2011 - Випуск 1

Зміст

Частина 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Анатолій СТЕБЛЕЦЬКИЙ
Педагогічна спільність – творець освітнього середовища

Людмила КОЗАК
Методологічні засади інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи

Євгенія ЗАХАРІНА
До проблеми оволодіння професійною термінологією майбутніми учителями фізичної культури

Олександр ЩЕРБИНА
Інформальна освіта викладачів вищих технічних навчальних закладів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій

Валентина СЛІПЧУК
Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї

Частина 2
ФІЛОСОФІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Петро САУХ
Між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією: сучасна освіта – портрет без прикрас

Галина ЛОЗКО
Ноосферний та етноекологічний дискурс освіти в умовах трансгуманітарних викликів життю

Тетяна МАЗУР
Наука і міф в освіті: контекст онтологічної рівності

Надія СЕМЧУК
Роль філософії освіти у формуванні педагогічного мислення

Людмила ОВСЯНКІНА
Філософський аналіз сучасних інноваційних процесів у системі вищої освіти

Ольга КУЗЬМЕНКО
Інтеграційні процеси в науці та освіті: філософський аспект

Частина 3
ПСИХОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Оксана ОЛІЙНИК
Сімейне профконсультування як новий вид діяльності сучасного вчителя

Марія ТЕРЕЩЕНКО
Розвиток гендерних уявлень дошкільника в умовах основних інститутів соціалізації

Частина 4
ОСВІТОЛОГІЯ – НОВИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРОВАНОГО ПІЗНАННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Людмила ХОРУЖА
Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість

Частина 5
МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Тамара КОВАЛЬ
Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах

Наталія МАЙЄР
Мотивація студентів до самостійного оволодіння іншомовним діловим писемним спілкуванням з використанням дистанційних технологій

Анжела ЧУФАРЛІЧЕВА
Навчання майбутніх вчителів англійської мови з використанням комп’ютерних вправ

Наталія КОЧУБЕЙ
Інтерактивне навчання англійського діалогічного мовлення учнів початкової школи

Частина 6
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Наталія БОГДАНЕЦЬ-БІЛОСКАЛЕНКО
Просвітницько-культурний вплив історичних трансформацій суспільства на формування особистості Я.Ф. Чепіги

Частина 7
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ

Ірина РЕГЕЙЛО
Підготовка фахівців за докторськими програмами у США

Ольга ШАПОЧКІНА
Зарубіжний досвід організації неформальної освіти

Наталія МЕЛЬНИК
Американський досвід організації дошкільної освіти: гендерна соціалізація дітей