2003 - № 1

ЗМІСТ

Частина І.
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Богуміла КВЯТКОВСЬКА-КОВАЛЬ
Перший етап впровадження реформи освіти в Польщі в оцінці працівників органів управління освітою

Іван АНОСОВ
Сутність та природа людини як детермінанта науково-педагогічного аналізу

Василь ЯГУПОВ
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема

Ярослав ЦЕХМІСТЕР
Медична освіта на теренах України: історичний аспект

Лідія ВОЛОДАРСЬКА-ЗОЛА
Професійне навчання менеджерів з урахуванням сучасних вимог ринку

Частина II.
Дидактика та освітні технології

Іван БАХОВ
Вплив комунікативного фактору на продуктивність мнемічної діяльності в навчальному процесі

Павло ПІНДЕРА
Телебачення як засіб навчання

Микола ЛАЗАРЄВ
Системний підхід до розробки інтенсивних технологій вивчення інженерних дисциплін

Анатолій ЄГОРЕНКОВ
Розробка елективних курсів з урахуванням пізнавальних потреб майбутніх медиків

Лариса ЗАКОТА
Діагностика і контроль навчальних досягнень учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів

Людмила ВОЛОШИНОВА
Використання аудіовізуальних мистецтв у системі професійної мовної підготовки

Частина III.
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти

Леандра КОРЧАК, Данута ГАЙДУС
Запобігання патологічним явищам серед дітей та молоді у школах в період трансформації суспільства

Валентина РАШКОВСЬКА
Сакральні рівні читання православного іконопису в духовному вихованні молоді

Ольга ГРЕЙЛІХ
Професійне самоствердження як засіб розвитку у майбутніх вчителів психологічних можливостей

Ольга ГРИВА
Соціально-педагогічна підготовка психологів і педагогів до виховання етнічної і конфесіональної толерантності у молоді

Частина IV.
Проблеми сучасної андрагогіки

Віталій КОЗАКОВ, Дмитро ДЗВІНЧУК
Андрагогіка і технологія навчання викладачів у контексті неперервної освіти: теоретичні та практичні аспекти

Анатолій КУЗЬМІНСЬКИЙ
Деякі аспекти становлення післядипломної педагогічної освіти

Валентина МЕЛЬНИК
Управлінська підготовка керівника навчального закладу в системі підвищення кваліфікації

Частина V.
Проблеми неперервної економічної освіти

Інна АРТЕМЕНКО
Економічне мислення як предмет наукового аналізу

Лариса БОРИСЕНКО
Подолання стереотипів мислення як умова самоактуалізації особистості майбутніх викладачів економіки

Ірина МІЩЕНКО
Модель професійної підготовки викладача економіки: напрями удосконалення

Вікторія СИРОВАТКО
Індивідуально-орієнтований підхід в професійній підготовці майбутніх викладачів економіки

Тамара ПОЯСОК
Принципи відбору змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх економістів

Людмила МЕДВІДЬ
Витоки національної економічної освіти і розвиток українських земель в козацьку добу (XII – середина XVIII століття)

Частина VI.
До 115-ти річчя з дня народження А.С.Макаренка

Неллі АБАШКІНА
Чи актуальна сьогодні педагогіка А.С.Макаренка?

Анатолий ФРОЛОВ
Наследие A.C. Макаренко в контексте мировой истории двух концепций педагогики: воспитательной и дидактической

Татьяна КОРАБЛЕВА
Пайдейя справедливого общества

Іоанна ГАЙДА
Активність дітей і молоді в корчаківських будинках сиріт