2003 - № 2

Зміст

Частина І
До 90-річчя Миколаївського державного університету

Валерій БУДАК, Олена ПЄХОТА
Технологізація підготовки педагога - майбутнє університету

Катерина НОР
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасних освітніх технологій

Ірина СЕРЕДА
Педагогічна підготовка вчителя в сучасному університеті

Оксана ОЛЕКСЮК
Концепція, мета та завдання спецкурсу "Сучасні технології виховного процесу"

Анатолій СИТЧЕНКО
Дидактичні принципи технології літературного аналізу

Тетяна ТИХОНОВА
Особливості вивчення курсу "Освітні технології" майбутніми вчителями інформатики

Ірина МАНЬКУСЬ
Підготовка майбутнього вчителя фізики до використання сучасних освітніх технологій

Анна СТАРЄВА
Реалізація принципів особистісно-орієнтованого навчання в професійній підготовці майбутнього вчителя історії

Олександр БАЛИЦЬКИЙ
Підготовка дитячого свята: технологічні аспекти

Частина ІІ
Порівняльна професійна педагогіка

Стефан-М. КВЯТКОВСЬКИЙ
Європейський контекст розвитку професійної освіти

Богуміла КВЯТКОВСЬКА-КОВАЛЬ
Директори загальноосвітніх шкіл Польщі про освітню реформу

Ірина СОКОЛОВА
Підготовка вчителів за двома спеціальностями в Росії

Віктор ЛОЗНИЦЯ                                                                 
Адаптація західних технологій навчання та концепція переносу їх сематичного змісту

Частина III
Дидактика та освітні технології

Людмила КОЗАК
Особистісно орієнтоване навчання: ретроспективний аналіз

Тамара КОВАЛЬ
Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих гуманітарних навчальних закладах: технологічний аспект

Дмитро БОЙКО
Психологічні умови засвоєння старшокласниками правознавства

Частина IV
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти

Микола ЧОБІТЬКО
Формування особистісно орієнтованої професійної позиції майбутнього вчителя

Ярослава ЦЕКОВА
Психологічний портрет особистості студента - соціального працівника

Лариса СІГАЄВА
Андрагогічні аспекти самовдосконалення особистості

Наталія ЖОРНЯК
Концептуальні засади та феноменологія дослідження особистісного становлення дошкільника

Любов ПОМИТКІНА
Психологічний тренінг як засіб корекції внутрішньо-особистісних дисгармоній старшокласників

Світлана УФІМЦЕВА
Особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку

Частина V
Проблеми культорології та містецької освіти

Людмила ВОЛОШИНОВА
Результати впровадження експериментальної моделі використання аудіовізуальних мистецтв

Марія ТКАЧ
Структурно-функціональна модель становлення художнього світовідношення майбутнього музиканта-педагога

Валентина РАШКОВСЬКА
Православне і світське мистецтво в розвитку духовності вчителя

Частина VI
Педагогічні пошуки А. С. Макаренка

Цілісна характеристика становлення і розвитку самоврядування в єдиній виховній системі колонії