Інноваційні методи і прийоми навчання в іншомовній підготовці фахівців економічного профілю
Використання художнього тексту в процесі навчання писемного мовлення студентів мовних спеціальностейПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ
Реформи дошкільної освіти у Федеративній Республіці Німеччини у 70-х роках
Особливості іншомовної підготовки фахівців права у Фінляндії та Швеції 
Наслідки впровадження Закону «Жодної невстигаючої дитини»: досвід США для освітян України
Дослідження розвитку університетської освіти у педагогічній науці Нідерландів