2005 - № 1

                                                                                Зміст

Частина І.
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти


Іван ЗЯЗЮН
Особистісно орієнтована освіта в комп'ютерному довкіллі


Людмила ВАЩЕНКО
Модельний підхід до управління інноваційними процесами в системі загальної середньої освіти регіону


Сергій БОЛТІВЕЦЬ
Психогігієнічна роль освіти


Лариса СІГАЄВА
Неперервна освіта дорослих: соціальний аспект


Микола ЧОБІТЬКО
Педагогічні принципи особистісної орієнтації професійної підготовки майбутніх учителів


Частина II.
Створення та розвиток наукових шкіл


Світлана СИСОЄВА
Про результати завершеної науково-дослідної роботи з теми: "Психолого-педагогічні основи особистісного підходу до впровадження педагогічних технологій у професійних закладах освіти"


Частина III.
Дидактика професійної освіти


Світлана ЯКУБОВСЬКА
Особливості впровадження модульно-рейтингової технології навчання в технікумі аграрного профілю


Олег ЯЦИНО
Використання педагогічних технологій у процесі підготовки миротворчих контингентів та персоналу Збройних Сил України


Частина IV.
Проблеми профільного навчання старшокласника


Микола ПІДДЯЧИЙ
Підготовка старшокласників до майбутньої професійної діяльності в процесі профільного навчання


Марина ПІЩАЛКОВСЬКА
Підготовка учнів початкової школи до профільного навчання в старших класах


Частина V.
Розвиток та виховання особистості в системі неперервної професійної освіти


Анатолій ЄГОРЕНКОВ
Етичний аспект медико-біологічної освіти


Руслана ІВАНЕНКО
Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах медичного ліцею: психолого-педагогічний аспект


Лариса ПЕРЕЙМИБІДА
Деонтологічні особливості виховання майбутнього лікаря в умовах медичного ліцею


Ірина САМОЙЛЕНКО
Теоретичні основи формування мотивів вибору в учнів професії медичного профілю


Тетяна МАЛКОВА
Соціально-перцептивні особливості взаємостосунків співробітників органів внутрішніх справ


Кіра СЕДИХ
Сімейний тренінг як засіб корекції внутрішньоособистісних дисгармоній старшокласників


Частина VI.
Психолого-педагогічні проблеми використання інформаційних технології в професійній освіті


Тамара КОВАЛЬ
Особливості вибору змісту професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Лариса ЛЯХОЦЬКА
Дистанційна форма навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників


Частина VII.
Порівняльна професійна педагогіка


Богуміла КВЯТКОВСЬКА-КОВАЛЬ
Роль батьків у реформуванні системи освіти в Польші


Лариса ЗЯЗЮН
Базові принципи еколого-соціального виховання у системі освіти Франції


Людмила ВОЛОШИНОВА
Французькі медіапедагоги про роль зображення у навчанні


Валерій ШУЛЬГА
Діяльність соціальних служб для молоді у Російській Федерації та Україні: порівняльний аналіз


Частина VIII.
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка


Валентин РИБАЛКА
Теорія А.С.Макаренка щодо розвитку особистості у колективі (продовження)*