№ 2 – 2005

Зміст


Частина І
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Лариса ЛУК'ЯНОВА
Методологічні засади створення системи екологічної освіти

Микола СОЛДАТЕНКО
Пізнавальна діяльність як категорія сучасної педагогіки

Валентин ПРИХОДЬКО
Тендерний підхід до підготовки вчителя

Валентина СМІРНОВА
До проблеми підвищення ефективності правової освіти майбутніх педагогів професійної школи

Ян ЗУБЕЛЕВИЧ
Про філософію виховання Богдана Суходольського

Частина II
Дидактика професійної освіти

Людмила КОЗАК
Дидактичні принципи особистісно орієнтованого навчання природознавству майбутніх вихователів дошкільних закладів

Галина ТРЕГУБОВА
Лінгвістична основа формування мовних і мовленнєвих знань і умінь студентів коледжів

Марина ПІЩАЛКОВСЬКА
Модель профільного навчання старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі

Частина III
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти

Сергій РЕДЬКО
Розвиток особистості студента — майбутнього економіста в процесі професійної підготовки

Галина ЯВОРСЬКА
Змістовні характеристики соціально-професійної зрілості працівника міліції

Вікторія МИХАЛЬСЬКА
Професійна управлінська підготовка вчителя початкової школи

Ян ЧАПЛАК
Підготовка майбутніх психологів до консультативної діяльності із старшокласниками

Частина IV
Психолого-педагогічні проблеми впровадження інформаційних технологій

Тамара КОВАЛЬ
Дослідження проблеми впровадження інформаційних технологій у професійну діяльність менеджерів-економістів

Тамара ПОЯСОК
Використання інформаційних технологій для розробки методичних матеріалів у вищому навчальному закладі

Інна ТИТАРЕНКО
Підготовка вчителя до самовдосконалення за допомогою сучасних інформаційних технологій

Роман КЛОПОВ
Дистанційне навчання в системі відкритого навчання

Частина V
Порівняльна професійна педагогіка

Лариса ЗЯЗЮН
Діалоговий метод учіння і виховання громадян Франції

Ірина ВАСИЛЕНКО
Виховання громадських якостей студентів у вищих навчальних закладів Канади засобами самоврядування

Наталія МУКАН
Університет Альберти - інтелектуальний ресурс Канади

Частина VI
Проблеми сучасної андрагогіки

Людмила СУЩЕНКО
Акмеологічні чинники розвитку професіоналізму фахівця з фізичної реабілітації

Лариса СІГАЄВА
Освіта дорослих як чинник соціального захисту особистості

Олена КАРПЕНКО
Професійна діяльність соціального працівника як творчий процес

Юрій ПАВЛОВ
Проблеми професійного самовизначення безробітних з кризовими станами в нових умовах праці

Частина VII
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка

Валентин РИБАЛКА
Теорія А.С.Макаренка щодо розвитку особистості у колективі (продовження)