2013 - Випуск 1-2

                                                                                        Зміст

Частина 1
ФІЛОСОФІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта.

Університетська освіта: між історичною місією і реальною перспективою

Частина 2
ОСВІТОЛОГІЯ – НОВИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРОВАНОГО ПІЗНАННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Напрями освітологічної підготовки: соціологія освіти

Частина 3
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ

Проектування впливу освітньо-професійного середовища на становлення особистісно орієнтованої позиції майбутніх учителів

Система базових понять дослідження професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності

Розвиток мотиваційної сфери майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури

До проблеми формування мотивації педагогічних працівників

Проблеми інформатизації сучасної вищої фармацевтичної освіти в Україні та засоби їх вирішення

Проблемні питання якості системи допрофесійної підготовки: психолого-педагогічний та економічний аспект

Частина 4
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ

Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу

Рольова ідентичність як базовий конструкт соціальної компетентності фахівця

Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх фахівців
аграрної галузі

Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх учителів-філологів: принципи відбору і структурування змісту

Ольга ДАНКЕЄВА
Особливості моделі формування професійної компетентності майбутніх землевпорядників

До проблеми поєднання традиційних і сучасних методів навчання іноземних мов

Частина 5
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ

Інтегративний підхід до вивчення соціально-економічних наслідків безробіття у Республіці Польща

Законодавче забезпечення освіти дорослих в Україні: використання досвіду освітньої політики ЄС

Умови впровадження навчальних програм для маргінальних груп населення в Мексиці та Венесуелі

Наднаціональні програми Євросоюзу щодо профілактики ВІЛ/СНІДУ, наркоманії та алкоголізму

Частина 6
ПСИХОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Динаміка розвитку методології, теорії та практики глибинного пізнання