2003 - № 3-4

Зміст

Частина І.
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти


Володимир ФЕДОРЧЕНКО
Законодавче забезпечення розвитку туризму: порівняльний аналіз

Людмила СУЩЕНКО
Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту в Україні: історичний аспект

Віктор БЕЗДОЛЬНИЙ, Георгій РОМАНОВ, Євген ГОНЧАРОВ, Ілля СТАРІКОВ, Іван ЯКІМЕНКО
Галузева система неперервної професійної підготовки лоцманських кадрів

Лариса ЗАКОТА
Формування загально-навчальних та інтелектуальних умінь учнів в контексті неперервної освіти

Валентина СМІРНОВА
Проблема інтеграції знань: історико-педагогічний аналіз

Богдана ІВАНЕНКО
Проблема формування професіоналізму майбутнього практичного психолога

Інна ДОБРЕНКО
Розвиток здатності молоді до підприємництва: теоретичний аспект

Вадим КАЛІНІН
Структура і зміст поняття «соціокультурна компетенція» вчителя

Ірина ЦЕБРІЙ
Етико-педагогічні ідеї у становленні професійної початкової та вищої освіти часів Середньовіччя і епохи Відродження


Частина ІІ.
Дидактика та освітні технології

Світлана СИСОЄВА
Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект

Вікторія ГАЙВОРОНСЬКА, Олександр ПОНОМАРЬОВ
Модель діяльності викладача вищої технічної школи

Наталія ЛАДОГУБЕЦЬ
Система фундаментальної підготовки бакалаврів у технічному університеті

Майя ГОРДІЄНКО
Інтегрований підхід до викладання іноземної мови у вищому технічному навчальному закладі

Надія БАЛОВСЯК
Формування самостійності у постановці навчальної мети у майбутнього економіста

Володимир РУДЕНКО
Консультативно-цільовий підхід до організації навчання комп'ютерним технологіям

Алла ЛУКІЯНЧУК
Професійна ідентифікація студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

Микола НАКАЗНИЙ
Науково-методична робота в діяльності: ліцею технічного профілю

Інна ТИТАРЕНКО
Формування етичних відносин між вчителями в системі методичної роботи школи

Олександр ОСТАПЕНКО
Психолого-педагогічні аспекти формування у школярів інтересу до фізичної культури

Інна СТЕПАНІЩЕВА
Активізація пізнавальних інтересів учнів на уроках французької мови

Тетяна КОЛОДЬКО
Іншомовна соціокультурна компетенція у підготовці майбутнього вчителя іноземної мови


Частина III.
Педагогічна освіта дорослих

Сергій БОЛТІВЕЦЬ, Лариса СІГАЄВА
Пріоритетні напрями освіти дорослих у матеріалах ЮНЕСКО

Олена ВАСИЛЕНКО
Вища заочна освіта в Україні: етапи розвитку

Наталія ЛІСОВА
Педагогічна діагностика в системі післядипломної освіти молодих учителів


Частина IV.
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти

Віктор ПАНЧЕНКО
Актуальні проблеми професійного самовизначення учнівської молоді

Роксолана МОЛЯКО
Фізичний Я-образ у розвитку самосвідомості підлітків та юнаків, деформації образу та їх психокорекція

Тетяна ГОНЧАРУК
Рівні сформованості міжособистісної толерантності підлітків та юнаків

Дмитро БОЙКО
Психологічний аналіз особистості підлітка-правопорушника

Олена КРАВЧЕНКО
Соціальна активність учнівської молоді: шляхи зростання

Лілія ЗІМАКОВА
Соціально-професійна сенситивність майбутніх учителів початкових класів

Тетяна БЕЗСОНОВА
Психологічний феномен соціальної занедбаності дитинства

Олена ЛЕВЧЕНКО
Психологічні особливості розвитку творчої самодіяльності майбутніх психологів

Людмила СНІГУР
Вплив змісту позааудиторної діяльності студентів на розвиток їх громадянськості

Частина V.
Порівняльна професійна педагогіка

Неллі АБАШКІНА
Інновації в освіті Німеччини у контексті розвитку європейської інтеграції

Ольга МАТВІЄНКО
Структура обов'язкової освіти в Євросоюзі: стратегії реформування в Об'єднаному Королівстві

Інна МОРОЗ
Проблема інтеграції України до Європейського простору вищої освіти

Володимир ТИМЕНКО
Основні етапи розвитку соціальної роботи в США

Оксана РОМАНЕНКО
Педагогічна освіта Франції: підготовка вчителя-дослідника

Гліб ГОЛОВЧЕНКО
Аналіз зарубіжного досвіду підготовки бакалаврів

Галина ЯВОРСЬКА
Категорія «зрілість особистості юнацького віку» в зарубіжній літературі


Частина VI
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка

До історії Полтавської трудової колонії ім.М.Горького: питання самоврядування в Полтавській трудовій колонії ім. М.Горького

Ірина МЕЛЬНИКОВА
Проблеми управління соціальним розвитком учнівської молоді в педагогічній спадщині А.С.Макаренка