2008 — N 1
Зміст

Лариса ЛУК’ЯНОВА
Реалізація засад Болонського процесу в екологічній освіті майбутніх фахівців.

Олена СМІЛЯНЕЦЬ
Сучасні вимоги до професійної підготовки фахівців з економічній кібернетики.

Камілла МАГРЛАМОВА
Екологічне виховання учнів загальноосвітніх шкіл: сучасні підходи.

Ольга ГУРЕНКОВА
Модель формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту .

Інна АРТЕМЕНКО
Критерії ефективності психолого-педагогічної підготовки майбутніх податкових інспекторів .

Юлія КОВАЛЕНКО
Проблема підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах.

Павло ВОЛОВИК
Педагогічна технологія застосування регресійного і кореляційного аналізів в педагогічних дослідженнях.

Тамара КОВАЛЬ
Особливості впровадження системи модульно-рейтингового неперервного контролю й оцінювання результатів навчання з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів.

Оксана РОМАНЕНКО
Формування професійно спрямованої соціокультурної компетенції майбутніх економістів з використанням Інтернету.

Вікторія КНЯЗCЬКА
Використання інноваційних технологій при підготовці майбутніх фахівців у галузі перукарського мистецтва.

Алла СЕМЕНОВА Модель подолання пізнавально-психологічних бар’єрів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів.

Тетяна КРИСТОПЧУК
Критерії ефективності у наукових дослідженнях з проблем підвищення кваліфікації педагогічних працівників .

Тетяна ГОРОХІВСЬКА
Педагогічне проектування моделі формування свіфтоглядної культури майбутніх вчителів історії.

Альона КУРІЧЕНКО, Вадим СКОРОХОДОВ
Особливості підготовки майбутніх вчителів-філологів засобами педагогічного менеджментув.

Тетяна БІЛОБРОВКО, Любов БОРИСОВА, Валентина ПАНЧЕНКО
Організація педагогічної практики майбутніх керівників закладів освіти.

Тетяна КОЛОДЬКО
Професійно-комунікативна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Роман КАРПЮК
Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури в Російській Федерації.

Марина ПАЛЬЧУК Розвиток педагогічної освіти у Франції: сучасні підходи .

Ірина ЛЕЩЕНКО Прогресивні ідеї російського досвіду розвитку дистанційної освіти та напрями його реалізації в Україні.

Лариса СІГАЄВА
Неперервна освіта для ціложиттєвого розвитку особистості людини: теоретичний аспект.

Олена АНІЩЕНКО
Підготовка педагогів до організації праці учнів на наукових засадах (на прикладі вітчизняних педагогічних курсів) .

Микола НАКАЗНИЙ
Оздоровлення дітей і підлітків в умовах дитячого оздоровчого закладу в України: правове регулювання.

Ольга ФЕДІЙ
Естетотерапія: теорія і практика гуманної педагогіки.

Ірина ПОГОРІЛА
Особливості адаптації студентів-першокурсників до навчальної і професійної діяльності.

Олександра РУДЕНКО
Психологічні особливості фахової переорієнтації дорослої людини.

Сергій МОСЬКІН
Професійний самовибір як умова професійного становлення особистості учнів професійно технічних навчальних закладів.

Валентин РИБАЛКА
Теорія виховання всебічно розвиненої, щасливої особистості та її практичне втілення у школі радості В.О.Сухомлинського.