2011 - Випуск 2

Зміст

Частина 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ніна БАТЕЧКО
Професійна підготовка викладачів вищої школи: теоретичний аспект

Олена БІНИЦЬКА
Професійна підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційної економічної діяльності: напрями дослідження

Ольга СЕРГЕЄВА
Науковий тезаурус проблеми освіти дорослих: теоретичний аналіз

Лілія ЛИТВИН
Наслідування як основний метод навчання у Вальдорфській дошкільній освіті

Частина 2
ФІЛОСОФІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Дмитро ДЗВІНЧУК
Розвиток освіти як суспільної цінності: історико-філософський дискурс

Петро САУХ
Концепція міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу доби постмодерну та її стратегічні цілі

Людмила ОВСЯНКІНА
Філософія євроінтеграції у розвитку сучасної освіти України: проблеми та перспективи

Наталія РАДЧЕНКО
Філософія освіти як навчальна дисципліна: українські реалії

Ольга КУЗЬМЕНКО
Цілі, цінності та ідеали вищої освіти у часових трансформаціях

Частина 3
Неперервна музична осв іта: теорія і методика
Антропологічні виміри духовності в контексті розвитку філософсько-педагогічної думки
Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу
Професійно-особистісний досвід майбутнього вчителя музики як основа його фахової компетентності
Естетичний аналіз музичного твору як засіб інтеграції мистецьких дисциплін

Частина 4
Неперервна професійна освіта за кордоном
Становлення системи вищої професійної туристичної освіти в республіці Білорусь
Проблема професійної підготовки вчителів у США в порівняльній педагогіці
Педагогічна інтернатура як складова професійної підготовки фахівців в республіці Кіпр

Частина 5
Осв ітологія – новий науковий напрям інтегрованого пізнання неперервної освіти
Освітологічні акценти освітньої політики

Частина 6
Методика навчання іноземних мов майбутніх фахівців
Реалізація технологій дистанційного навчання іноземних мов з використанням навчального середовища Moodle
Організація дистанційного курсу англійської мови для самостійної роботи майбутніх економістів
Вимоги до написання текстів англомовних мультимедiйних презентацій

Частина 7
Психологія неперервної професійної освіти
Психолого-педагогічні основи цільового розвитку професійних орієнтирів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Професійна підготовка педагогів: досвід міждисциплінарного дослідження
Психологічні особливості професійно-орієнтованої вікової динаміки
Психологічні особливості розвитку партнерської взаємодії у майбутніх педагогів