№ 3-4, 2005

Зміст


Частина І
Порівняльна професійна педагогіка


Богуміла КВЯТКОВСЬКА-КОВАЛЬ
Польські вчителі про реалізацію шкільної реформи

Лариса ЗЯЗЮН
Французькі теоретики педагогіки про соціальну зумовленість виховання

Частина II
Розвиток та виховання особистості в системі неперервної професійної освіти

Сергій БОЛТІВЕЦЬ
Психогігієнічна роль освіти

Ольга ЗАБОЛОТСЬКА
Проблема розвитку індивідуальності студента

Любов БОНДАРЄВА
Формування професійної культури у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Олена СМІЛЯНЕЦЬ
Класифікація творчих фахових задач для професійної підготовки майбутніх економістів

Світлана ГЕРАСІНА
Розвиток психологічної готовності до трудової діяльності в учнів професійно-технічних навчальних закладів

Сергій РЕДЬКО
Психодіагностичне дослідження управлінських здібностей майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю

Парасковія IВАНИЦЬКА
Розвиток особистісно значущого досвіду у студентів медичного коледжу: теоретичний аспект

Олег СПІРІН
Вплив кредитно-модульної форми організації навчального процесу на розвиток індивідуально-типологічних особливостей

Частина III
Психолого-педагогічні проблеми використання інформаційних технологій в професійній освіті

Оксана АНДРЕЙКО
Розвиток професійних умінь музиканта-інструменталіста

Світлана СИСОЄВА
Створення і впровадження електронних навчальних засобів: теоретичний аналіз проблеми (частина 1)

Тамара КОВАЛЬ
Характеристика базових понять дослідження професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Тамара ПОЯСОК
Інформаційні технології у професійному навчанні фахівців фінансово-економічного профілю

Людмила ДОБРОВСЬКА
Комп'ютерні експертні системи у професійній пропедевтичній підготовці майбутнього лікаря

Інна АРТЕМЕНКО
Використання інформаційних технологій для психолого-педагогічної підготовки майбутніх податкових інспекторів

Світлана ТИЩЕНКО
Педагогічна технологія корекції знань з математики студентів першого курсу вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації

Частина IV
Дидактика професійної освіти

Вікторія КОРНЕЩУК
Сучасна військово-професійна підготовка в Україні: напрями й шляхи удосконалення

Лариса ЛУК'ЯНОВА
Використання дискусій на уроках екології в професійно-технічних навчальних закладах

Анатолій КОНОХ
Самодіяльний спортивно-оздоровчий туризм у формуванні студентів здорового способу життя молоді

Віктор МОЗГОВИЙ
Специфіка професійного навчання з професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю

Ірина ЦЕБРІЙ
Основні форми організації занять театральної освіти середньовічної доби у системі загальної шкільної освіти

Частина V
Освіта дорослих

Лариса СІГАЄВА
Зарубіжний досвід освіти дорослих: організаційний аспект

Юрій ПАВЛОВ
Втрата роботи як психологічна проблема безробітних

Наталія ЯРЕМЧУК
Підготовка молодої жінки до майбутнього материнства: соціально - психологічні аспекти

Частина VI
Проблеми профільного навчання старшокласника

Марина ПІЩАЛКОВСЬКА
Система профільного навчання старшокласників: підготовчий етап

Світлана УФІМЦЕВА
Організація творчої діяльності молодших школярів в процесі навчання

Частина VII
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка

Валентин РИБАЛКА
Теорія А.С.Макаренка щодо розвитку особистості у колективі (продовження)