№ 3-4, 2004


Зміст

Частина І.
Теоретико
-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Єлена ЄВЕЦЬ
Гуманістичні аспекти підготовки вчителя

Надія КУДИКІНА
Підготовка педагогів до використання сучасних ігрових технологій

Ельвіра ЛУЗІК, Наталія ЛАДОГУБЕЦЬ
Освіта в технічному університеті: якість навчання в кредитно-модульних технологіях

Тамара ПОЯСОК
Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього фахівця фінансово-економічного профілю: проблемний аналіз

Сергій ПУТРОВ
До проблеми фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів

Вероніка ВОЙЧУК
Позашкільний навчальний заклад у системі неперервної освіти: управлінський аспект

Світлана БІЛЕЦЬКА
Підвишення навчально-пізнавальної активності студентів: соціально-психологічний аспект

Частина II.
Дидактика
професійної освіти

Лариса ЗАКОТА
Психодіагностичні дослідження в діагностиці навчальних досягнень учнів з фізики

Мирослава СИЧОВА
Проблеми управління самостійною роботою студентів в педагогічній теорії і практиці

Олена СМІЛЯНЕЦЬ
Дидактичні засади підготовки майбутніх фахівців до розв'язання творчих фахових задач

Володимир КРАСНОВ
Підготовка лікарів до роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД пацієнтами

Інна АРТЕМЕНКО
Педагогічні технології професійної підготовки майбутніх працівників податкової служби

Валентина БОБРИЦЬКА
До проблеми формування здорового способу життя майбутніх учителів

Інна ТИТАРЕНКО
Підвищення професійної компетентності вчителя щодо проведення соціально-педагогічної роботи з батьками

Частина III.
Розвиток
особистості в системі неперервної професійної освіти

Олена КУЛЬЧИЦЬКА
Соціально-психологічні фактори формування таланта

Олена ОТИЧ
Теоретичні основи художньо-естетичного розвитку особистості у системі професійної освіти

Тетяна ГОНЧАРУК
Психологічні засоби формування міжособистісноі толерантності підлітків та юнаків

Ольга ОХРЕМЕНКО
Програма психореабілітації військовослужбовців

Тетяна МАЛКОВА
Соціально-перцептивні особливості взаємостосунків в органах внутрішніх справ

Тетяна МАЛАНЬЇНА
Взаємозв'язок рівня тривожності та стратегій поведнки вчителя в проблемних ситуаціях

Олеся ОСАДЬКО
Вплив особистісних установок вчителя на психологічне благополуччя учнів

Світлана УФІМЦЕВА
Використання художніх творів для творчого розвитку молодших школярів

Частина IV.
Психолого-педагогічні проблеми впровадження інформаційних технологій


Юзеф БЕДНАРЕК
Виклики та проблеми дистанційного навчання

Світлана СИСОЄВА
Освіта дорослих: технологічний аспект

Павло СТЕФАНЕНКО
Особистісно-орієнтований підхід в дистанційному навчанні

Роман ГУРЕВИЧ, Людмила ЖИЛІНА, Марія КАДЕМІЯ
Навчально-методичний комплекс на основі інформаційних телекомунікаційних технологій

Тамара КОВАЛЬ
Проблема індивідуалізації навчання інформаційним технологіям майбутніх менеджерів

Павло КРАВЕЦЬ
Педагогічна технологія навчання комп'ютерній грамотності користуванням мережею Інтернет

В'ячеслав ОСАДЧИЙ
Використання Інтернет-технологій для професійного консультування молоді

Олена КАРЕЛІНА
Класифікація практичних умінь майбутніх фахівців з інформаційних технологій

Частина V.
Порівняльна професійна педагогіка


Леандра КОРЧАК
Професійна підготовка соціальних працівників в Польщі

Лариса СІГАЄВА
Освіта дорослих у скандинавських країнах

Галина НІКОЛАЇ
Європейська перспектива розвитку мистецької освіти

Частина VI.
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка


Валентин РИБАЛКА
Теорія А.С.Макаренка щодо розвитку особистості у колективі (продовження)